Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Việt Nam Cần Có Hiến Pháp Mới; Hội Nghị “Đánh Bùn Sang Ao” –Dũng Mất chức chống Tham nhũng

Hội nghị Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt tại Hà Nội ngày 15-05 (2012) sau 9 ngày họp bàn chính về sửa đổi Hiến pháp 1992, chuyện đất đai của nước thuộc về ai và hỏi nhau tại sao tham nhũng vẫn tràn lan để cuối cùng xác nhận lại quyền tòan trị

của đảng theo kế họach “đánh bùn sang ao”.

Đây là cách làm vá víu cố đám ăn xôi lạc hậu truyền thống của những người cộng sản Việt Nam ở thế kỷ 21 phản bội lại tinh thần và chủ trương dân là chủ đất nước của các Tác gỉa của Hiến pháp đầu tiên năm 1946, trong đó có người lập ra đảng Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh.

Không những thế, cứ mỗi lần đảng sửa Hiến pháp thì quyền của dân ghi trong Hiến pháp lại bị nhà nước lấy mất bởi những cán bộ, đảng viên lạm quyền hay bị nhà nước vô hiệu hoá bằng các luật lệ phản Hiến pháp.

Hãy xem :

Trong Điều thứ 1, Hiến pháp 1946 tuyên xưng: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.”

Đến Điều thứ 21, tính dân chủ và ý thức tôn trọng quyền làm chủ đất nước của người dân cũng đã được xác định không quanh co, e dè : “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo điều thứ 32 và 70.”

Điều thứ 32 viết : “Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý.
Cách thức phúc quyết sẽ do luật định.”

Điều thứ 70 còn quy định thêm quyền quyết định tối hậu phải thuộc về tòan dân: “ Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:

a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.

b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.

c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết.”

Rất tiếc Hiến pháp 1946 chưa có thời gian thi hành thì bị chiến tranh làm gián đọan.

Sau khi đất nước bị chia đôi bởi Hiệp định Geneve 1954, hai miềh Nam-Bắc có hai thể chế chính trị khác nhau.

Miền Bắc theo chế độ Cộng sản độc tài và miền Nam theo chế độ dân chủ, tự do.

Từ lần sửa Hiến pháp năm 1959 ở miền bắc khi Hồ Chí Minh, người có trách nhiệm với Hiến pháp 1946 còn sống, quyền cao cả của dân ghi trong các Điều 21,32 và 70 bị đảng hủy bỏ mà dân không được hỏi ý.

Dù khi ấy, một nửa nước Việt Nam ở miền bắc do đảng Lao động Việt Nam cai trị với tên gọi của nước là “Việt Nam dân chủ cộng hoà” với Điều 4 của Hiến pháp 1959 viết nguyên văn rằng: “Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đều thuộc về nhân dân”, nhưng trong thực tế người dân sống từ bắc vỹ tuyến 17 đến biên giới Việt-Tầu không được tự do sử dụng quyền lực của mình mà phải hành sử quyền này “thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra”.

Vì vậy người dân miền bắc đã bị đảng khóa tay khi Điều 112 của Hiến pháp 1959 trao độc quyền sửa Hiến pháp cho Quốc hội, như đã viết : “Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.”

Sau khi chiếm được miền Nam (Việt Nam Cộng hòa) tháng 04/1975, đảng Lao động Việt Nam được đổi tên là đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội đảng kỳ IV năm 1976, và nhà nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” đã được đổi thành “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Lãnh đạo đảng CSVN lúc đó là Lê Duẩn, Tổng Bí thư đảng, một người Cộng sản cực kỳ bảo thủ và cuồng tín đã cùng với Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội, chủ trương sửa Hiến pháp năm 1980 theo quan niệm “thừa thắng xông lên” nhuộm đỏ cả nước.

Do đó Điều 2 của Hiến pháp 1980, thay cho Hiến pháp 1959, mới cực đoan và tham vọng viết rằng : “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản. Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước đó là thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, động viên và tổ chức nhân dân tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng khoa học – kỹ thuật là then chốt; xoá bỏ chế độ người bóc lột người; đập tan mọi sự chống đối của bọn phản cách mạng trong nước, mọi hành động xâm lược và phá hoại của kẻ thù bên ngoài; xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản; góp phần củng cố hoà bình và đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.”

Từ chủ trương độc tài độc trị này mà, lần đầu tiên trong Hiến pháp, những người CSVN mới công khai vạch áo cho thế giới xem lưng, khi họ viết trong Điều 4: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.

Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp.”

Cũng giống như Hiến pháp 1959, nhóm Lê Duẩn tái khẳng định việc cướp mất quyền làm chủ của dân khi viết trong Điều 147 của Hiến pháp 1980 rằng : “Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.”

Sau khi Lê Duẩn (1986) và Trường Chinh (1988) lần lượt qua đời, thành phần có đầu óc thực tiễn hơn, sau khi đã thực hiện công cuộc được gọi là “Đổi mới” để cứu đảng khỏi tan và dân khỏi đói dưới thời Tổng Bí thư đảng Nguyễn Văn Linh, và tiếp theo sau sự tan rã gây chấn động tòan cầu của thế giới Cộng sản do Nga Sô lãnh đạo năm 1991, bản Hiến pháp 1992 của Việt Nam ra đời đã bỏ đi nhiều ngôn ngữ cuồng tín của thời Lê Duẩn.

Tuy nhiên đảng này, vì nhu cầu tồn tại để tham quyền cố vị, vẫn ù lì viết ra Hiến pháp mới dựa theo nội dung của “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, được Đại hội đảng kỳ VII chấp thuận ngày 27-6-1991. Đỗ Mười, một đảng viên bảo thủ giáo điều khác, thay Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư.

Cương lĩnh lạc hậu này đã phản ảnh chủ trương “cố đấm ăn xôi” của thành phần lãnh đạo lạc hậu, không có lương tâm từ bỏ địa vị và quyền lợi phe nhóm để phá tan yêu cầu dân chủ hóa đất nước cho dân thoát khỏi đói nghèo và chậm tiến .

Bằng chứng này đã thể hiện trong 3 đọan quan trọng nhưng giáo điều,hão huyền và lạc hậu của phe bảo thủ trong đảng CSVN khi họ ngô nghê nhận định rằng :

(1) “Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự vận động của tất cả những mâu thuẫn đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định số phận của chủ nghĩa tư bản.”

(2) “Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử.”

Từ tư duy lạc lõng này, dù nhân dân Nga sau 70 năm bị xỏ mũi đã vứt chủ nghĩa Cộng sản vào sọt rác, Cương lĩnh vẫn khẳng định tiếp tục bám lấy chủ nghĩa Cộng sản:

(3) “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.”

Đó là lý do tại sao Điều 4 của Hiến pháp 1992 đã được viết rằng: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Và mặc dù Điều 2 của Hiến pháp 1992 đã minh thị “

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức”, nhưng trong thực tế người dân không có quyền làm chủ đất nước.

Các thành phân tạo thành lực lượng nồng cốt cho đảng gồm công nhân, nông dân và trí thức đã bị đảng vắt chanh bỏ vỏ, gạt ra ngòai mọi quyết định liên quan đến vận mệnh dân tộc.

Tất cả mọi việc của dân đều do một thiều số lãnh đạo đảng có chân trong Bộ Chính trị, từ 14 đến vài chục người tùy theo thời kỳ, quyết định và tự làm lấy. Quyền “phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia” của dân quy định trong Hiến pháp tiên khởi 1946 đã bị đảng tịch thu không cần có giấy biên nợ !

Do đó mà Điều 147 của Hiến pháp 1980 đã được lập lại nguyên con trong Hiến pháp 1992 rằng: “Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.”

Như vậy, nếu so với nội dung Hiến pháp 1946 thì tinh thần dân chủ và quyền làm chủ đất nước của người dân đã được bảo vệ hơn 3 Hiến pháp sau này từ 1959,1980 đến 1992.

Nói cách khác, càng sửa, Hiến pháp Việt Nam càng tụt hậu và phản dân chủ. Vậy mà Nguyễn Phú Trong vẫn huyênh hoang nói ngày 15-05 (2012) rằng: “Có thể nói, Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) là thành quả rất to lớn của cách mạng, là bước phát triển nhận thức, đổi mới tư duy của Đảng ta, Nhà nước ta, đóng góp hết sức quan trọng, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới ở nước ta.”

Nếu đảng đã đổi mới tư duy thì phải đổi mới cả về chính trị song song với đổi mới kinh tế thì đất nước và con người Việt Nam mới có thể “vươn lên ngang tầm thời đại” với thế giới.

Đàng này đảng vẫn độc quyền chính trị, độc đảng cai trị và nắm tòan bộ hệ thống thông tin, báo chí để tuyên truyền cho chủ trương và chính sách của đảng, dù dân không muốn.

Người dân, trong mọi giai đọan có Hiến pháp mới, đã bị đảng gạt ra ngòai lề xã hội và đã bị dùng làm quân tốt cho các trò chơi dân chủ gỉa tạo như trong các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội dồng nhân dân “đảng chọn dân bầu”.

Nhưng Trọng vẫn cứ nói bừa rằng: “ Các đề xuất sửa đổi, bổ sung phải dựa trên kết quả tổng kết sâu sắc thực tế thi hành Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật có liên quan; quán triệt đầy đủ yêu cầu thể chế hoá Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp.”

Phải chăng Trọng muốn cho mọi người biết rằng mọi sửa đổi Hiến pháp vẫn phải làm theo những gì đã có sẵn, nhất là nội dung của Cương lĩnh 1991 đã được bổ xung và phá triển thêm năm 2011 ?

Do đó, không ngạc nhiên khi nghe Trọng nhắc lại rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc – là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Như vậy là Điều 4 của Hiến pháp 1992 dành độc quyền cai trị đất nước cho đảng vẫn được giữ nguyên và quyền “phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia” như nói trong Hiến pháp 1946 sẽ tiếp tục bị loại bỏ.

Trọng cũng nói hôm 15-5 (2012) rằng: “Về quy trình sửa đổi Hiến pháp, cần thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (khoá XI) ngày 10-07-2011”, theo đó Ban chấp hành Trung ương đảng đã khẳng định rằng : “Bản chất Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo…khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân và của dân tộc Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.”

Trọng còn bảo sửa đổi cũng phải làm theo “Điều 147 của Hiến pháp hiện hành”, có nghĩa “Chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành”.

Như thế thì sửa cũng như không dù mọi việc, theo trọng phải “tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, dưới sự lãnh đạo của Đảng”, và cũng có “sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về các nội dung sửa đổi, để Quốc hội có đầy đủ cơ sở xem xét, quyết định”.

Nhưng liệu Quốc hội của đảng có can đảm loại trừ quyền lãnh đạo tòan diện của đảng ghi trong Điều 4 Hiến pháp 1992 như Trọng đã lập đi lập lại nhiều lần không ?

Không ai nghĩ “phép lạ” này sẽ xẩy ra cho người dân Việt Nam.

Vì vậy, Việt Nam cần phải có một Hiến pháp mới, trong đó quyền làm chủ đất nước, quyền quyết định tương lai chính trị của đất nước phải do dân tự quyết.

Có như thế Việt Nam mới có thể vượt qua khỏi ngưỡng cửa của đói nghèo và chậm tiến trong thế kỷ 21. Mọi nỗ lực làm ngược lại, kể cả việc sửa đổi vá vìu Hiến pháp 1992 chỉ làm cho đất nước tiếp tục nghèo nàn và nhân dân lạc hậu thêm mà thôi.

Đó cũng chính là câu trả lời cho đảng tại sao đại đa số cán bộ đảng và viên chức nhà nước, nhất là những thành phần có chức có quyền chưa bao giờ nghiêm chỉnh tuân thủ Điều 8 của Hiến pháp 1992 viết rằng: “Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.”

Ngược lại rất nhiều cán bộ, đảng viên không còn là “đây tớ” của nhân dân nữa mà là những “ông chủ giầu có” hách dịch, quan liêu, nhũng nhiễu, mất phẩm chất, thoái hoá, phản dân, coi dân như tôm tép để hành hạ, bòn rút của cải tệ hại hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử.

Đó là lý do tại sao dân bây giờ không còn muốn dây dưa, liên hệ máu thịt gì với đảng nữa.

ĐẤT CỦA DÂN NHƯNG NHÀ NƯỜC LÀM CHỦ

Bằng chứng đã thấy ở vụ đàn áp, cưỡng chế đất đai của gia đình nông dân-trí thức Đòan Văn Vương ở Tiên Lãng ngày 05/01 (2012); vụ đánh người lấy đất ở Văn Giang, Hưng Yên ngày 24/04 (2012) và đánh dân thu đất ở Vụ Bản, Nam Định ngày 09/05 (2012).

Nguyên do tại sao các vụ khiếu kiện đất đai hiện nay đã tăng lên từ 70 đến 80% đã được giải thích trong diễn văn bế mạc Hội nghị 5 ngày 15-05 (2012) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chuyên ngành chưa đồng bộ, chất lượng thấp; việc thực hiện quy hoạch, thu hồi đất và tuân thủ pháp luật ở một số nơi chưa nghiêm; thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư mỗi khi phải thu hồi đất rất khó khăn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến nhiều vụ việc phải qua nhiều cấp kéo dài, rất phức tạp. Việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, thất thoát lớn. Thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, phát triển không ổn định, thiếu lành mạnh, giao dịch “ngầm” khá phổ biến. Tình trạng đầu cơ đất đai, phát triển quá nóng thị trường bất động sản xảy ra ở nhiều nơi, nhất là ở một số thành phố lớn, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.”

Nhưng có ai khác, ngoài cán bộ, đảng viên và những kẻ có chức, có quyền mới có thể lộng hành như thế và Trọng đã nhìn nhận: “ Lợi ích của Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng; chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở, đất ở của các đối tượng chính sách xã hội, cán bộ, công chức, người có thu nhập thấp. Chính sách đất đai đối với một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn những vướng mắc chậm được giải quyết. Tổ chức bộ máy, năng lực đội ngũ cán bộ về quản lý đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tham nhũng. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi sai phạm trong quản lý đất đai còn chưa nghiêm.”

Nhưng Trọng lại tiếp tục khẳng định rằng : “ Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời… thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý…” thì rõ ràng Trọng đã lấy đất của dân, kể cả đất hương hỏa cha truyền con nối để giao cho Nhà nước quản lý.

Như vậy thì dân chỉ còn “sở hữu miếng giấy, hay cái khố”?

Đó là lý do tại sao Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, do Đức cha Nguyễn Thái Hợp (Giáo phận Vinh) làm Chủ tịch đã phê bình trong lời tuyên bố “Nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nay”, phổ biến ngày 15-05 (2012) như thế này: “ Luật đất đai hiện hành, vừa đi ngược tự nhiên, vừa không tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Đó là nguyên nhân của khoảng 80% các khiếu kiện trong nước. Các vụ khiếu kiện này đã đi từ khiếu nại cá nhân đến khiếu kiện tập thể; từ khiếu kiện bằng đơn từ đến tập họp phản đối và nay là dùng vũ khí chống lại việc thu hồi đất.

Luật đất đai qui định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng do Nhà nước quản lý đã làm cho hàng triệu người cảm thấy mất đất và chẳng có quyền tự do hành xử trên “mảnh đất ông bà tổ tiên”. Trên thực tế, sở hữu toàn dân không phải là phương thức quản lý đất đai tốt nhất, còn việc Nhà nước làm chủ sở hữu đã phát sinh đặc quyền, đặc lợi của chính quyền các cấp trong việc quy hoạch và thu hồi đất cho các dự án, tước mất quyền căn bản của người dân.”

Căn bệnh trầm kha này, nếu không giải quyết tận gốc rễ thì muôn đời tham nhũng sẽ không bao giờ gỉam bớt, chưa vội nói đến chấm dứt trong hệ thống cai trị hiện nay của nhà nước Việt Nam.

DŨNG MẤT CHỨC CHỐNG THAM NHŨNG

Đó cũng là lý do tại sao Trọng cho biết: “Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị; lập lại Ban Nội chính Trung ương, vừa thực hiện chức năng một ban đảng, đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.”

Tại sao có sự chuyển hướng này? Bởi vì, sau 5 năm giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã tỏ ra bất lực và còn bị mang nhiều tai tiếng liên quan đến các dịch vụ thương mại của con cái và gia đình.

Trọng nói rằng: “ Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng”. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong các lĩnh vực và hoạt động liên quan đến đất đai, khoáng sản; đầu tư công; xây dựng cơ bản; quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công; công tác cán bộ; quan hệ giữa cơ quan, cán bộ nhà nước với người dân, doanh nghiệp…”

Tất cả những tệ nạn này đều có trách nhiệm của Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có vụ con tầu chìm Vinashin gây thiệt hại cho ngân qũy quốc gia gần 1,000 tỷ đồng mà Dũng vẫn không bị khiến trách hay kỷ luật.

Trọng không chỉ đích danh mà chỉ nói bâng quơ rằng: “Một số cấp uỷ đảng, chính quyền và người đứng đầu chưa quyết tâm lãnh đạo và gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những bất cập về thể chế, nhất là trong việc ban hành, thực thi luật pháp, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội; trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, thiếu công khai, minh bạch và nhất quán; vẫn còn tình trạng “xin – cho”. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.”

Trước đó tại Sài Gòn, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cũng nói với Báo Tuổi Trẻ ngày 02-05 (2012) rằng: “Chống tham nhũng, lãng phí… thực chất cũng là xây dựng Đảng. Hai vấn đề này đều có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chẳng hạn như nếu cuối nhiệm kỳ này, trung ương công bố rằng việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 thật tốt, nhưng tham nhũng, lãng phí không giảm là không thành công. Chắc chắn là như thế. Hay nói rõ hơn, nếu như trung ương lãnh đạo chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ không làm giảm đi, không đẩy lùi được thì cũng có nghĩa nghị quyết trung ương 4 (“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”) không thành công. Nếu không muốn nói là thất bại.

Như vậy, tương lai chính trị của Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao sau bài diễn văn “xẻ da lấy thịt” của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 5 là điều chưa ai biết, nhưng có một điều chắc chắn là từ nay Nguyễn Phú Trọng sẽ là người giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. -/-

Phạm Trần
(05/012)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

66 Comments on Việt Nam Cần Có Hiến Pháp Mới; Hội Nghị “Đánh Bùn Sang Ao” –Dũng Mất chức chống Tham nhũng

 1. Thinh Nguyen Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Va Xin Trinh Bao Len Luat Phap Hoa Ky Va Xin Trinh Bao Len Luat Phap Quoc Te Va Xin Trinh Bao Len Cac Vi Trong Quan Doi Hoa Ky.Che Do Cong San Thoi Nat Viet Nam Mua Ve Tinh De An Cuop Va Do Tro Luu Manh Va Mat Day Bon Cong San Viet Nam Dung Loi Le Rat La Dam O Toi Bai Va Bon Cong San Con Tuyen Bo Tu Song Ve Tinh Cong San Viet Nam Su Dung La Chu Truong Cong San Co Quyen Tong Tien Hoa Ky Va Co Quyen Quan Ly Hoa Ky Bang Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam 5 Ten Cong An Thoi Nat Su Dung Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Bon Cong An Cong San Tuyen Bo Tu Song Ve Tinh Che Do Cong San Su Dung Bon Cong San Con Gia Danh La Co Quan Hoa Ky De Quay Va Tong Tien Nguoi Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Day La Nhung Am Muu Cuop Boc Va Tong Tien Do 5 Ten Cong An Thoi Cong San Noi Tu Song Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Su Dung Nay Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA .MONG Ngai Dieu Tra Ve Tinh CongSan Su Dung Nhung Ve Tinh Sau Day VINASAT,1 pico o Do Cao 36.ooo.k.m.Ve Tinh VINASAT.2 Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo sputnik Tu Nam 1986 Cho Toi Nay Phat Song Truyen Hinh Thu Qua Tu Dai Hoa Sen 2 Va Ve Tinh Mua Cua Phap Tu Thoi Vo Van Kiet Con Lam Thu Tuong Cong San Viet Nam Mong Ngai Tong Thong OBAMA Can Dieu Tra Ve Tinh Cong San Viet Nam Su Dung Do Tham Va Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bon Cong San Thoi Nat Tuyen Bo Tu Ve Tinh Co Quyen Tong Tien Nguoi Hoa Ky Va Co Quyen Tong Tien Moi Nguoi Dan Tren Toan The Gioi Bang Ve Tinh Cong San Su Dung Day La Nhung Gi 5 Ten Cong An Thoi Nat Dung Loi Le Mat Day Va Va Luu Manh Va Dam O Toi Bai Ma 5 Ten Cong An Thoi Nat Su Dung Ve Tinh Che Do Cong San Ma Bon Cong San Quay Tong Tien Noi Ra Nhung Vay Tu Song Ve Tinh Che Dop Cong San Su Dung Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Mong Ngai Luu Y Va Suy NghI Cong Mua Ve Tinh De Quay Cuop Boc Cuop Nha Dan Va Tong Tien Dan Va Dung Loi Le Rat La Dam O Toi Bai Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA .WASHINGTON .. Ngay 10/11/2012 .Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA

  Số lượt thích

 2. NẾU QUẢ THỰC cô bé PHƯƠNG UYÊN chống lại nhà nước ,theo như cáo buộc cuả công an cảnh sát cộng sản ,thì chế độ cộng sản VN sắp chấm dứt ,con giun xéo mấy cũng oằn ,tham nhũng cuả đảng cộng sản sẽ là mồ chôn cuả cả khối ,dân đen oán hờn khi bị cướp đi tài sản đất đai ,mạch sống trên chính quê hương mình ,mà nghiệt ngã lại do đảng cộng sản mà trước đây họ đã đổ bao nhiêu xương máu ,của chồng cuả con ,và của chính bản thân họ đã bao che ,các bà mẹ chiến sỹ thui thủi một mình ,các thương binh với thân tàn đang bị ngược đãi trên chính mảnh đất quê hương mà bọ xả thân chiến đấu .Vậy thì CHÍNH NGHIÃ LÀ ĐÂU ? LỚP TRẺ SINH VIÊN VIỆT NAM vùng lên làm cách mạng là đúng rồi ,THANH NIÊN LÀ DƯỜNG CỘT QUỐC GIA (ĐẢNG CỘNG SẢN HÃY TRẢ LẠI CHÍNH QUYỀN CHO TUỔI TRẺ ,ĐỂ HỌ VƯƠN LÊN CÙNG THẾ GIỚI TỰ DO)

  Số lượt thích

 3. Xứ người ta tự do bầu cử ,dân chúng nô nức đông vui như hội ,thế còn VN ta thì sao ? khi nào người dân mới ngóc đầu lên được ,ngoi lên khỏi vùng lầy cộng sản ? Khi nào thì thanh niên ,sinh viên dường cột nước nhà ,mới có quyền ra gánh vác non sông ,tẩy chay cộng sản TRUNG CỘNG xâm lấn lãnh thổ biển đảo ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ

  Số lượt thích

 4. Viet Tiep Theo Phan Tren La Khong Co Bao Chi PhongVien Quoc Te Va Cac Nuoc Tren The Gioi Xac Nhan La Co Phai ChinhTay Nu Sinh Vien Tao Ra Nhung Thu Ma Chinh Quyen Cong San Tu Dua Ra Chung Co Mot Cach Rat Tre Con Vi Khong Co Bao Chi Va Toan An Quoc Te Nao Ma Bang Chung Ma Sinh Vien Phuong Uyen Bi Gep Hinh Anh Nguy Tao La La Co Vang Va Cai Cai Bo Co Ma Nhieu Gia Dinh Sai Nhung Cai Dau Dia Da Hu Khong Su Dung Duoc Thuong Hay Vat Sot Rac Nhung Cai Do Co Nhua Do Va Phong Vien Bao Chi Nuoc Ngoai Cung Khong Co Ai Cong Nhan Va Thua Nhan Nhung Thu Do La Cua Co Be Sinh Vien Phuong Uyen Vi Ca The Gioi Nay Khong Ai Tam Mat Thay Nhung Thu Do La Cua Co Be Sinh Vien Tao Ra Day Dung La Nhung Thu Doan Chung Co Nguy Tao That La Lo Bich Cua Chinh Quyen Cong San Viet Nam Vi Luc BAt Co Be Sinh Vien Phuong Uyen Khong Co Phong Vien Bao Chi Cac Nuoc Xac Nhan Do Co Phai La Chung Co Hay La Tro Lo Bich Cua Cong San Nguy Tao Ra Nhin Vao Hinh Anh Tren Ca The Gioi Cung De Hieu Rang Do La Chung Co Nguy Tao Ma Giao Cua Cong San Viet Nam Gan Gep Chung Co Nguy Tao Ngay De Bat Nguoi Dan Vo Toi Va Vi Khong Co Phong Vien Bao Chi Quoc Te Chung Kien Va Xac Nhan Co Phai Nhung Thu Do Cua Co Sinh Vien Phuong Uyen Hay Cua Nhung Ten Cong An Nguy Tao Ra De Bat Nguoi Vo Toi Vi Ca The Gioi KhongCo Ai Xac Nhan Nhung Vat Do La Cua Co Be Sinh Vien Phuong Uyen Man Dong Kich Nhuy Tao Chung Co Cua Nhung Ten Cong An Da Lo Duoi Nhung Con Mat Moi Dan Tren Toan The Gioi Vi Khong Co Bao Chi The Gioi Nao Ma Xac Nhan Nhung Thu Do La Cua Co Be Sinh Vien Phuong Uyen RatLa Mau Thuan Voi Nhau Vi Thu Bao Chi Quoc Te Khong Co Ai Xac Nhan Thu Chung Co Ma Nhung Ten Cong An Tu Nguy Tao Tu Dua Ra Thi Do Khong Coi La Chung Co Vi Bao Chi Quoc Te Khong Ai Xac Nhan Cai Do Co Phai Cua Co Be Phuong Yuen Hay Khong Chung Ta Suy Nghi Mot Chung Thi Se Thay Do La Mot Chung Co Lo Bich Vi Khong Co Hinh Anh Nao Quoc Te Xac Nhan Nhung Thu Do La Cua Co Be Phuong Yuen Cai Co Trong May Cai Dau Dia Dau May Chieu Phim Nay La Nhung Ten Cong An Lum Do Ve Chai Vut Bo Roi Ve Lam Ra Roi Xao Xao Vu Khong Cho Nan Nhan Vo Toi Vi Khong Co Bao Chi Quoc Te Va The Gioi Xac Nhan.Va Thu 2 Ca The Gioi Dieu Biet Ro Day La Mot Mau Thuan Voi Chung Co Nhuy Tao Cua Bon Cong An Cong San Luc Bat Co Sinh Vien Phuong Uyen Cung Khong Co Bao Chi Quoc Te Nao Xac Nhan Va Cung Nhu Ong Ba Cha Me Nan Nhan Cung Khong Co Ai Co Mat Luc Do Cong Voi Phong Vien Bao Chi Quoc Te Phong Van Co Phai Nhung Thu Do La Cua Co Sinh Vien Phuong Uyen Chung Ta Nhin Vao Chung Ta Se Suy Nghi Va Hieu Ra Ngay Luc Bat Co Be Sinh Vien Khong To Bao Nao LenTieng Ngay Bat Co Phuong Uyen Va Phong Vien Bao Chi Quoc Te Khong Co Mat O Do Phong Su Va Phong Van Co Phai Nhung Thu Do La Cua Co Be Phuong Uyen Chung Ta Se Hieu Va Se Thay Rat Nhieu Tro Tre Con Chung Co Lo Bich Cua Cong San Nguy Tao Rat La Tre Con De Bat Biet Bao Nhieu Nguoi Dan Oan Vo Toi Va Vi Ngay Bat Khong Co Dai Truyen Hinh Quoc Te Nao Tuong Thuat Va Truc Tiep Phong Su Dieu Tra Khong Co Phong Su Hoi Chung Co Dua Ra Co Phai Cua Co Sinh Vien Phuong Uyen Hay Chung Co Tu Tao Tre Con Cua Nhung Ten Cong An Con Nit Nguy Tao Loi Ra Va Ba Xao Va Vu Khong Va Vu Cao Vo Co Cho Nan Nhan Khong Co Co So Khoa Hoc Va Tinh Phap Ly Quoc Te Biet Bao Nhieu Nguoi Dan Viet Nam Deu La Nan NhanCua Nhung Chung Co Nguy Tao Tre Con Cua Nhung Ten Cong An Ac on Con Do ..Giau Ngay Bat Co Sinh Vien Va Ngay Dem Chung Co Nguy Tao Tren Rat Tre Con Va Lo Bich Va Khong Co Dai Bao Chi Quoc Te Nao Co Mat Luc Co Sinh Vien Phuong Uyen Bi Bat Ngay Ngay Hom Do De Xac Nhan Co Phai Cua Co Sinh Vien Hay La Chung Co Nguy Tao Tre Con Cua Nhung Ten Cong An Ac ON Bia Ra Tao Ra Chung Co Gia Tao De Vu Cao Va Bat Bo Nguoi Tuy Tien Mot Cach Vo Toi Va Roi Vu CaoVa Gan Gep Mot Cach Rat Tre Con Va Khong Dua Tren Phong Su Phong Van Tai Hien Truong Xac Nhan Co Phong Vien Bao Chi Quoc Te Kip Thoi Xac Nhan Thu Chung Co Ma Nhung Ten Cong An Tre Con Va Rat Con Nit Gan Gep Va Vu Va Chung Co Mot Cach Rat Tre Con Tat Ca Cong Dong Hai Ngoai Va Bao Chi Quoc Te Can Di Sau Va Dao Boi Nhung Lap Luan Tre Con Chung Co Nguy Tao Cua Nhung Ten Cong An Tao Ra Nguy Tao Rat Tre Con Va Vu Va Cho Biet Bao Nhieu Nguoi Dan Vo Toi Van Oan Uc.Bon Cong An Ac On Cong San Dua Ra Nhung Chung Cu Rat Tre Con Phan Khoa Hoc De Vu Khong Va Bat Nhung Nguoi Dan Vo Toi Thu Doan Chung Cu Rat Tre Con Va Rat Lo Bich Cua Nhung Ten Cong An Con Do Vu Cao Va Vu Khong Rat La Tre Con.Khong Co Co So Khoa Hoc Va Khong Phong Vien Bao Chi Nuoc Ngoai Phong Su Xac Minh Tai Cho Khi Co Be Sinh Vien Phuong UYEN Con Tai Cho Bi Bat Va Phong Su Tai Cho Co Phong Vien Bao Chi Nuoc Ngoai Phong Su Truc Tiep Va Tai Cho Va Hoi Co Phai Nhung Thu Chung Co Do Cua Co Be Sinh Vien Phuong Uyen Hay Khong ..Co Tu Khung Bo LaCo Nghia La Dung Luc Luong Cong An Hoac Bo Doi Co Sung Dan Ma Di Dan Ap Dan Lnh Va Bat Bo Nguoi DanVo Toi Va Thi Moi Goi La Cong An Quan Doi Khung Bo Nhan Dan De Cuop Nha Cuop Dat Va Tong Tien Thi Moi Goi La Nhung Ten Cong An Ac on Con Do Dung Chinh Va Luc May Moc Va Sung Dan De Khung Bo Va Tong Tien Nhan Dan.washington.Canh Giac Ngon Tu Cong San Hay Loi Ra De Vu Cao Va Vu Khong De Ma Luy Nguoi Dan Vo Toi Va.Mot Cach Rat Tre Con Ngay 3/11/2012

  Số lượt thích

 5. Toi The Ky Van Minh The Gioi Tien Bo Loai Nguoi Da Buoc Sang The Ky 21 Con Nguoi Dau Con Phai O Thoi Ky Tien Su Ca The Gioi Con Nguoi Biet Bao Nhieu Cai Dau Nhan Xet Thi Se Biet Dieu Ro Su Bia Dat Va Chung Co Nguy Tao Cua Bon Cong San Viet Nam Vi Thu Nhut Khong Co Phong Vien Bao Chi Tren Toan The Gioi Theo Doi Va Quan XatVa Thu 2 Nua La

  Số lượt thích

 6. Vach Tran Chinh Quyen Cong San Chuyen An Cuop Khung Bo Tong Tien Len LUC Quay Pha Bang Song Ve Tinh Che Do Cong San Mua Su Dung De Tong Tien Tran Lot Nha Dan .Thinh Nguyen Thu .Toi La Nguoi Dan Hoa Xin Trinh Bao Len Su Viec De Ngai Tong Thong Va Luat Phap Va Quan Doi Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Biet Ro Nhung Loi Cua Nhung Ten Chinh Quyen Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Co Nhung Loi Le Tho Bi Va Bi Oi Nhut The Gioi Nay Khi Bon ChungChi Biet Len Luc Quay Tong Tien Va Giau Mat Giau Ten Khong Dam Lo Mat Len Dai Truyen Hinh Che Do Cong San

  Số lượt thích

 7. Thinh Nguyen Thu Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA .Ngay .1/11/2012..Va Xin Bao Len Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Va Xin Trinh Bao Len Ca Vi Trong Quan Doi Hoa Ky Mong Cac Ngai Va CacMong Cac Ngai Cac Vi Luu Y Va Lam Sang To Ve Viec Che Do Cong San Dung Ve Tinh Quay Pha Va Tran Lot Nha Dan Va Tong Tien Bang Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung So 1.Ve Tinh Mua Cua Phap Thoi Ong Vo Van Kiet Con Lam Thu Tuong Cong San Viet.Nam Con Co Thue Muon Ve Tinh Nga Xo .sputnik De Phat Song Truyen Hinh Thu Qua Dai Hoa Sen 2.Thu Tu Ve Tinh Vao Nam 1986.Tu Nhung Nam Nay La Bon Cong San Gom Co 5 Ten Su Dung 2 Ten La Nam Khoang 21 Tuoi Toi 23 Tuoi Mot Ten Cam Dau Bang Nhom Co Tuoi Tu Khoang 59 Tuoi Toi 62 Hoac 63 Tuoi La Nam Va 1 Ten Khoang 46 Den 47 Tuoi Cung La Nam Con 1Ten Nu Gioi Khoang 35 Tuoi Toi 40 Tuoi Tong Cong Gom 5 Ten Su Dung Ve Tinh Dau Mat Quay Pha Va Tong Tien Bang Song Ve Tinh Do Tham.Bon Chung Thuong Da Danh Du Co Quan De Che Dau Vi So Bi Nhan Dan Phat Hien Se To Cao Bon Chung Lam Am Muu Tong Tien Tran Lot Va Cuop Boc Tong Tien Len Luc Co To Chuc. Khung Bo Va Quay Pha Tong Tien Bang Song Ve Tinh Va Hu Doa De Quay Tran Lot Nha Dan Va Tong Tien Va Chiu Nhung Loi Le Rat La Mat Day Va Dam O Toi Bai.5 Ten Su Dung Ve Tinh Thi Dau Mat Khong Dam Len Dai Truyan Hinh De Biet Co Phai La Co Quan Thiet Hay Co Quan Da Da Mao Nhung Co Mot Ten Nho Tuoi Trong Dam Bon Chung Tu Xung Nao La Dai UY Mom Nao La Con Le Duan.Ten Le Kien Thanh Le Kien Trung .Nao La Pham Van Dong.Nhung Lai Khong Khong Dam Lo Mat Len Dai Truyen Hinh Ma Tai Sao Lai So Nhan Dan Ma Khong Len Dai Truyen Hinh Coi Co Dung Hay Khong Hay La Nhung Ten Da Mao.Ten Nguoi Ten Co Quan Kia Dau An Danh Len Luc Quay Pha Tong Tien Bang Song Ve Tinh Do Tham Con Co Khoang 3 Cho Toi 4 Ten Tre Tuoi Khoang Tu 22 Tuoi Cho Den 26 Tuoi Thuong Xuyen Chay Theo Sau Xe Toi Moi Khi Toi Di Lam Co Mot Ten Khoang 25 Cho Toi 28 Tuoi Chay Chiec Xe Gan May Cua Nhat Ten Hieu Xe dyland Xe TAY Ga Mau Tim Nho Thuong Thang Xe Xac Xe Toi Xac Mot Ben Bat Thinh Linh Tu Phia Sau Toi Moi Khi Toi Mua Mot Thu Gi Thuc An Ten Nay Ban Bo Do Cong An Khong Quan Ham Quan Hieu Va Ban Ten Vi So Toi Biet Ro Ho Ten Toi Se To Cao Nen Nhung Ten Cong An Thoi Nat Nay Khong Dam Deo Ban Ten Vi Co Y Do Xau Khung Bo Dan Tong Tien Dan So Bi To Cao Nen Bon Chung Khong Deo Quan Ham Quan Hieu Va Ban Ten .Vi So BietTen Bon Chung Se To Cao Bon Cong An Thoi Nat Luu Manh Con Do Dam O ToiBai Truoc Cong LuanVa Con Mot Ten Di Chiec Xe Hoi 4 Banh Mau Ca Phe sua Khoang 57 Cho Den 61 Tuoi Ban Bo Do Cong An Cung Khong Quan Ham Quan Hieu Cung Nhu Chuc Vu Khong Doi Non Loi Noi Ten Cong An Nay Rat La Xac Xuoc Ten Cong An Nay Noi Chuyen Toi Biet Ngay La Cung Bang Voi 5 Ten Dau Mat Tong Tien Quay Len Bang Ve Tinh Vi Loi Le Bon Chung Noi Chuyen La Biet Bon Chung Cung Mot Bang Chuyen Khung Bo Va Quay Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Cung Theo Ten Cong An Lon Tuoi Co 2 Ten Khoang 22 toi 24 Tuoi Dung Canh Giu Chien Xe Hoi 4 Cho Dau Ben Le Duong Tran Quang Dieu Quan 3 Phuong 10.Day La Nhung Ten Cong Chuyen Khung Bo Va Quay Pha Va Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham.Bon Chung Tong Luc Toi Con O Viet Nam Tu Nam 1986 CHo Toi Nam 2007 Va Nam 2008 Bon Chung Lai Tiep Tuc Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Quay Tong Tien Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Bon Chung Con Ban Ke Hoach Am Muu Len Luc Tong Tien Khap Noi Tren Toan Thoi Gioi Bang Ve Tinh Do Tham Vi Bon Chung Noi Quay Pha Va Tong Tien Nguoi Hoa Ky Luat Phap Hoa Ky Luat Phap Quoc Te Se Khong Ai Phat Hien Vi Quay Pha Tong Tien Bang Song Ve Tinh Do Tham Sao Huyet Bon Chung Duoc Bo Cong Nghe Bo Thong Tinh Cong San Viet Trang Bi Thiet Bi Nay Dat Noi Quan 5 Tran Hung Dao Van Phong Cong An Thanh Pho Ho Chi Minh Day La Sao Huyet Tra Hinh Chinh Quyen Cua Bon Chung.Chuyen Len Luc Quay Tran Lot Nha Dan Va Tong Tien Dan Va Chui Boi Nhung Loi Le Rat Mat Day Va Rat La Luu Manh Va Dam O Toi Bai Bang Song Ve Tinh Do ThamChe Do Cong San Su Dung Va Tham Chi Bon Chung Con Mao Danh La Lien Xo De Quay Pha Tham Chi Bon Chung Con Mao Danh La Co Quan Hoa Ky De Quay Tong Tien Vi Bon Xao Xao Noi Hop Tac Hoa Ky Nen Co Quyen Kiem Soat Hoa Ky Va Co Quyen Quay Pha Tong Tien Hoa Ky Day La Nhung Gi Toi Khai Thac Tu Cai Mieng Cua Nhung Ten Cong An Cong San Viet Nam Phat Ra Tu Song Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Su Dung Va Bon Chung Con Noi Danh Pha Hoa Ky Nhung Cua Noi Do Tu Cai Mieng Cua Nhung Ten Cong Tong Tien Bang Song Ve Tinh Do Tham.Boi Vay Toi Xin Trinh BayLen Ngai Tong Thong OBAMA Mong Ngai Can Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Su Dung Vi Nhung Ten Cong An Cong San Thoi Nat Nay Noi Chuyen Hinh Nhu Co Dinh Dang Voi Nhung Ten Trung Cong Vi Bon Chung Hay Noi Chuyen Voi Nhau Xem Che Do Cong San Viet Nam Va Cong San Trung Cong Thuong Xuyen Qua Lai La Mot Minh Chung Hom Mang Bao My Bi Chan Bon Chung Vua Quay Vua La La Danh Pha May Thang Hoa Ky Luc Toi Ngay 25/10/2012.Bao My Bi Chan Boi Trung Quoc Toi 25/10/2012/Mong Ngai Tong Thong OBAMA Luu Y VaDieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung .Con BBC.Co De Cap Toi Bac Si La Duc Cuong .Va Thac Si .Bac Si Le Thi Hong Nhung Benh Vien Trung Uong O Viet Nam Phai Biet Rang Benh Vien Trung Uong Cua Cong San La Luon La Cong Cu Tuyen Truyen Va Bung Bit Thong Che Day Hanh Vi Quay Pha Cua Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Chuyen Cuop Boc Va Quay Pha Tong TIEN Am Muu Cuop Boc Co To ChucVa Bon Cong San Cung Dung Trang Cong San VIETNAMNET DO Cong San Lam Chut But Trong Hoi Lap Ra Vien Giai Tran Nhan Tong Day Co Nhung Tin Che Do Cong San Hay Muon Trang Mang Khac Ben Ngoai De Tuyen Truyen Doi Tra Khong Dung Su That Tai Viet Nam Thu Hoi BBC Lai Di Phong Van Cai Thang An Cuop Tong Tien DanThi Lam Sao Ma No Dam Nhan Tui No La Nhung Ten Tuong Cuop Quoc Te Chuyen Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham.VINASAT.1.PICO.O Do Cao 36.000.km. ve tinh VINASAT,2.VE Tinh Thue Muon Cua Nga Xo sputnik.Phat Song Truyen Hinh Thu Qua Dai Hoa Sen.2 Tu Ve Tinh Ve Tinh Mua Cua Phap Thoi Vo Van Kiet Con Lam Thu Tuong Cong San 1986 Can Dieu Tra So Ve Tinh Che Do Cong San Su DungDo Bo Cong Nghe Bo Cong An Trang Bi Cho Cong An Thanh Pho Su DungVi Nhung Ten Cong An Nay Lam Nhu Co Lien He Voi Bon Trung Cong.Ngay 23/24/10/2012/Bo Cong An Trung Cong Co Gap Che Do Cong San Viet Nam.Mong Ngai Tong Thong OBAMA Luu Y Ve Tinh Che Do Cong San Su Dung Tong Tien Nguoi Hoa Ky washington Ngay .1/11/2012 Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA.

  Số lượt thích

 8. SÓNG GẦM GIÓ RÉ
  Lời ; đảng khủng sản ăn
  Lỗ ; toàn nhân dân chịu
  Thủ tướng chỉ lo liệu
  Dưới một chục tập đoàn
  Gồm giám đốc tay ngang
  Ngồi chung hàng chân gỗ
  Công ty nào gãy đổ
  Lộ bất tín nhiệm thư
  Đồng chóe nào lỡ hư
  Từ từ tự hạ cánh
  Bí thẩn vẫn còn chảnh
  Ráng đánh mạnh rút nhanh
  Tham nhũng đóng cửa thành
  Khỏi banh trung ương đảng
  Lâu la đem chà làng
  Háng vài em lầm đường
  *
  Bộ chính trị tuyên dương
  Gương tốt làm cuốc tặc
  Phản chú phỉnh là giặc
  Mặc quan tham là ta
  Học theo thói TRUNG HOA
  Hòa cả làng cả họ
  Dù kinh tế méo mó
  Không hở mõ thông tin
  *
  Thế lực thù địch rình
  Rinh từng đồng chóe một
  Hi sinh vài con chốt
  Dẫu bị lột áo tơi
  Vào trại giam cổng trời
  Cũng được mời thượng tọa
  Sá gì chú ngựa ngã
  Cứ đá thêm nặng đòn
  Trên đường tìm túi khôn
  Hồn của ai nấy giữ
  Chẳng bệnh gì phải cữ
  Lúc trừ khử đồng liêu
  Lén lút uống thuốc liều
  Đập vỡ niêu đồng chóe
  *
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 9. Thinh Nguyen Thu Kinh Trinh Len Ngai Tong Thong OBAMA Va Xin Tren Len Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te .Va Xin Trinh Len Cac Vi Trong Quoc Doi Hoa Ky Mong Cac Ngai Va Cac Vi Can Luu Y Co Phai Co Su Trung Hop Hay Da Co Su Chuan Bi Cua Che Do Cong San Viet Nam Va Cong San Trung Quoc .Ngay .23/.24./10/2012.Che Do Cong San Viet Nam Gap Doan Dai Bieu Cap Cao Bo Cong An Trung Cong Thi Toi Ngay 25/10/2012/Tin bbc Hom 26/10/2012.Thu Sau .bbc Tieng Anh Va Nhieu Thong Dua Tin Rang NewYork Times Bang Tieng Trung Tieng Anh Bi Chan Tai Trung Quoc .Xem Tin Tuc Trang .BBC.Co Dang Tin Bai Chan Bao My Vi Bai Tien On Gia Bao .Cap Nhat Thu Sau 26/10/2012.Thi Toi Ngay 25/10/2012..Thi Bi Danh Chan Ngai Tong Thong OBAMA Ngai Co Nhung Suy Gi Ve Viec Bao My Bi Danh Chan Co Lien Quan Gi Toi Cuoc Gap Giua Bo Cong An Trung Cong Va Che Do Cong San Viet Nam Vi Toi Ngay 25/10/2012Trang Mang Bi Chan Va Rat Co Nhieu VIRUTS.Ma Trong Khi Nhung Ten Cong San Viet Nam Dung Ve Tinh Do Tham Xam Pham An Ninh Bau Troi Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Len Luc Quay Pha Tong Tien Nguoi Hoa Ky Toi Ngay 25/10/2012.Cai Mieng Nhung Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Ho Het Rat Nhieu Tu Ve Tinh Che Do Cong San Su Dung Tong Tien Nguoi Hoa Ky Khai Thac Tu Cai Mieng Nhung Ten Cong An Thoi Cong San Viet Nam Tong Tien Thi Bon Chung Vua La Vua Noi Danh Pha May Thang Hoa Ky Thi Trang Bi Chan Ma Trung CongDe Cap Toi Vu On GIa Bao .Thi Toi Khong Nghi Nhu BBC Dua Tin Ve Tin On Gia Bao Ma Bi Chan Ma Co Le La Ly Do Khac.Tu Giua Bo Cong An Trung Cong Va Che Do Cong San Viet Nam Gap Mat Hom 23/24/10/2012Thi Den Toi Hom 25/10/2012/Bao My Bi Trung Quoc Chan Xem Ti Tuc BBC News.TIMESTu Tin On Gia Bao Nen Bao My Bi Chan Tu Trung Quoc Xem Tin Nay Chac Ngai Tong Thong OBAMA Chac Se Co Suy Nghi Cong San Viet Nam Va Cong San Trung Quoc Da Danh Pha Trang Mang Vi Cong San Viet Nam Dung Ve Tinh Do Tham Va Tong Tien Nguoi Dan Hoa KyVa Nhieu Y Do Den Toi Hom Toi 25/10/2012/Bon Cong San Viet Nam Ho Het Bang Ve Tinh Do Tham Danh Pha May Thang Hoa KyDay La Nhung Ten Cong San Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bon Chung Noi Danh Pha May Thang Hoa Ky Thi Trong Luc Do Trang Mang Bao My Bi Chan Va Bon Cong San Trung Cong Da Bo VIRUTSVao Danh Chan Trang Mang Do Trung Danh Chan Bao My Vay Ngai Tong Thong OBAMA Co The Ngai Se Biet Chinh Sat Va Dieu Tra Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Tong Tien Nguoi Hoa Ky Co Lien Quan Gua Trung Cong Va Che Do Cong San Viet Nam Vua Do Tham Bang Ve Tinh Va Vua Tong Tien Qua Pha Va Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bang Ve Tinh Va Co Nhieu y Do Den Toi Khac Vi Bon Cong San Viet Va Cong San Trung Cong Co Le So Bai Lo Nen Co The Dua Tin On Gia Bao La Ly Do Phu De Chan Bao My Xem Tin BBC.Nhung Co Le Tin On Gia Bao La Tam Mang Che Day Che Do Cong San Viet Nam Xam Pham Bau Troi An Ninh Quoc Gia Hoa Ky Len Luc Tu Nam 2008 Cho Toi Nay.Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Che Cong San Viet Nam Ci Dinh Dang Toi Trung Cong Ngai Xem Tin Bo Cong An Trung Cong Gap Che Do Cong San Viet Nam.Thi Chac Ngai Tong Thong OBAMA Co Nhieu Dieu Can Luu Y Ve Tinh VINASAT,1PICO.O Do Cao 36.000.k.m Va Ve Tinh Che Dong Cong San Su Dung Mong Ngai Tong Thong OBAMA.Luu Y Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay.WASHINGTON Ngay 26/10/2012 Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA

  Số lượt thích

 10. Thinh Nguyen Thu Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA ..Che Do Cong San Viet Su Dung Ve Tinh VINASAT,1.PICO.Ve Tinh Vinasat,2 Ve Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo Nam 1986.Phat Song Truyen Hinh Che Do Cong San Viet Nam Thu Qua Ve Tinh Dai Hoa Sen 2 Che Do Cong San Viet Su Dung Va Ve Tinh Muc Cua Phap Thoi Vo Van Kiet Con Lam Thu Tuong Che Do Cong San Mong Ngai Tong Thong OBAMA Can Luu Y Ve Tinh Che Dong Cong San Viet Nam Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Tong Tien Hoa Ky Ca Ngay Lan Dem Va Nhieu Ly Do Den Toi Khac Tu Cai Hong Cai MOM Nhung Ten Cong An Thoi Nat Tong Tien Bon Chung Chiu Boi Noi Voi Nhau Nhu Vay Va Mong Ngai Tong Thong OBAMA Va Quan Doi Hoa Ky Can LUU Y ..Che Do Cong San Viet Co Cong Bo Che Dong San Viet Nam Co Su Dung Trang Mang Lien He Voi Trung Cong Va Che Cong San Viet Cung Co Tuyen Bo Co Nhung Duong Giay Nong Lien He Voi Trung Cong Mong Ngai Tong Thong OBAMA vaQuan Doi Hoa Ky Can Luu Y Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Kinh Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Va Xin Trinh Bao Len Luat Phap Hoa Ky Va Xin Trinh Bao Len Cac Vi Quan Doi Hoa Ky .WASHINGTON Ngay 23/10/2012.Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA.

  Số lượt thích

 11. Thinh Nguyen Thu Kinh Xin Trinh Bao Den Ngai Tong Thong Hoa Ky Va Trinh Bao Den Cac Vi Luat Phap Hoa Ky Va Cac Vi Luat Phap Quoc Te Va Cac Vi Quan Doi Hoa Ky Vi An Ninh Quoc Gia Hoa Ky Nen Toi Xin Trinh Bao Viec Che Do Cong San Viet Nam Dung Ve Tinh Do Tham Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Va Dom Ngo Hoa Ky Len Luc Va Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Bon Cong San Viet Nam Quay Ca Ngay Lan Dem Toi Mong Rang Cac Vi Can Xem Ky Va Dieu Tra Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Bon Chung Gom 5 Ten 4 Ten La Nam Va 1 Ten La Nu 2 Ten Khoang 21 Den 22 Tuoi Con 1 Ten Khoang 45 Den 46 Hoac 47 La Nam Con Mot La Nu Khoang 45 Tuoi Con 1 Ten Cam Dau Quay Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Khoang 59.Tuoi Den Khoang 61.Hoac 62 Tuoi Thuong Khoe Dai uy Mom Khong Giay To Chung Nhan Dai uy Mom Tu Bon Chung Khoe La Dai uy Mom Bon Cong San Viet Dung Ve Tinh Do Tham Vua Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Va Bon Con Co Nhieu Y Do Den Toi Vi Bon Chung Su Dung Ve Tinh Do Tham Len Luc Va Tong Tien Bon Cong San Viet Nam Coi Luat Phap Hoa Va Luat Phap Quoc Te Khong Ra Gi Ngang Nhien Xam Pham Bau Troi An Ninh Quoc Gia Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay ..Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Ngai Co Suy Nghi Gi Ve Viec Che Do Cong San Viet Nam Gia Danh Nga Xo Gia Danh Hoa Ky Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Song Tai Lanh Tho Hoa Ky Toi Mong Ngai Luu y Va Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung ..VINASAT,1 PICO VINASAT,2,Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo Tu Nam 1986 Thoi Vo Van Kiet Con Lam Thu Tuong Che Do Cong San Viet Nam Va Ve Tinh Mua Cua Phap Toi Mong Rang Ngai Tong Thong OBAMA Can Luu y Va Dieu Tra Ve Tinh Do Cong San Viet Nam Su Dung Bon Cong San Su Dung Ve Tinh Do Tham Bon Chung Noi Voi Nhau La Rat So Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Va Quan Doi Hoa Ky Va Bao Chi Cong Luan Hoa Ky Va The Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Su Dung Tong Tien Nguoi Hoa Ky Len Luc Voi Nhieu y Do Xau .Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA.Washington Ngay.10/10/2012.Kinh Trinh Bao Den Ngai Tong Thong OBAMA..

  Số lượt thích

 12. Toi Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Rang Bon Cong San Viet Nam Che Do Cong San Viet Nam Dung Ve Tinh Do Tham Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA washington.Ngay /8/11/2012

  Số lượt thích

 13. THINH Nguyen Thu Thua Ngai Tong Thong OBAMA Toi La Nguoi Dan Hoa Ky Xin Trinh Bay Mot So Su Viec Nhu Sau Vi An Ninh Dat Nuoc Quoc Gia Hoa KY Thua Ngai Tong Thong Nghi Gi Ve Viec Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Ve Tinh Do Tham Xam Pham Bau Troi An Ninh Dat Nuoc Hoa Ky Tu Nam 2008.Cho Toi Nay Ngai Nghi Gi Khi Che Do Cong San Viet Nam Neu Co Lien He Voi Trung Cong Khi Che Do Cong San Viet Nam Dung Ve Tinh Do Tham Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Va Do Tham Bang Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Vi An Ninh Dat Nuoc Hoa Ky Toi Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Bon Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi NayNgai Tong Thong OBAMA ..Nhai Co Suy Nghi Gi Ve Viec Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Va Dung Ve Tinh Do Tham Dang Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008.Cho Toi Nay.washington .Ngay/1/10/2012

  Số lượt thích

 14. Can Dieu Tra Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Can Dieu Tra Hang O Tra Hing Cong An Thanh Pho ,ho.chi.Minh.Day La Sao Huyei Bon Toi Phap Quoc Te Tra Hinh Chinh Quyen Chuyen Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham VINASAT,1.PICO/.VINASAT.2 VE TINH THUE MUON CUA Nga Xo Sputnik .Toi Xin Trinh Bao Den Ngai Tong Thong OBAMA .WASHINGTON .Ngay .30/9/2012.

  Số lượt thích

 15. Thinh Nguyen Thu Trinh Bao Len Ngai Tong Thong Hoa Ky Xin Trinh Den Ngai Tong Thong OBAMA Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Che Do Cong San Viet Nam Da Vi Pham Luat Phap Hoa Ky Luat Phap Quoc Te Da Ngang Nhien Dung Ve Tinh Do Tham VINASAT,1.PICO.Va VINASAT,2 Va Ve Tinh Mua Cua Phap Va Ve Tinh sputnik Thue Muon Cua Nga Xo De Phat Song Truyen Hinh Che Do Cong San Viet Nam Trong Nhung Ve Tinh Do Tham La Chung Co Che Do Cong San Viet Nam Xam Pham Bau Troi Khong Gian Hoa Ky Tong Tien Nguoi Dan Hoa Vi An Ninh Dat Nuoc Hoa Ky Toi Xin Trinh Bao Den Ngai Tong Thong OBAMA Va Cung Xin Trinh Bao Toi Luat Phap Hoa KY Va Luat Phap Quoc Te Va Toi Cung Xin Trinh Bao Toi Cac Vi Trong Quan Doi Hoa Ky Toi Mong Cac Ngai Can Co Bien Phap Huu Hieu Dieu Tra Xac Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Da Do Tham Len Luc Va Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Cac Ngai Can Dieu Tra Tu Bo Cong An Cong San Viet Nam Vi Thiet Bi Nay Dat Tai Van Phong Cong An Thanh Pho Ho Chi Minh Do Bo Cong An Cong San Trang Bi Tai Van Phong Cong An Thoi Nat Tra Hinh Nay Gom Co 5 Ten Su Dung Thiet Bi Ngay Dem Dung Ve Tinh Do Tham Quay Dom Ngo Va Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bon Cong San Viet Nam Rat So Luat Phap Hoa Ky Luat Phap Quoc Te Phat Hien Va Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong Viet Nam Su Dung Ve Toi Trang Am MUU Tong Tien Co To Chuc Bon Cong San Viet Ha Hong Tong Tien Quay Toi Da KHai Thac Bon Cong An Thoi Nat Dau Trom Duoi Cuop Tra Hinh Chinh Quyen Chuuyen Len Luc Tong Tien Tran Lot Cuop Boc Len Luc Bang Ve Tinh Do Tham Toi Cung Trinh Bao Toi Cac Vi Trong Luat Phap Hoa Ky Cung Nhung Quan Doi Hoa Ky Can Co Bien Phap Manh Dieu Tra Ve Tinh Cong San Viet Nam Va Can Co Bien Phap Manh Tieu Diet Va Trung Tri Ve Tinh Cong San Viet Nam Va Co Bien Phap Manh Tieu Diet 5 Ten Cong An Su Dung Ve Tinh Do Tham Va Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky Ve Tinh Cong San Viet Nam Su Dung La Chung Co Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Vi An Ninh Dat Nuoc Hoa Ky Toi Xin Trinh Bao Den Ngai Tong Thong Hoa Ky Ngai Tong Thong OBAMA washington .Ngay ..30/9/2012 Toi Xin Bao Den Ngai Tong Thong OBAMA..

  Số lượt thích

 16. Che Do Thoi Nat Cong San Viet Nam .Gom 5 Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Chuyen Do Thoi Mat Day Luu Manh Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bang Ve Tinh Do Tham ..VINASAT,1.PICO..Va Ve Tinh Do Tham .VINASAT,2.Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo Sputnik.De Phat Song Truyen Hinh Thu Qua Ve Tinh Dai Che Do Cong San Viet Nam Thu Qua Ve Tinh Dai Hoa Sen 2 Tu Nam 1986 Cho Toi Nay Va Ve Tinh Mua Cua Phap Thoi Vo Van Kiet Con Lam Thu Tuong Che Do Cong San Viet Nam Nhung Ve Tinh Nay La Chung Co Bon Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Tong Tien Quay Tu Nam 1986 Cho Toi Nay Bay Gio La Nam 2012 Gom 5 Ten Su Dung Ve Tinh Do Tham De Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Gom 5 Ten 4Ten La Nam 1 Ten La Nu 2 Ten Khoang 21.Hoac 22 Tuoi 1 TeNam Khoang 48 Tuoi Va 1 Ten Cam Dau Khoang Tu 59.cho den 60 .hoac 62 Tuoi Ten Cam Dau Nay Luc Nao Ha Hong Tong Tien Quay Deu Khoe La Dai uy Mom Tren Rang Duoi Co Khong Co Giay To Chung Nhan Chuc Vu Dai uy Chi La Dai uy mom Chuyen Be Be Cai MOM Chuyen Do Nhung Thu Doan Sao Sao Va Lao Toet Va Chuyen Dat De Do Thoi Bo Lao Quay Tong Tien Len Qua Thoi Gian Bon Cong San Ha Cai Mom Quay Tong Tien Bang Ve TinH Do Tham Ma Khai Thac Duoc Tu Cai Mom Cua 5 Ten Cong An Thoi Nat Ha Hong Ha Mom Quay Tong Tien Va Co Thu Doan Am Muu Len Luc Quay Tong Tien Do La Nhung Thu Doan Ha Hong Ha Mom 5 Ten Cong An Thoi Nat Luu Manh Con Do Va Rat Mat Day Luu Manh Va Dam O Toi Bai Thoi Nat Do La Nhung Thu Doan Ban Chat Cua 5 Ten Cong San Thoi Che Do Cong San Viet Ha Hong Ha Mom Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Ma Toi Da Khai Thac Duoc Bon Cong San Ha Hong Ha Mom Quay Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Toan La 5 Cai Mom 5 Ten Cong An Nat Ha Hong Ha Mom Quay Quay Tong Tien Len Luc Bon San Diem YEU 5 Ten San Tong Bang Ve Tinh Do Tham Bon Cong San Rat So Du Luan Bao Chi Dai Hoa Ky Cung Nhun Nhu The Gioi Vach Tran Va Dieu Tra Khai Thac Bong Cong San Viet Nam Rat So Luat Phap Hoa Ky Luat Phap Quoc Te Va Quan Doi Hoa Ky Dieu Tra Khai tKy Tra Khai Thac Ve Tinh Cong San Vi Bon Cong San Quay Tong Tien Toi Khai Thac Duoc Bon Cong San Noi Nhu Vay Bon Cong San Rat So Quan Doi Hoa Ky Quan Doi Lien Hop Quoc Va Luat Phap Hoa Ky Va Va Tong Thong Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky Bon Cong San Ha Hong Ha Mom Quay Dieu Bi Toi Khai Thac La Nhung Gi Toi Da Neu Ra Bon Cong San Viet Nam Rat So Dai Truyen Hinh Hoa Ky Va Dai Truyen Hinh Quoc Te Dieu Tra Phong Su Va Vach Tran Ve Tinh Che Do Cong San Tong Tien Nguoi Hoa Ky Song Tai Hoa Ky Bon Cong San Ha Hong Ha Mom Quay Tong Nhu The Nao Thi Chung Ta Khai Thac Duoc Bon Cong San Thoi Nat Quay Tong Bon Cong San Ha Hong Ha Mom Quay Noi Gi Chung Ta Dieu Khai Thac DuocTu Cai Hong Cai Mom Bon Cong San Su Dung Ve Tinh Ha Hong Ha Mom Do Tro Sao Sao De Tong Tien Len Thu Doan Ban Chat Che Do Cong San La Hay Bia Dat Moi Nguoi Can Phai Nam Ro Ban Chat Nay Khai Thac Tu Cai Hong Cai Mom Nhung Ten Cong San Ha HONG Ha Mom Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Toan La Cai Mom Nhung Ten Cong San Do Thu Doan Sao Sao Thoi Lao Toet De Tong Tien Ban Chat Bon Cong San La Chuyen Bip Bop Va Da Danh He Thay Bon Chung Ha Hong Tren Bau Troi La Biet Ngay Ve Tinh Cong San Viet Nam.Qua Su Viec Nhu Vay Toi Xin Trinh Bao Len Ngay Tong Thong Hoa Ky OBAMA …Washington .Ngay 20/9/2012. Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung La Chu CO Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bon Cong San Viet Nam Rat Bao Chi Dai Truyen Hinh Hoa Ky Va Cong Luan Quoc Te Dieu Tra Va Vach Tran Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky….tong tien Bang Ve Tinh Do Tham.Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Gom 5 Ten Cong An Thoi Nat Dau Trom Duoi Cuop Luu Manh Con Do Va Thoi Luu Manh Len Luc Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bang Ve Tinh.Do Tham VINASAT,1 PICO Va Ve Ting VINASAT,2 Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo Sputnik De Phat Song Truyen Hinh Va Ve Tinh Mua Cua Phap Trong So Nhung Ve Tinh Nay Che Dong Cong San Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham

  Số lượt thích

 17. Báo này đã được VC mua xong rồi.

  Số lượt thích

 18. Thinh Nguyen Thu Toi La Nguoi Dan Hoa Ky Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Vach Tran Che Do Cong San Viet Nam Nam 2008 Cho Toi Nay Che Do Cong San Viet Nam Vi Pham Ca Luat Phap Hoa Ky Va Vi Pham Ca Luat Pham Quoc Te Ton Trong Nhan Quyen Ma Chinh Che Do Cong San Viet Nam Tu Hoi Nhap Quoc Te Va Tu Nguyen Ky Vao Ban Cam Ket Va Co Do Ky Ban Cam Ket Ma Che Do Cong San Viet Ky Ten Qua Viec Che Do Cong San Viec Nam Tu Nguyen Cam Ket Ky Ten Vao Ban Ton Trong Luat Quoc Te Nhan Quyen Va Cam Ket Thuc Hien Qua Chung Cu La Chu Ky Ma Che Do Cong San Viet Tu Nguyen Xem Va Don Ky Truoc Khi Ky Tem Vao Ban Cam Ket Ton Trong Va Thuc Theo Bam Ton Trong Ma Che Do Cong San Viet Nam Ky Ket Voi The Gioi Phuong Tay Day La Mot Hanh Dong Ma Che Dong Cong San Viet Nam Chap Hoat Dong Cam Ket Dung Theo Ban Ton Trong Nhan Quyen Cua The Gioi Phuong Tay Khong Ai Ep Do La Do Che Do Cong San Viet Nam Tu Nguyen Ky Ten Vao Bam Cam Ket Ton Trong Nhan Quyen Dung Theo Luat Quoc Te Khi Mot Thanh Vien Cua Mot Nuoc Tu Nguyen Tham Gia Vao Luat Quoc Te Ton Trong Nhan Da Tu y Tu Nguyen Doc Ky Truoc Ky Ten Cam Ket Ton Trong Thi Khong The Choi Ca Bat Cu Ly Do Bat Cu Hinh Thuc Gi Vay Day La Van Ban Che Do Cong San Viet Nam Tu Nguyen Tham Gia Cam Ket Ton Trong Luat Quoc Te Nhan Quyen Vay Ma Che Do Cong San Viet Nam Ngang Nhien Do Thoi LuuManh Con Do Dung Ve Tinh Do Tham VINASAT,1 PICO Sputnik Ve Tinh Thue Muon Cua Nga xo De Phat Song Truyen Hinh Che Do Cong San Viet Nam Vao Khoan Nam 1986 .Va Ve Tinh Mua Cua Phap Va Ve Tinh Vinasat,2 Trong Nhung So Ve Tinh Do Tham Nay Che Do Cong San Viet Nam Da Xam Pham Bau Troi Hoa Ky VA Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Toi La Nguoi Dan Hoa Ky Xin Trinh Bao Len Ngay Tong Thong Hoa Ky OBAMA ..Can Dieu Tra Ve Tinh Che Dong Cong San Viet Sung Dung Tong Tien Nguoi Hoa Ky Va Ngai Cung Can Dieu Tra Khu Vuc Quan 5 Va Quan 1 Giua 2 Quan La Van Phong Cong An Thanh Pho Ho Chi Manh Truc Thuoc Bo Cong An Da Trang Bi Va Cap Thiet Bi Nay Toi Van Phong Cong An Thanh Pho Su Dung Tong Tien Quay Dan De Cuop Nha Va Do Tro Mat Day Luu Manh Va Do Tro Dam O Toi Bai Thoi Nat Quay De Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Toi Mong Ngai Tong Thong OBAMA Can Co Bien Phap Manh Va Can Tieu Diet Nhung Ten Cong An Thoi Nat Toi Pham Quoc Te Nay Da Dung Ve Tinh Do Tham Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tai Hoa KyBon Cong San Viet Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Bang Ve Tinh Do Tham Tu Nam 2008 Cho Toi Nay..Washington .Ngay 17/9/2012 Toi Xin Trinh Bao Ngai Tong Thong OBAMA..Vi Toi La Nguoi Da Hoa Ky Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky

  Số lượt thích

 19. Che Do Thoi Nat Cong San Viet Nam Van Ngoan Co Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Bon Cong San Viet Nam Van Ngoan Co Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Ban Chat Bon Cong San Viet Nam Voi Chieu Bai Gai O Nhuc Va Tra Danh Tra Tieng Day La Nhung Thu Doan Ban Chat He Thong Cam Quyen Nganh Cong An Che Do Cong San Viet Nam Co Nhung Luan Dieu Bia Dat Vua Do Luan Dieu Lao Toet Qua Nhung Ngon Tu DO Chinh Cai Mom Lao Toet Cua Nhung Ten Cong An Luu Manh Truoc Khi Bon Cong An Thoi Nat Muon An Cuop Va Tong Tien Dan Bon Cong San Viet Nam Thuong Dung Len Chieu Bia Dat Va Do Thu Doan Vu Khong Rat Tinh Vi Bang Cai Mom Lao Toet Cua Nhung Ten Cong An Nay Truoc Khi Bon Chung Thuc Hien Y Do Cuop Boc Va Tong Tien La Bon Cong San Viet Nam Tung Ra Nhung Luan Dieu Va Boi Nho Va Bia Dat De Bon Chung Thuc Hien Thu Doan Cuop Dat Cuop Nha Dan Tong Tien Dan Do La Ban Chat Cua Nhung Ten Cong An Thoi Nat Cong Bon Chung Vao Nganh Cong An Duoc Dao Tao Bang Nghung Xao Ngu Bia Dat Va Luan Dieu Vu Khong Va Bia Dat De Do Thu Doan Cuop Nha Cuop Dat Va Tong Bon Cong Hay Co Thu Doan Dung Bao Chi Che Do Cong San Viet Nam Tuyen Truyen Va Boi Nho Va Bia Dat Sau Nghung Vu Cuop Dat Cuop Tai San Cua Nhan Ttuoc Khi Bon Chung To Chuc Di Cuop Tai San Va Tong Tien Cuop Dat Cuop Nha Nhan Day La Nhung Chieu Va Loi Bia Dat Tuyen Truyen Doi Tra Hoc Tu Trung Cong He Trung Cong Tuyen Truyen Doi Tra Nhung The Nao Thi Che Do Cong San Viet Nam Cung Bat Truoc VA Theo Luan Dieu Vu Khong Va La Nhuc Bang Nhung Tu Ngu Bia Dat Ban Nhung Luan Dieu Lao Toet De An Cuop Cua Da Cuop Boc Va Tong Tien Dan Bon Cong An Cong San Viet Nam Thuong Do Nghung Thu Doan Nay De Tong Tien Va Cuop Nha Va Cuop Tai San Cua Nhan Dan Day La Toi Khai Thac Tu Cai MOM Nhung Tean Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Chuyen Ha Hong Tong Tien Cuop Boc Tong Tien Bon Cong San Thuong Do Nhung Luan Dieu Va Nhung THU Doan Nhu Vay DE To Chuc Cuop Va Tong Tien Dan Cong Dong Hai Ngoai Tren Toan The Va Nhung Co Quan Luat Phap Hoa Ky Va Nhung Co Quan Luat Phap Quoc Te Can Phai Nam Ro Nhung Thu Doan Nay Truoc Bon Cong San Viet To Chuc Cuop Boc Va Tong Tien Va Cuop Cua Dan .Khoan 20 Nam Hon Toi Da Phap Hien Va Khai Thac Duoc Tu 5 Cai Mom Cua 5 Ten Cong An Bi Mat Su Dung Ve Tinh Do Tham Tong Tien Bon Chung Noi Nang Va Noi Chuyen Tai Van Phong Bon Chung Dat Bi Bon Chung Su Dung Bon Chung Noi Chuyen Voi Nhau Trong Luc Quay Tong Tien Toi Bi Mat Hon 20 Nam Qua La Toi Da Khai Thac DAuoc Nhung Thu Doan Cua 5 Ten Cong Nay Do Thu Doan Bi Mat Tong Tien Toi Bang Ve Tinh Do Tham .Chinh 5 Ten Cong An Thoi Quay Tong Bon Chung Cung Noi Ra Bang Ve Tinh Do Tham Cua Che Do Cong San Viet Nam Va Bon Chung Co Co Nhung Y Do Den Toi Lam Nhung Co Dinh Dang Toi Bon Cong San Trung Cong Boi Vay Bao Chi Trung Cong Va Bao Chi Cong San Viet Nam Hay Tung Nhung Tin Tuyen Truyen Khong Dung Su That Do La Thu Doan Cua Bon Cong An Cong San Viet Hay Vu Khong Va Boi Nho Bang Bao Chi Cong San Va Dai Truyen Hinh Cong San Bang Chung La Hoang Sa Bon Trung Cong Cuop Va Danh Chiem Dao Hoang Sa Va Truong Sa Vay Ma Luc Nao Dai Bao Chi Trung Cong Vao Tuyen Truyen Lao Toet La Chu Quyen Cua Bon Chung Ma Khong Dam Ra Truoc Cong Luan Quoc Sau Mat Mot Loi De Nhieu Nuoc Chung Co Nhung Bang Chung Gi Ma Bon Trung Lai Co Nhung Loi Le Ngang Nguoc Va Xat Xuoc Nhu Vay Khi Nam 1974 Bon Trung Cong Danh Cuop Va Chiem Dao Hoang Sa Va Truong Sa Thi Quoc Te Va The Gioi Van Biet Do La Chu Quyen Dao Hoang Sa La Bien Dao Thouc Chu Quyen Quan Luc Viet Nam Cong Hoa Giu Chu Quyen Hop Phap La Cuan Chu Quyen Quan Luc Viet Nam Cong Hoa Vay Ma Bon Trung Cong Da Tuyen Truyen Khong Dung Su That Bang Dai Truyen Hinh Va Bao ChiDay La Thu Doan Tuyen Truyen Bia Dat Cua Chu Nghia Cong San Do La Luan Dieu Tuyen Truyen Khong Dung Su That Cuia Chu Nghia Cong San..washington Toi La Nan Nhan Va Cung Xin Trinh Bao Den Ngai Tong Thong Hoa Ky OBAMA ..Ngay 17/9/2012..

  Số lượt thích

 20. Nhin Vao Con Dap Neu Ma Co Hien Tuong Dong Dat Thi Khong Khong The An Toan Vi Dong Dong La Su Tu Nhien Cua Troi Dat Hien Ay Theo Toi Nhan Thay Long Dat La OTrong Long Dat No Co TanLop Cau Truc Khac Nhau Trong Long Dat No Cung Co Su Tu Nhien Di Khi No Co Chu Khi Di Chuyen Khong Theo Huong Nhat Dinh Noi Nao No Can Tai Tao Thi Noi Do No Se Co Su Di Chuyen Neu Su Di Chuyen Manh Trong Long Dat Tuy Theo Luc Manh Luc Yeu Neu Rung Chuyen Yeu Thi Mat Dat Se Co Vet Nut Nho Neu Di Chuyen Manh Thi Vet Nuc O Tren Manh Dat Se Thay Vet Nut Tren Mat Dat Rat Boi Khong Ai Co The Cai Lai Duoc Thien Tai Va Va Vu Tru Do La No Da Co Truoc Con Nguoi Sinh Ra Vu Tru Va Troi Dat Khi Dong Dat Manh Do Rung Chuyen Ma TamRung Chan Nam Ngay Duoi Day Con Dap Thi Hau Qua Xay Ra Khong The Luong Truoc Duoc Neu Rung Chuyen Yeu Thi Muc Do Nguy Hiem Yeu Neu Dong Dat Manh Thi Su Nguy Hiem Va Su Thiet Hai Lon Hon Boi Vay Moi Co Nhung Du Cu Do Dat Du Tran Do Rung Chuyen Mat Dat Yeu Hay Manh De Co Cach Phong Tranh Di Chuyen Tranh Xa Noi Do De Bot Gay Thiet Hai Vi Noi Do La Mot Con Dap Neu Bi Dong Dat Manh Co The Xet Tan Con Dap Vi Do Nut Ne Neu Nam Ngay Chan Dap Thi Do La Mot Tham Hoa Kho Luong Can De Phong TranhXa Noi Ay De Tra Su Rui Ro Vi Do La Con Dap Khi Gap Su Co Dong Dat BON TRUNG CONG CO THE NO CHOI KHAM TRONG KHAU SAN CAT TRUOC KHI TRON BE TONG VOI DA NHIEN VI CI LE TRONG CAC LUC TRON BE TONG CO LAN DAT SET KHONG LAM SACH CAC TRUOC KHI TRON BE TONG DAT SE LAN TRONG BE TONG NEU NAM SAT PHIA NGOAI MAT BE TONG LAU NGAY NO CO THE TAO RA MOT CHO RI NUOC ..VI LUC DO SUC EP CUA NUOC CHUA TRONG DAP SE LA MOT SUC EP RAT LON NO CO THE DAY CU CU MOT CUC DT SET NAO TROI DI NEU HANG DAT SET NAM THEO DUONG NGANG THANH DAP DAT SE LAU NGAY NO SE A CO THE LA NGUYEN DO NHUNG LO RI NUOC XUYEN QUA THANH DAP CAN VA CHAN GIU NUOC TRONG DAT COLE THANG TRUNG CONG LAM AU TRONG KHI TRON CAT LA VAT LIEU TRON CHUNG VOI BE TONG PHAI CAN LAM SACH VA CAT PHAI CAN LAM SACH TRUOC KHI HOA TRON DE DO BE TONG DE GIAM BOT NHUNG SAI SOT TINH THIET HAI CUA VAT LIEU CAN XU LY SACH TRUOC KHI TRON BE TONG CO LE THANG TRUNG CONG LAM AU KHI TRON BE TONG.CO THE DO LA LY DO THANH DAP CHAN NUOC CO NHUNG LO RO RI NUOC KHO KHAC PHUC……UA DINH CAO TRI TUE CUA CAN BO CHE DO CONG SAN VIET NAM DAU MAT VO TINH DE BI MOT LOI KHONG DANG CO KHI SU LY VAT LIEU TRUOC KHI TRON BE TONG CAN KIEM SOAT THANG TRUNG CONG CO LE CHE DO CONG SAN VIET NAM BI THANG THAU TRUNG CONG CHOI KHAM MA KHONG BIET LY DO VA VAT TU TRON BE TONG CO THE QUA IT XI MANG KHONG DUNG VA KHONG DIEU CUA MOT COI TRON BE TONG IT XI MANG QUA CUNG CO THE BI NHU VAY

  Số lượt thích

 21. Che Do Cong San Loanh Quanh Voi Cai Bong Cong San Che Do Cong San Ban Nuoc Cong Ham Pham Van Dong Ngay 14/9/1958.Diem Nay Che Do Cong San Gay Ra Chuyen Ban Nuoc Tu Che Do Cong San Gay The Luat Thu Dich ..The Luc Thu Dich La Nhung Thang Ban Nuoc Dan Chung DauCo An Uong Gi Ve Cai Chuyen Ban Nuoc Dau Ma Goi La The Luc Thu Nhung Thang Tay Sai Ban Nuoc Duoc Goi La The Luc Thu Dich.Gay Ra Chuyen Tham Nhung La Minh Tu Boi Nho Vao Mat Minh Vi Minh La Nhung Thang Tham Nhung.Dan Chung Noi Dung Hoang Sa Va Truong Sa Ban Cho Trung Cong BIEN Dao Lam Sao Ma Goi La Xuyen Tac Noi Dung Tham Nhung Thi Lam Sao Goi La Vu Khong Xuyen Tac.Tu Ban Nuoc Tu Lam Tay Sai Cho Trung Chiem Lanh Tho Hai Dao La Tu Minh Boi Nho Vao Mat Minh Dan Chung Dau Co Tham Nhung Thoi Nat Ban Nuoc Vo Vet Tai Nguyen Dau Ma Tai Sao Goi La Vu Khong Xuyen Tac Nhung Thang Gay Ra Chuyen Ban Nuoc Tham Nhung Vo Vet Tai Nguyen Cuop Dat Cuop Nha Cua Dan Tay Sai Trung Cong Dan Ap Nguoi Dan Bieu Tinh Yeu Nuoc Moi La Nhung Thang Tu Vu Khong Tu Boi Nho Tu Xuyen TacVe Nhung Chuyen Ban Nuoc Cung Minh Gay Ra Tham Nhung Cung Minh Gay Ra Tay Sai Trung Cong Dan Ap Nguoi Bieu Tinh Yeu Nuoc Cung Che Do Cong San Gay Ra Chuyen Dan Ap Nguoi Dan Yeu NuocMinh Tu Gay Ra Cong Ham Ban Nuoc Pham Van Dong KyTen La.Van Kien Ban Nuoc Nay La The Luc Thu Dich Cua Dang Cong San Viet Nam.Cong Dong Hai Ngoai Dau Co Ai Dinh Dang Vao Nhung Chuyen Ban Nuoc Co Van Kien Pham Van Dong Va Gay Ra Tham Nhung Vo Vet Tai Nguyen Dau Ma Goi La Xuyen Tac Boi Nho Tu Minh Ban Nuoc Tham Nhung La Minh Tu Boi Nho Vao Mat Minh.La Tu Minh Xuyen Tac Minh La Thang Tham Nhung Lan Thang Ban Nuoc Co Van Kien Pham Van Dong Ky Ngay.14/9/1958.Hoang Sa Truong Sa Thac Ban Gioc Trc Lam Va Ai NAM Quan.Che Do Cong San Gay Ra Nhung Chuyen Nay Thi Doi Thua Cho Ai Vu Khong Xuyen Tac Boi Nho Su That La Nhu Vay Ai Xuyen Tac Ai Ai Boi Nho Ai.Che Do Cong San Tu Vu Khong Tu Xuyen Tac Tu BOI Nho Che Do Cong San.Khong Nen Doi Thua Cho Nguoi Dan

  Số lượt thích

 22. Che do Cong San Thi No Hay Dung Tu Ngu Mi Dan Khi Che Do Cong Dung Tu Tren Bao Chi Thi Chung Nhung Vao Xem Khoang 100 Tu Ngu Chung Ta Se Thay Nhung Tu Ngu Tren Bao Chi Cong San Khong Co Tu Nao Mang Lam Thuc Te Com Ao Gao Tien Doi Song Nhan Dan Cau Thuc Te Nhut It Ai De Y La La Dang Da Co Lam Ra Cai Gi De Nuoi Dan Khong Hay Dang An Bam Cua Dan Hat Lua Cu Khoai .Cong Rau Nguoi Dan Trong Trot Cay Cay Lam Ra Dang Da Nuoi Dan Duoc Cai Gi Dan Chung Tu Lam Tu Song Thuc Te La Em Be Ban Giay So Ban Giay So E Thi Khong Co Com An Thang Nha Nuoc Cong San Nao Nuoi Em Ban Giay So Che Do Cong San Chi Sai Tu Ngu Ao Khong Co THat Tu Ngu Cong San Su Dung Khong Co Loi Cho Nhan Dan Chi De Boc Lot Nhan Dan…Tu.Ngu Cong San Thuong Dung La Chung Ta Phai Dat Cau Doi Voi Tu Ngu Cong San Moi Vach Tran Duoc Tu Ngu Cong San Bip..Thi Du ..Ven Toan Lanh Tho ==Cau Doi Lai La ..Mat Thac Ban Gioc Va Ai Nam Quan Mat Dao Truong Sa Trung Cong Chiem Giu Thi .Loi Ra Ngay Trung Da Chiem Roi Thi Con Gi La Toan Ve Lanh Tho…Thi Du Nha Nuoc Lo Cho Dan Cau Tu Ngu So Sanh La Cuop Dat Cuop Nha Cuop Ruong Cua Nhan Dan Thi Lam Gi Lo Cho Dan.Che Do Cong San Khong Bao Gio Nuoi Dan Toan La Bat Dan Chung Dong Du Cac Loai Thue Vo Ly Khong Co Loi Cho Dan.Cong San Hay Dung Tu Bip Pho Bien La Nha Nuoc Nhan Dan Cung Lam Khi Nha Nuoc Het Tien Thi Xao Xao Kieu Goi Luc Nha Nuoc Khai Thac Tai Nguyen Khoang San Quan Mo Thi Nha Nuoc An An Mot Minh Cuop Dat Cuop Ruong Cua Dan.Thi Loi Ich Phe Nhom Huong Luc Kho Khan Thi Moi Moc Tien Dan Dung La Thoi Dai Dieu Can Len Ngoi Ta Phai Ngam Nghi Ky Nhung Tu Ngu Cong San Dung Khong Co Tu Nao Co Gao Co Lua Cho Dan Toan La Tu Ngu Muon Danh Nhan Dan De Boc Lot Nhan Dan Day La Thuc Te Thu Doi Nam Nha Thu Coi Co Thang Nha Nuoc Cong San Nao Ma Nuoi Khi Co Viec Lam Thi Nay Bon Chung Toi Nha Kieu Dong Gop Cai Nay Dong Gop Cai Kia Khi That Nghiep Doi Meo Rau Chang Co Thay Thang Nha Nuoc Cong San Nao Ma Nuoi Minh Cac Ban Khong Tin Nam O Nha That Nghiep Thu Coi Co Thang Nha Nuoc Cong San Nao Ma Nuoi Dan

  Số lượt thích

 23. Hoan Ho Bay Gioi Ca The Gioi Dieu Biet Su That Su Thoi Nat Bi Bung Bit Bi Phoi Bay Ra Chuyen Thoi Nat Nay Do Che Do Cong San Gay Ra Va Nhung Chuyen Toi Bai Cuop Boc Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Ma Che Do Cong San Viet Nam Da Bao Che Va Che Dau Hang O Bon Cong An Thoi Nat Dam O Toi Bai Chuyen Do Thoi Luu Manh Con Do Va Do Tro Mat Day Ngang Nhien Xam Pham Bau Troi Khong Gian Hoa Ky Do Tro Mat Day Len Luc Lao Xuoc Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Ve Tinh Do Tham VINASAT,1.PICO.Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo SPUTNIK .Phat Song Truyen Hinh Dai Che Do Cong San Viet Nam Phat Song Va Thu Tu Dai Hoa Sen 2 Che Do Viet Nam Su Dung Va Ve Tinh Mua Cua Phap Thoi Vo Van Kiet Con Lam Thu Tuong 5ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bon Chung Ha Hong Quay Tong Tien Bang Cao Mom Bon Chung Noi Chu Truong Tong Tien 5 TEN Cong An Thoi Con Tu Xung Nao La Quoc Hoi Cong San Viet Nam Co Quyen Tong Tien Hoa Ky .5 Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Ha Mom Tu Xung La Chu Tich Nong Duc Manh Co Quyen Tong Tien Hoa Ky Vay Thu Hoi Nhung Tu Ngu Nay Luan Dieu Luu Manh Nay Nay Tu Dau Ma Ra Chi Co Nhung Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Moi Ha Mom Len Luc Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky Nhung Tu Ngu Tren Ma Toi Khai Thac Tu Cai Mom Cua 5 Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Ha Hong Va Gao Thet Ha Mom Tong Tien Dieu Dung Tu Ngu Tu He Thong Nha Cam Quyen Che Do Cong San Viet Bon Chung Ha Mom Tong Tien La Biet Ngay La Bon Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam..Che Do Cong San Viet Nam Sung Dung Ve Tinh Vinasat,1..Va Ve Tinh Vinasa..2 Va Ve Tinh Mua Cua Phap Va Thue Muon Ve Tinh Cua Nga Xo Vao Nhung Nam 1986 Tinh Tuc Dai Truyen Che Do Cong San Viet Nam Cung Co Loan Tinh Thoi Vo Van Ket Con Lam Thu Tuong.Che Do Cong San Viet Nam Len Luc Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Phai Duoc Vach Tran Voi The Gioi Vi 5 Ten Cong An Con Do Nay Da Ngoan Co Quay Tong Tien Suot Hon 20 .Nam Quay Ca Ngay Lan Dem Toi Khai Thac Duoc Bon Chung Ha Hong Quay Tong Tien Sai Tu Ngu La Biet Nhung Ten Cong An Con Do Che Do Nat Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Bang Ve Tinh Vi Chinh 5 Ten Cong An Thoi Nay Bon Chung Quay Tong Tien Bon Chung Con Noi Co Ve Tinh Do Tham Nay Thi Tha Tong Tien Moi Nguoi Tren Toan The Tha Ho Ma An Tren Co Moi Nguoi Dan Toan The Gioi Va Lam Cha Thien Ha Va Bon Chung Noi Co Quyen Tong Tien Nguoi Hoa Ky.Bang Ve Tinh Va Bon Chung Con Sao Du Thu Nhin Vao He Thong Chinh Quyen Che Do Cong San Viet Bip Voi Dan Nhu The Nao Thi Bon Chung Ha Mom Quay Tong Tien Len Luc Van Luan Dieu Nhu Vay Toi Trinh Bao Toi Ngay Tong Thong Hoa Ky OBAMA .Nhung Ten Cong San Dung Tu Ngu Va Luan Dieu Nhu Vay Toi KhaiThac Tu Cai Mom Bon Chung Quay Tong Tien Thuong Dung Tu Ngu Nhu Vay washington.Ngay.13/9/2012.Toi La Nan Nhan Cua Bon Chung Hon 20 Nam

  Số lượt thích

 24. Che Do Cong San Viet Nam Dinh Cao Tri Tue Khi Quan He Ngoai Giao Cong Dong Xa Hoi Rong Lon The Gioi Tien Bo Loai Nguoi Khi Ky Vao Ban Cam Ket Ton Trong Luat Nhan Quyen Quoc Nguoi Dai Dien Dat But Da Ky Vao Ban Cam Ket Ton Trong Dung Theo Luat Ton Trong Nhan Quyen Ban Cam Ket Ton Trong Chung Ta Se Thay Nguoi Dat But Da Doc Ky Ban Cam Ket Ton Trong Nhan Quoc Te Nguoi Dai Dien Cua Che Do Cong San Viet Nam Da Tren ..18.Tuoi .o Lua Tuoi Da Co Nhung Suy Nghi Chinh Chan Va Doc Ky Roi Moi Dat But Vao Ban Dieu Luat Ton Trong Va Che Do Cong San Viet Nam Tu Nguyen Ky Vao Van Ban Cam Ket Ton Trong Truong Hop Da Co Doc Ky Roi Moi Ky Ten Thuc Hien Dung Cam Ket Nhung Dieu Luat Ve Ton Trong Nhan Quyen Quoc Te Che Do Cong San Viet Nam Da Tu Nguyen Dat But Vao Ban Cam Cam Ket Ton Trong Luat Quoc Te Ve Luat Ton Trong Nhan Quyen Da Tu Nguyen Ky Ten Vao Ban Cam Ket Ton Trong Khong Ai Ep Ky Ten Tu Che Do Cong San Viet Tu Gia Nhap Tu Nguyen Tu Dat But Cam Ket Ton Trong Luat Nhan Quyen Quoc Te Thi Phai That Su Ton Trong Va Phai The Hien Mot Nguoi Lon Thi Khong Phai Tre Con Ma Doi Thua La Moi Quoc Gia Khac Nhau Neu Noi Den Khac Voi Tay Phuong Ve Luat Nhan Quyen Thi Doc Ky Va Dat But Ky Ten Vao Ban Ton Trong Cam Ket De Lam Gi Ma Che Do Cong San Viet Nam Chua Mot Lan Ton Trong Ve Nhung Gi Ma Che Do Cong San Viet Nam Da Cam Ket Voi Quoc Te Ve Luat Ton Trong Nhan Quyen Ma Che Do Cong San Viet Nam Thuong Xuyen Vi Pham Luat Nhan Quyen Khi Che Do Da Doc Ky Truoc Khi Ky Ten Vao Ban Cam Ket Ton Trong Nhan Quyen Dung Theo Luat Quoc Te Ve Nhan Quyen Dua Ra Bam Cam Ket Va Ky Ten Thuc Hien Va Ton Trong Nhu Da Cam Ket Ky Ten Ton Trong..washington Ngay 12/9/2012

  Số lượt thích

 25. Nhung Ten Cong San Viet Nam Da Bi Lo Vi Bi To Cao Tong Tien Bang Ve Tinh Nen Bon Chung Da Co Bay Ra Cai Tro .Tin Nong ..Thu Tuong Doi Xu Dan Lam Bao ..tin.12/09/2012.Vay La Ngay 11/09/2012/.Ha Vien Hoa Ky Thong Qua Du Luat Nhan Quyen Viet Nam Thi Che Do Cong San Thoi Nat Da Bi Nhot Co Tat Giut Minh Ve Chuyen Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham VINASAT,1 PICO .Nhung Ten Cong San Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bon Chung Da Bi Lo Nen Bon Chung Lai Do Tro Doi Bat Dan Lam Bao .Bon Cong San Viet Nam Doi Bat Dan Lam Bao La Co Nghia Rang Che Do Cong San Viet Nam Da Cong Nhan Hanh Vi Pham Vao Luat Nhan Quyen Quoc Te Vi Nhung Ten Cong An Thoi Nat Chuyen Len Luc Tong Tien Bang Ve Tinh Do Tham Lam NhuCo Dinh Dang Toi Nhung Ten Cong AN ..Bo Cong An .Bon Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tai Hoa Ky Vi Bon Chung So To Cao Ve Hanh Vi Tong Tien Va Nhung Hanh Dong Cuop Boc Va Len Luc Tong Tien Len Luc Mot Cach Tinh Vi Bang Ve Tinh Do Tham Nen Bon Cong San Viet Nam Da Bi Lo Nen Bon Chung Da Do Tro Phan Ung Doi Bat Dan Lam Bao Chung Ta Xem Tin Tuc Ngam Nghi Tin Tuc Nhieu Chieu Thi Chung Ta Se Thay Bon Cong San Viet Nam Tong Tien Cuop Boc Sach Nhieu Co He Thong Tu Tren Xuong Duoi Ban Chat Thoi Nat Cua He Thong Chinh Quyen Cong San Viet Bon Cong San Viet Nam Thanh Lap Chinh Quyen Voi Muc Dich La De Sach Nhieu Nhan Dan Va Co Nhung Thu Doan Rat Toi Va Cuop Boc Tong Tien Mot Cach Len Luc Rat Tinh Vi Bang Song Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Da Hon 20 Qua Tu Nam 1986 Cho Nam 2012 Bon Cong San Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Van Ngoan Co Vi Pham Luat Phap Quoc Te Ngang Nhien Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Song Tai Hoa Ky .Vi Bon Cong San So Bi To Cao Nen Bon Cong San Che Do Thoi Nat Cong San Viet Nam Da Lo Dien Hanh Vi Tong Tien Cuop Boc Tai San Tong Tien Nhan Dan Nen Bon Cong San Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Bon Chung Lat Dat Dua Ra Mot Cong Van Hoa Toc Cong Van Nay Voi Thu Doan De Cuop Boc Tong Tien Dan Co Van Ban Co Chi Thi Co To Chuc Bon Cong San Viet Nam Da Bi Lo Vu Tong Tien Cuop Boc Len Luc Bang Ve Tinh Do Tham Nen Bon Chung Bay Tro Bat Bo Vo Toi Va Bon Cong San Viet Nam Loi Dung Chuc Vu Va Quyen Hang De To Chuc Cuop Boc Va Tong Tien Mot Cach Co He Thong Tu Tren Xuong Duoi Mot Cach Len Luc Va Rat TINH Vi Tong Tien Cuop Boc Bang May Moc Thiet Bi Ve Tinh Do Tham VINASAT,1.PICO ..Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo Sputnik Va Ve Tinh Mua Cua Phap Thoi Vo Van Kiet Co Lam Thu Tuong .Bon Cong San Viet Nam Len Luc Quay Tong Tien Cuop Boc Mot Cach Len Luc Rat Tinh Vi BANG .Ve Tinh Do Tham.Washington.Ngay 12/09.2012.Toi La Nan Nhan Hon 20 Nam Qua Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong Hoa Ky Ngai Tong Thong OBAMA Va Cuoi Cung Toi La Nguoi Dan Hoa Ky Xin Goi Loi Vo Cung Biet On Den Ngai Thong Van Cac Vi Dan Bieu Hoa Ky Va Luat Phap Hoa Ky Da Sang Suot Ra Nhung Dieu Luat Ve Nhan Quyen Cho Nguoi Viet Nam

  Số lượt thích

 26. Cho Toi Goi loi Cam On Toi .Ngai Tong Thong Hoa Ky .OBAMA .Va Toi Rat Cam On Vi Dan Bieu .Bieu Chris .Smith.Gioi Thieu Du Luat .Nhan Quyen .Viet Nam Truoc Ha Vien Hoa Ky .Hom .11/09/2012.Khi Xem Tin Nay Thi Phia Bon Cong Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Lam Nhu Bon Cong San Do Tron Tong Tien Len Luc Bang Ve Tinh Do Tham Nen

  Số lượt thích

 27. Ha Vien Hoa Thong Qua Du Luat NhanViet Nam …o Trang .viet .long.rfa…Ngay .11/09/2012..Da Thong Qua Luat Nhan Quyen Cho Nguoi Viet Nam ….rfa…Ngai Dan Bieu Chris ,Smith .Gioi Thieu .Du Luat .Nhan Quyen Viet Nam ..Truoc Ha Vien Hoa .Hom 11/09/2012..Toi Co Xem Tin Nay Rat La Dang Mung Toi Xin LoiCam ON .Toi…

  Số lượt thích

 28. Tu Nam 2008 Cho Toi Nay 5 Ten Cong An Thoi Nat Che Do Thoi Nat Che Cong San Viet Nam Rat Xat Xuoc Va Bo Lao Va Rat Mat Day Luu Manh Va Rat Dam O Toi Bai 5 Ten Cong An Thoi Nat Con Do Du Dang Bang Cuop Dang Cuop Dang Xa Hoi Den Dang Con Do Dang Du Dang Dang Dam O Toi Bai Van Ngoan Co Vi Pham Luat Phap Hoa Ky Van Bon Cong San Thoi Ngang Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Su Binh Yen Hoa Ky Bon Cong San Vi Pham Ca Luat Phap Quoc Te Ngang Nhien Su Dung Dung Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Ve Tinh VINASAT,1 PICO.Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo sputnik Su Dung Tu Nam 1986 De Phat Song Truyen Thu Qua Ve Tinh 2 ..Dai Hoa Sen Phat Song Tu Ve Tinh Dai Truyen Hinh Cong San Viet Nam Ve Ve Tinh Mua Cua Phap Thoi Vo Van Kiet Con La Thu Tuong ..Trong So Nhung Ve Tinh Nay 5 Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Da Loi Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Co Nhung Am Muu Quay De Cuop Nha Va Tong Tien Co To Chuc Bon Cong San Thoi Tu Xung Trong Nhung Ten Sau Day De Dau Mat Va Dau Ten ..Va Tu Xung La ..Pham Van Dong ..Ho Chi Minh .Ma Ho Chi Minh Thi Da Chet Nam 1969 Vay Ma Bon Chung Van Tu Xung Ho Chi Minh De Quay Tong Tien Va Bon Chung Lai Tiep .Tuc Tu Xung La Le Duan De Quay Tong Tien Nhung Le Duan Thi Da Chet Nam 1986 .Va Bon Chung Lai Tiep Tuc Tu Xung La Con Le Duan La Le Kien Thanh De Quay Tong Tien Day La Mot Man Kich Cua Nhung Ten Cong An Thoi Nat Thanh Pho Ho Chi Minh Co Mot Dieu La Nhung Ten Cong An Con Do Nay Luon Dau Mat Dau Ten Va Hay KHOE La Dai Uy Mom Ma Chi La Dai Uy Mom Chu Khong Co Giay To Xac Nhan La Chuc Vu Dai Uy Ten Dai Uy Nay Cam Dau 4 Ten Con Lai Tong Cong Mot Bang Bon Chung Gom 5 Ten 4 Nam Va Mot Nu .Va Bon Chung Khong Bao Gio Dam Lo Dien Truoc Dia Phung Truoc To Dan Pho Va Khong Dam Lo Dien Tren Dai Truyen Tu Cong Khai La Co Quan Nay Co Quan Vi Bon Chung So Hanh Dong Bat Luong Pham Phap Cua Bon Chung Va Toi Biet Ro La Bon To Chuc Quay Len Luc Cuop Nha Va Tong Tien La Mot Hanh Dong He Thong Cinh Quyen Thoi Nat Pham Pham Bat Luong Dau Mat Dau Ten Song Ngoai Vong Phap Luat Tra Hinh Chinh Quyen Chuyen An Cuop Tong Tien Cuop Nha Tong Tien Co To Chuc Cuop Boc Tong Tien Len Luc Bang Song Ve Tinh Vi Luc 5 Ten Trong Chung Quay Bon Chung DA Tu Noi Ra Loi Dung Thiet Bi Song Ve Tinh Do Tham Nay Tha Ho Ma Tong Moi Nguoi Tren Toan The Gioi.Va Chinh Bon Chung Noi La Se Khong Ai Phat Hien Duoc Ve Tinh Do Tham Thi Bon Chung Tha Ho Tong Tien Lam Cha Thien Ha Vi Se Khong Ai Biet Bon Chung Quay Va Tong Tien Bang Ve Tinh Nen Bon Chung Tha Ho Ma Quay Tong Tien Boc Lot Moi Nguoi Dan Tren Toan The Gioi Cho Den Nam 2008 Bon Chung Lai Ngang Nhien Xam Pham Bau Troi Khong Gian Hoa Ky Bon Chung Van Co Coi Thuong Luat Phap Hoa Ky Va Ngoan Co Coi Thuong Luat Phap Quoc Te Da Vay Bon Chung Con Xem Thuong Ca Hoa Ky Va Bon Chung Chiu Nhau Bon Chung Noi Hoa Ky Ngu Qua Bon Chung Quay Tong Tien Ma Luat Phap Hoa Ky Va Quan Doi Hoa Ky Va Khong Biet La Bon Chung Dang Do Tro Mat Day Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Song Tai Hoa Ky Da Vay Bong Cong San Viet Nam Con Lao Xuoc Da Danh La Lien Xo Va Da Danh Hoa Ky De Quay Tong Tien Nguoi Hoa Ky Quay Ngoan Co Len Luc Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Bon Chung Rat So Bi To Cao Truoc Cong Luan Quoc Te Vi Toi La Nan Nhan Hon 20 Nam Ma Hien Nay Toi La Nguoi Dan Hoa Ky Nen Toi Phai Trinh Bao Len Ngai Tong Thong Hoa Ky Ngai OBAMA Ngai Tong Thong Toi Trinh Bao Nhung Chuyen Nhu Vay Hien Nay Bon Cong San Viet Nam Dang Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Ngai Tong Thong Nen Co Bien Phap Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Su Dung Va Toi Mong Rang Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Va Ngai Tong Co Bien Phap Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Va Co Bien Phap Dieu Tra Hang O SAO Huyet Cua Bon Chung Tra Hinh Chinh Quyen Tai Van Phong Cong An Thanh Pho Ho Chi Minh Khu Vuc Giua Quan 1 Va Quan 5 Bon Chung Gom Khoang 10 Ten ..Co 5 Ten Su Dung Ve Tinh Thi Bon Chung Dau Mat Va Da Danh Du Co Quan De Che Dau Vi So Lo Con Khoang 4 Va Cho Toi 5 Ten Thuong Theo Sau Toi Nhu Mot Cao Duoi Thuong Xuyen Hay Hu Doa Va Co Nhung Loi Noi Rat La Xat Xuoc Cung Giong Loi Le Giong Dieu Nhu 5 Ten Len Luc Tong Tien Bon Chung La Mot Bang Voi Nhau Nen Loi Le Noi Nang Rat La Xat Xuoc Va Giong Nhau.May Ten Thuong Xuat Hien Hay Do Tro Xat Xuoc Nhung Bon Chung Lai Rat So To Cao Vi Bon Chung Khong Dam DEO Quan Ham Hay Chuc Vu Va Ban Ten Vi Bon Chung Rat So Biet Ten Bon Chung Toi To Cao Nen Bon Chung Khong Dam Deo Ban Ten Ten .Nay Khoang 59.Cho Den 60 Tuoi Thuong Hay Lo Dien Va Sach Nhieu Khong Dam Deo Ban Ten ..washington .Ngay .10/9/2012 Ngay Toi La Nan Nhan Ngay Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA

  Số lượt thích

 29. nhung ten cong san thoi nat che do cong san viet nam vi da Bai Lo Ve Viec Su Dung Song Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San VINASAT ,1 PICO .Va Thue Muon Ve Tinh Nga Xo Va Su Dung Ve Tinh Mua Cua Phap Trong So Nhung Ve Tinh Do Tham Nay Ma 5 Ten Cong Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Hoa Ky Song Tai Hoa Ky Bon Cong San Viet Nam Xam Pham Bau Troi Hoa Ky 5Ten Cong An Thoi Nat Dau Trom Duoi Cuop Len Luc Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Toi Xin Trinh Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA ..Ve Viec Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham VINASAT ,1..PICO. Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo Va Ve Tinh Mua Cua Phap Trong So Nhung Ve Tinh Nay Bon Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Dang Len Luc Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Song Tai Hoa Ky..Che Do Cong San Rat Gian Manh Va Sao Huyet Va Rat La Toi Bai Vi Bon Cong San Viet Nam So Bi Lo Viec Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Ve Tinh Do Tham Nen Nhung Ten Cong San Viet Nam Muon Trang Bao Dang Tinh Ve Hoang Tuong De Danh Lac Huong Hoa Ky Va The Gioi Tro Ranh Ma Gian Ac ..Con Do Luu Manh Cuop Boc Tong Tien Cua Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Quay Tong Tien BANG Song Ve Tinh Do Tham Vi Bon Cong San Viet Nam So Lo Nen Thoi Gian Qua Bon Cong San Thoi Nat Che Do Cong San Bon Chung Lai Muon Dai A Chau Tu Do [..r f a .] Hoi Dap De Dung Ten Bac Si Benh Trung Uong Che Do Cong San Viet Ve Khoa Than Kinh Tra Loi Khong Dung Su That Thuc Te Ve Viec Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Ve Tinh Do Tham Quay Tong Tien Dan Ma Cong Dong Hai Ngoai Tren Toan The Gioi Cung Biet Bac Si Benh Vien Trung Uong Cong San Viet Nam La Nhung Cong Cu Tuyen Truyen Che Dau Va Bung Bit Thong Tin Boi Vay Ten Bac Si Benh Vien Trung Uong Nay Che Dau Su That Ve Viec Cong San Viet Nam Tong TIEN Quay Bang Song Ve TINH .NEN TEN Bac Si Dom Nay Bia Ra Nao Hoang Tuong Va Than Kinh pHAN .Liet De Che Dau Ve Viec Thuc Te Che Do Cong San Viet Nam Dang Su Dung Ve Tinh Do Tham Quay Dan Ba Con Cong Dong Hai Ngoai Tren Toan The Gioi Cung Thay 700 To Bao Che Do Cong San Viet Nam Chuyen Cung Cap Tin Tuc Thuong Che Day Chuyen Thoi Nat Che Do Gay Ra Thuong Bung Bit Thong Tin Ve Su That Thoi Nat Gian Manh Cua Che Do Cong San Viet Nam Nen Bon Cong San MUON Tin Tuc Dai A Chau Hoi Va Dap Khong Dung Su That Ve Viec Phong Van Hoi Va Tra Loi Cong San Viet Nam Da Muon Dai A Chau Tu Do De Cung Cap Khong Dung Ve Su That Nhung Tren Thuc Te Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Vi Bon Cong San Viet Nam Muon Dai A Chau Tu Do Dua Tin Khong Dung Ve Viec Nay Toi Thay Dai A Chau Tu Do Lam Nhu Muon Che Dau Ve Viec Che Do Cong San Viet Nam Sung Dung Ve Tinh Tong Tien Nguoi Hoa Ky Thi Dai A Chau Lai Tuyen Truyen Dum Cong San Va Che Dau Dua Tin Sai Ve Chuyen Nay Vi Toi La Nan Nhan Hon 20 Nam Bi Bon Cong San Viet Nam Quay Tong Tien Nen Toi Co Bao Len Ngai Tong Thong OBAMA Dieu Tra Ve Tinh Cong San Viet Nam TONG Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay WASHINGTON .Ngay 05/09/2012.Toi La Nan Nhan Bao Ngai Tong Thong OBAMA

  Số lượt thích

 30. Nhin Ro Vao Nhung Hien Tuong Xay Ra Dan Toc Viet Nam Song Duoi Che Do Cong San Chung Ta Se Thay Rat Ro Nhieu Diem Rat Ro..Nhin Vao Nhung Nhung Hien Sau Day Thi Chung Ta Se Thay Che Do Thoi Nat Cong San Dang Rung So Truoc Dan Toc Viet Nam Va Rung So Truoc Cong Dong Hai Ngoai Tren Toan The Gioi Khi Biet Qua Ro Ban Chat Gian Manh Va Doi Tra Va Bip Bom Va Lua Bip Moi Nguoi Tren Toan The Gioi Khi Bi Su That Lot Tran Nhung Tro Gian Manh Doi Tra Thoi Nat Va Toi Bai Bip Bom Lan Luot Bit Vach Tran Truoc Cong Luan Tren Toan The Gioi Che Do Cong San Viet Nam Dang Rat So Nhung Diem Dau Diem Bung Bit Lan Luot Bi Phoi Bai Va Bi Vach Tran Su Thoi Ve Nhung Chuyen Thoi Nat Gian Manh Va Toi Bai Cuop Cuop Ruong Cuop Tai San Nhan Dan Cuop Boc Va Len Luc Tong Tien Lan Luot Bi Phoi Bay Va Bi Vach Tran Truoc Cong Luan Tren Toan The GIOI Ve Chuyen Thoi Nat Ma Che Dong Cong San Viet Nam Gay Ra Doi Voi Dan Toc Viet Nam Song Duoi Che Do Cong San….Ban Nuoc Qua Cong Ham .Pham Van Dong Nam 14/9/1958/Khi Bi Bai Lo ..Ve Nhung Vien Dang Cong San Viet Nam Da Co Nhung Van Kien Ban Nuoc Ban Dao Ban Bien Ban Lanh Tho Dat Lien Dat Nuoc Viet Nam Boi Vay Nen Dang Cong San Viet Nam Khong Thay Phan Ung No Sung Chiem Lai Hoang Sa Truong Sa Va Thac Ban Goc Va Ai Nam Quan .Vi Co Trung co 6 Sao khi Ho Cam Dao Sang Tham Viet Nam Va Nhan 300 Trieu us Tu Trung Cong Nen La Co Trung Dai Hinh Cong San Viet Nam Co Hinh La Co 6 Sao Ma CacEm Thieu Nhin Ha Noi Cam Co Khi Ho Cam Dao Sang Tham Viet Nam Va Co Nhung Thoa Thuan Ngam Bung Bit Giau 2 Dang Cong San Viet Nam Va Trung Quoc Bung Bit Chua Cong Bo Nen Moi Xay Ra Hien Tuong Trung Cong Dua 23000 Tau Ngu Dan Trung Cong Xam Pham Chu Quyen Bien Dao Hoang Sa Va Truong Sa Cua Viet Nam Ma Che Do Cong San Khong No Sung Bao Ve Bien Va Dao Va Ngu Dan Viet Nam Khi Trung Cong Xam Pham Chu Quyen Bien Dao Va Ban Giet Va Bat Ngu Dan Viet Va Hien Tuong Dan Ap Nguoi Dan Bieu Tinh Yeu Nuoc Phan Doi Trung Cong Xam Chiem Bien Dao Viet Nam.Tai Sao Khong Phan Ung Danh Chong Tra Quyet Liet Bang Quan Doi Da La Chu Quyen Cua Viet Nam Khi Bi Trung Cong Xam Chiem Thi Khong Can Giai Quyet Song Phuong Giac Trung Cong No Da Vao San Nha Minh Lanh Tho Bien Dao Minh La Phai Danh Tra Bao Ve Chu Quyen Hop Phap Cua Viet Nam Chu Lam Gi Co Cai Thang An Cuop Cuop Dat Nha Minh Thi Khong The Noi Chuyen Giai Quyet Song Phuong Vi Y Do Giac Trung Cong Da Co Nhung Hanh Va Da Tam Xam Chiem Chu Quyen Dao Hoang Sa Va Truong Sa Nam 1974 Va Nam 1988 Chiem Hoang Sa Va Truong Sa Vi Trung Cong Dung Vu Luc Chiem Hoang Sa Va Truong Sa Thi Tai Sao Che Do Cong San Viet Nam Khong Dung Vu Luc Bao Ve Hoang Sa Truong Sa Va Khong Chung Bang Hanh Dong Vu Luc Bao Ve Hoang Sa Truong Sa Va Thac Ban Goc Va Ai Nam Quan .Vi Ban Chat Thang Trung Cong La Banh Truong Vam Xam Chiem Bien Dao Va Dat Lien Cua Viet Nam …Nhung Chuyen Nay Noi Len Dieu Che Do Cong San Da Ban Nuoc Neu Khong Dung Vu Luc Danh Tra Va Bao Ve Bien Dao Va Dat Lien Day La HIEN Tuong Thoa Thuan Ngam Ban Nuoc Da Bung Bit Va Che Dau Tai Sao Che Do Cong San Viet Khong Dam Phan Ung Bang Vu Luc Bang Quan Su Vi Che Do Cong San Co Quan Doi Cung Co Vu Khi Tai Sao Khong No Sung Phan Ung Ma Cam Lang Thinh Chi Dung Cai Mom Phan Doi Thi Chan Co Tac Dung Gi Khi Giac Tau Xam Chiem Bien Dao Da Co Quan Doi Tai Sao Lai Khong Bao Ve Duoc Hoang Sa Va Truong Sa Va Thac Ban Goc Va Ai Nam Quan Chi Noi Len Hanh Dong Ban Nuoc Khi Dan Ap Nguoi Dan Bieu Tinh Yeu Nuoc Chong Trung Cong Xam Chiem Dao Hoang Sa Truong Sa Tai Sao Quan Doi Va Cong An Khong Tham Gia Vao Bieu Tinh Yeu Nuoc Chong Trung Cong Xam Luot Chiem Bien Dao Viet Nam Dieu Nay Da Noi Len Hanh Dong Ban Nuoc Giau 2 Dang Cong San Trung Quoc Va Cong San Viet Nam Nen Quan Doi Va Cong An Khong Dam Tham Gia Bieu Tinh Chong Trung Cong Xam Chiem Bien Dao Va Dan Ap Nguoi Bieu Tinh Yeu Nuoc Chong Trung Cong Xam Luot .Ve Chuyen Be Phai Phe Nhom Vo Vet Tai Nguyen Dat Nuoc Ban Nuoc Ban Tai Nguyen Dat Nuoc Chia Tam Chia Tu Nen Moi Tro Thanh Tu Ban Do Tien Do La Tien Tai Nguyen Dat Nuoc Ban Bien Dao Va Dat Lien Viet Nam Nen Moi Tro Thanh Tu Ban Do Vi Che Do Cong San Viet Nam Xuat Than Tu Nong Dan Nong Dan Vo San Khong Co Tai San Thi Tai Sao Lai Tro Thanh Tu Ban Do Tien Cuop Tu Ngan Sach Quoc Gia Tien Thue Nhan Dan Tien Cuop Dat Cuop Tai San Nha Dan Tien Cuop 16 Tan Vang Cua Che Do Quan Luc Viet Nam Cong Hoa Nam 1975 .30/4 tien boC Lot Nhan Dan Qua Cac Loai The Tien Ngoai Hoi Khi Vao Viet Nam Bi Bon Chung In Tien Ra De Vo Vet Tien Ngoai Hoi Tien Bon Chung Lam An Mo Am Khong Minh Bach Nen Tro Thanh Tu Ban Do Tien Cuop Dat Cuop Nha Cuop Tai San Dat Dai Cua Nhan Dan V Tien Vo Vet Tai Nguyen Dat Nuoc Tien Boc Lot Nhan Dan Qua Du Loai Thue Khong Co Loi Cho Nhan Dan Va Tren 70 Nam Khong Co Luat Nuoi Dan Toan La Cuop Cua Dan..Bon Cong San So Cong Luan Nhan Dan Biet Nhung Chuyen Nhu Tren Ma Che Do Cong San Gay Ra Va Bung Bit Va Che Dau Cong Luan Nhan Dan..Va Bon Chung 5 ten Cong AN Thoi Nat Bang Nhom Dang Cuop Dang Cong San Viet Nam Tham Chi Con Long Hanh Ngang Nhien Xam Pham Bau Troi Khong Gian Bau Troi Hoa Ky Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Ve Tinh Do Tham vinasat .1 .pico/ va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo sputnik Va Ve Tinh Mua Cua Phap Thoi Ong Vo Van Kiet Con Lam Thu Tu Cong San Viet Nam ..Che Do Cong San Viet Nam La Tay Sai Trung Cong Nen Co Nhung Cam Ket Ngam Chua Cong Bo nen Den Nay Bi Lo Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Ve Tinh Do Tham vinasat ,1 pico sputnikBon Che Do Cong San So Vi Da Bai Lo Che Do Cong San Viet Nam 5 ten Cong An Thoi Nat Dam O Toi Bai Dang Len Luc Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Che Do Cong San Hien Nay Bon Chung So Nhung Chuyen Che Do Cong San Gay Ra Hon 70 Nam Gian Ac Voi Dan Toc Viet Nam Lan Luot Bi Bai Lo Va Bi Phoi BaiThoi Nat Lan Luot Bi Lo Ra Truoc Cong Luan Quoc Te Ngay 25/8/2012 .washington .nhin vao su kien xay ra tai viet nam hon 70 nam chung ta se biet khi song duoi che do cong san viet nam

  Số lượt thích

 31. Benh Vien Trung UONG Khoa Than Kinh Che Do Cong San Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam ..Bac Si Benh Vien Nay Hay Ve Que Lam Ruong Hay Chuyen Nghe Khac Dung Nen Lam Bac Si Khoa Than Kinh Phan Liet Bip Nua .Benh Vien Nay La Mot Cai Benh Vien Cong Cu Tay Sai Cua Che Do Cong San Nen Chung Ta Khong Nen Tin Vao Nhung Bac Si Cua Nhung Benh Vien Che Do Cong San Viet Nam Nhung Bac Si Ve Chuyen Khoa Ve Nghanh Chuyen Mon Ve Than Kinh Phan Liet Nay La Nhung Bac Si Dom Khong Hieu Biet Ve Hien Tuong Nay Nhung Bac Si Ve Khoa Nay Ho Khong Co Mot Chut Kien Thuc Gi Ve Hien Tuong Nay Nen Nhung Bac Si Nay Tu Nghi Ra La Benh Hoang Tuong Hoac Than Kinh Phan Liet Day La Nhung Loi Le Cua Nhung Cai Benh Vien Nay Bac Si Nao Ve Chuyen Khoa Nay Deu Co Mot Cau Giong Nhau Va Y Het Nhau Voi Nhung Ly Le Bac Si Chuan Doan Benh Nhan La Bac Si Chuyen Khoa Nay Tu Nghi Ra La Hoang Tuong Va La Than Kinh Phan Liet ..Tren Thuc Te Thoi Nay Con Nguoi Van Minh Hon Vao Nam 1900 Cac Ban Thu Tim Hieu Ve Giai Doan Nhung Nay Thi Biet Chac Co Le Khong Co Sach VoNao Ma Noi La Co Benh Than Kinh Phan Liet Hoac La Hoang Tuong Day La Nhung Ly Le Cua Nhung Bac Si Khoa Nay Cach Xac Dinh Trieu Chung Than Kinh Phai Liet Hoac Benh Hoang Tuong Day Chi La Loi Noi Dinh Benh Cua Mot Bac SiDinh Benh Tu Bac Si Noi Ra Va Ghi Vao So Kham Benh Cua Benh Nhan Chu So Voi Thuc Te Thi Nguoi Benh Nhan Do Khong Co Mac Benh Hoang Tuong Gi Ca Than Kinh Cung Chan Co Binh Phan Liet Gi Ca Tren Trai Dat Nay Con Nguoi Van Minh Thi Day Khong Phai La Benh Than Kinh Phan Liet Hay Benh Hoang Tuong Gi Ca Tren Thuc Te Chan Co Benh Hoang Tuong Va Cung Chang Co Benh Than Kinh Phan Liet Gi Ca Day La Mot Su That Ma Con Nguoi Van Minh Hien Nay ich De Cap Va ich Tim Hieu Hoac ICH Di Sau Vao Hoac Dieu Tra Hoac Kham Pha Day Khong Phai La Benh Tat Gi CaTai Sao Vao Thap Nien Nam1900 Lai Khong Co Hien Tuong Nay Ma Vao Thap Nien Nam 1949 Hoac Nam 1950 Cac Ban Thu De Y Tai Tu Thap Nien 1950 Cho Den Nay Lai Co Nhung Trieu Chung Nhu Vay Vi Con Nguoi Bat Dau Van Minh Va Biet Lam Ra Dai Radido Va Con Nguoi Cung Bat Dau Kham Pha Va Di Vao Khong Gian Tu Do Tro Di Moi Co Hien Tuong Nay ..Chang Phai La Benh Chang Phai La Hoang Tuong Gi Ca ..Tu Ngu Hoang Tuong Hay La Tu Ngu Than Kinh Phan Liet Do Tu Bac Si Chuan Benh Noi Ra Nhu Vay Chu Nan Nhan Thi Chang Co Benh Gi Nhung Nhung Tay Bac Si Chuan Benh Noi Ra Than Kinh Va Hoang Tuong La Do Bac Si Tu Noi Ra Chu Nan NhanVan Khoe Mnh Benh Thuong Va Cung Chang Co Benh Nhu Bac Si Tu Bia Ra La Than Kinh Phan Liet Va Bac Si Con Bia Ra La Benh Hoang Tuong Va Bac Si Bia Ra Du Thu Dau Hieu De De Ket an Nan Nhan La Mac Benh..Cong Hai Ngoai Thu De Y Mot Chuc Ve Ban Chat Gian Manh Va Doi Tra Cua Che Do Cong San Viet Nam Roi Chung Ta Se Thay Rat Ro Khi Nguoi Vach Tran Ching Quyen Che Do Cong San Viet Nam Thoi Nat Hay Hay Vach Tran Che Do Cong San Viet Nam Tham Nhung Hay.Anh Thanh Nien Ten Vu Dot Xe Truoc Cua Sieu Thi Tai Thanh Pho Vung Tau Anh Vu Nay Bi Bon Cong AN Ac On Cong San De Xuong Le Duong Va Be Tay Anh Thanh Nien Ten Vu Nay MIENG Nguoi THanh Nien Nay Noi Nhung Cau Trong LIPVIDEO .Tai Vung Tau La Cau Noi Nhu Thu Nay Toi Khuyen May Nguoi Dung Ban Nuoc Va Ban Nuoc Roi Va Ban Nuoc Roi Do La Loi Noi Cua Anh Vu Dot Xe Tai Truoc Cua Sieu Thi Vung Tau Thi Che Dong Cong THoi Nat Lai Vu Cao Anh Vu Nay La Benh Tam Than Roi Bo Vao Benh Vien Than Kinh .Anh Vu Nay Noi Dung Voi Thuc Te Che Do Cong San Viet Nam Ban Nuoc Co To Van Kien Pham Van Dong Ban Nuoc Ngay 14/9/1958 Anh Vu Nay Noi Dung Su That Thi Bao Chi Che Do Cong San Viet Nam Boi Nho Va Vu Khong Anh Vu La Benh Tam Than Toi Chi Dan Chung So Mot Chuyen Nhu Vay De Moi Hieu Che Cong San Viet Dai Bao Chi Cong San Hay Vu Khong Nguoi Dan Yeu Nuoc Va Hay Tuyen Truyen Boi Nho Nguoi Dan Yeu Nuoc De Che Day Di Viec Lam Thoi Nat Xau Xa Cuop Boc Ban Chinh Quyen Thoi Cuop Dat Cuop Nha Cua Dan Bon Cong San Con Bien Luan La Hoang Tuong Hoac Than Kinh De Che Dau Mot Viec Lam Den Toi Hien Nay Thoi Van Minh Hien Nay Khi Co Ve Tinh Thi Che Dong San Viet Nam Da Len Luc Dung Song Ve Tinh Do THam Cuop Boc Va Quay Len Luc Bang Song Ve Tinh Do Tham VINASAT,1.PICO Va Ve Tinh Thue Muon Cua Nga Xo Va Su Dung Ve Tinh Mua Cua Phap ..Cho Do Thoi Nat Cong San Viet Nam Dang Len Luc Su Dung Song Ve Tinh Do Tham Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky Tu Nam 2008 CHop Toi Nay Toi La Nan Nhan Trinh Bao Len Ngai Tong Thong Hoa Ky OBAMA 5 Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Va Quay Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham VINASAT,1 PICO Va ve TINH Thue Muon Cua Nga SoToi Mong Mong Ngai Tong Thong OBAMA Co Bien Phap Mnh Va Trung Tri Dich Dang Hang O Cua Bon Chung Lai Dai Lo Tran Hung Dao Quan 5 VA Quan 1 Van Phong Cong An Thanh Pho Ho Chi Minh La Sao Huyet Tong Tien Nguoi Dsan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Su Dung..washington.Ngay 20/8/2012 toi La Nan Nhan Trinh Bao Ngai Tong Thong OBAMA Va To Cao Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Su Dung De Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tai Lanh Tho Hoa Ky

  Số lượt thích

 32. Can De Cap Va Vach Tran Tu Ngu Song Tich ..Dat Nuoc Viet Nam .Da Hon 4000 Nam Lich Su Dan Toc Viet Nam Cung Tu Day Cung Duoc Goi La Sac Toc Viet Nam Vay Thi Tu Thoi Vua Hung Cung Da La Dan Viet Cho Toi Nay Thi Duoc Goi La Dan Toc Viet Nam ..Chung Ta Khong Nen Lam Lan Ve Tu Ngu Song Tich .Vi Cha Me La Nguoi Viet Nam Thi Khi Mo Mat Chao Doi Thi Nguoi Con Duoc Sinh Ra Doi Thi Duoc Goi La Nguoi Viet Nam Tu Ngu Sac Toc Viet Nam La Noi Len Va Duoc Goi La Sac Dan Bang Tu Ngu De Goi Va Noi Len Tu Rieng Cua Sac Dan Do De Goi Va Biet Nguoi Do Thuoc Sac Dan Gi De De Lam Chung Tu Khai Sanh .Vi Vay Chung Ta Phan Hieu Ro Duoc Tu Ngu Mot Cach That Ro Rang De Nha Cam Quyen Cong San Viet Nam Khong De Bat Nat Neu De Cap Toi Tu Ngu Song Tich Theo Giay To De Tien Viet Lam Khai Sinh Cua Mot Dua Tre Sinh Ra .Vi Cha Me Viet Nam Thi Sinh Ra Dua Tre Duoc Goi ..Goc Viet Nam ..Giua Nguoi Tu Ngu Nguoi My Goc Viet Thi Chan Co Len Quan GI Toi Luat Song Tich Vi Chung Ta Phai Khang Dinh Cho Ro Rang De Vach Tran Tu Ngu Song Tich Cha Me Viet Nam Sinh Ra Nguoi Con Thi Cung Goi La Nguoi Goc Viet Nam Vay Thi Nguoi Con Nguoi My Goc Viet Ra Doi Khong Co Lien Quan Gi Toi Tu Song Tich Vi Cha Me De Con Ra Thi Nguoi Cha Nguoi Me Do Nuoi Dua Con Tu Nho Toi Lon Va Lo An Hoc Toi Lon Vay Thi Cai Thang Nha Nuoc Cong San Viet Nam Co Nuoi Dua Con Minh Tu Nho Toi Lon Va Lo An Hoc Toi Lon Khong Giua Nguoi My Goc Viet Nam Thi Chan Co Lien Quan Gi Toi Tu Ngu Song Tich Ca Vi Luat Che Do Cong San Viet Nam Khong Co Nuoi Dan Tu Nho Toi Lon Va Lo An Hoc Vay Thi Luat Song Tich Cua Che Do Cong San Viet Nam Khong Co Trach Nhiem Nuoi Con Cua Chung Ta Tu Nho Toi Lon Va Cung Chan Co Trach Nhiem Nuoi Con Chung Ta An Hoc Toi LonVay Thi Luat Song Tich Chan Co Gia Tri Gi Toi Nguoi My Goc Viet Neu Luat Song Tich Cong San Viet Nam Ma Kiem Chuyen Voi Nguoi My Goc Viet Thi Khong Dung Ve Mat LUAT Hoa Ky Cung Nhu Luat Quoc Te Vi Dua Con Sinh Ra Chi Thay Nguoi Cha Nguoi Me Nuoi Lon Len Va Lo An Hoc Chu Co Thay Thang Nha Nuoc Cong San Nao Ma Nuoi Con Minh An Hoc Va Lon Len Vay Thi Nguoi ChA Nguoi Nguoi Me De Ra Dua Con Moi Co Quyen Hop Phap Va Hop Ly Khi Goi Dua Con Cua Minh La Nguoi My Goc Viet Ma Nguoi My Goc Viet Hoac Nguoi Phap Goc Viet Thi Chang Lien Quan Gi Toi Tu Ngu Cua Luat Song Tich Vi Cha Me Toi Sinh Ra Toi La Nguoi My Goc Viet Thi Toi Chi Biet Toi La Nguoi My Goc Viet Do Cha Me Toi Sinh Ra CHu Dau Phai Cai Thang Nha Nuoc Cong San Sinh Ra Toi Dau Ma De Cap Toi Tu Ngu Song Tich Chi Co Cha Me Toi Sinh Ra Toi Moi Co Quyen Noi Toi La Nguoi My Goc Viet Vi Cha Me TOI sinh Ra Toi THay Cha Me Toi Nuoi Toi An Hoc Chu Luat Thang Nha Nuoc Cong San Khong Co Nuoi Nen Khong Co Quyen Han Gi Toi Cai Tu Ngu Nguoi My Goc Viet To Khai Sinh Thi Noi Len La Giong Mau Chu Chan Co Lien Quan Gi Toi Mau Nguoi My Goc Viet Nguoi Con Sinh Ra La Nguoi Goc Viet Nam Thi Chi Noi Len Giong Mau Goc Viet Giua Mot Gia Dinh Sinh Ra Nguoi Con La Goc Viet Nam Chu Khong Lien Quan Gi Toi Tu Ngu Song Tich Vi Cha Me Toi La Nguoi Viet Nam Sinh RaToi La NGUOI Viet Nam Chu Toi Khong Phai Con Thang Nha Nuoc Cong San Viet Nam Vay Thi Tu Ngu Song Tich Chan Co Lien Quan Gi Toi Nguoi My Goc Viet Thang Nha Nuoc Cong San Khong Co Nuoi Con Cua Chung Ta An Hoc Va Lon Len Vay Thi Chan Co Quyen Han Gi Ma De Cap Toi Tu Ngu Song Tich Vi Che Do Cong San Dau Co Luat Nuoi Nguoi Dan Hoa Ky Dau Ma Dau Co Quyen Han Gi Doi Voi Nguoi My Goc Viet Tu Ngu Song Tich Chan Co Gia Tri Gi Toi Nguoi My Gochong Co LUAT Nuoi Moi Nguoi Dan Tren Toan The Gioi Vay Cong Dong Hai Ngoai Chan Co Lien Gi Toi Luat Song Tich Tuy Tien Dat Ra Khong Co Gia Tri Gi Toi Cong Dong Hai Ngoai Che Do Cong San Dau Co Nuopi Cong Dong Hai Ngoai Dau Ma Luat Nay Luat Kia??????????????????????Co Nuoi Dan Khong Ma Luat Nay Luat KiaC……. ..

  Số lượt thích

 33. THINH NGUYEN THU DE TRINH LEN NGAI TONG THONG OBAMA ..DON TO CAO 5 TEN CONG AN BANG CUOP THOI NAT CHE DO CONG SAN VIET NAM TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY BANG VE TINH DO THAM VINASAT,1PICO SPUTNIK .XAM PHAM BAU TROI HOA KY BON CONG SAN VIET NAM TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY BANG SONG VE TINH DO THAM CHE DO THOI NAT CONG SAN VIET NAM ..BON CHUNG XAM PHAM BAU TROI HOA KY TU NAM 2008 CHO TOI NAY LEN LUC TONG TIEN QUAY NGUOI DAN HOA KY…NAY TOI LA NGUOI DAN HOA KY XIN DE TRINH LEN NGAI TONG THONG OBAMA .CAN DIEU TRA VE TINH DO THAM CHE DO CONG SAN VIET NAM TONG TIEN VA QUAY NGUOI DAN HOA KY TU NAM 2008 CHO DEN NAY VI AN NINH NGUOI DAN HOA KY NGUOI DAN TREN TOAN THE GIOI .TOI MONG NGAI TONG THONG OBAMA CO BIEN PHAP MANH VA TRUNG TRI DICH DANG 5 TEN CONG AN THOI NAT DAU TROM DUOI CUOP VA DAM O TOI BAI VA MAT DAY LUU MANH CON DO CHUYEN LEN LUC AM MUU TONG TIEN CO TO CHUC VA DAU MAT DAU TEN DA DANH NHIEU CO QUAN VI BON CHUNG SO BAI LO VE VIEC LEN LUC AM MUU TONG TIEN QUAY NGUOI DAN HOA KY HIEN NAY BON CHUNG CO LONG HANH DA DANH CA NGA XO .VA DA DANH CA HOA KY DE QUAY LEN LUC TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY .TOI XIN TRINH BAY SU VIEC NAY DEN LUAT PHAP HOA KY VA LUAT PHAP QUOC TE VA GOI DEN LOI TRINH BAO DEN NGAI TONG THONG HOA KY OBAMA VA GOI DEN QUAN DOI HOA KY CAN CO BIEN PHAP DIEU TRA HANG O KHU VUC QUAN 5 VA QUAN 1 CON DUONG DAI LO TRAN HUNG DAO TRUNG TAM THANH PHO .VAN PHONG CONG AN THANH PHO HO CHI MINH TAI XAO HUYET TRA HINH CHINH QUYEN NAY 5 TEN CONG AN THOI NAT XU DUNG THIET BI TAI HANG O KHU VUC VAN PHONG CONG AN LEN LUC TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY BANG VE TINH DO THAM CHE DO THOI NAT CONG SAN VIET NAM VA TOI MONG NGAI TONG THONG HOA KY OBAMA CAN XEM XET TRUONG HOP NAY VA CAN CO BIEN PHAP MANH TRUNG TRI VA TIEU DIET NHUNG TEN CONG AN THOI NAT NAY ..VI BON CHUNG NGANG NHIEN VI PHAM LUAT PHAP HOA KY VA VI PHAM CA LUAT PHAP QUOC TE QUAY VA TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY DANG SONG TAI DAT NUOC HOA KY VA BON CHUNG NOI TU VE TINH LA BON CHUNG THA HO MA QUAY TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY VA TONG TIEN MOI NGUOI DAN TREN TOAN THE GIOI VA NGAI TONG THONG HOA KY CAN CANH GIACVI CHE DO THOI NAT CONG SAN VIET NAM BON CHUNG CO THE DINH DANG TOI BON TRUNG CONG TAI SAO VE TINH DO THAM CONG SAN VIET NAM XAM PHAM BAU TROI KHONG GIAN HOA KY VOI MUC DICH GI /?????TOI MONG NGAI TONG THONG OBAMA CAN LAM SANG TO CHUYEN NAY BON CONG SAN VIET NAM DANG TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY BANG VE TINH DO THAM CHE DO CONG SAN VIET NAM VE TINH VINASAT,1 PICO ..SPUTNIK CAN DIEU TRA VE TINH THUE MUON CUA NGA XO VA VE TINH CONG SAN VIET NAM MUA CUA PHAP..KINH GOI BA NGOAI TRUONG HILLARY .RODHAM .CLINTON .BO NGOAI GIAO HOA KY ..2201.C.STREET N.W.WASINHTON .D.C 20520 VA DONG KINH GOI DEN ONG KURT CAMPBELL..PHU TA NGOAI TRUONG VA DONG KINH GOI ..ONG .MICHAEL .POSTNER ..PHU TA NGOAI TRUONG .KINH GOI BA NGOAI TRUONG TOI DA TRINH BAO SU VIEC NAY DEN BA NGOAI TRUONG MONG BA VA NGAI TONG THONG OBAMA VA LUAT PHAP HOA KY VA LUAT PHAP QUOC TE VA QUAN DOI HOA KY CO BIEN PHAP MANH VA TRUNG TRI TIEU DIET NHUNG TEN CONG SAN CONG AN THOI NAT DANG LEN LUC BI MAT TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY BANG VE TINH DO THAM CHE DO CONG SAN VIET NAM VE TINH VINASAT,1 PICO SPUTNIK.XAM PHAM BAU TROI HOA KY KHONG GIAN HOA KY TU NAM 2008 CHO TOI NAY TOI LA NGUOI DAN HOA KY VA CUNG LA NAN NHAN CUA BON CHUNG HON 20 NAM BON CHUNG TONG TIEN TOI BANG SONG VE TINH DO THAM BOI VAY TOI MOI BIET VI CHINH BON CHUNG CUNG NOI LA VE TINH DO THAM TOI MONG NGAI TONG THONG OBAMA CAN DIEU TRA VE TINH DO THAM CHE DO CONG SAN VIET NAM.NGUOI DAN HOA KY WASINGTON.NGAY..8/8/2012.NAN NHAN ..

  Số lượt thích

 34. THINH NGUYEN THU KINH TRINH LEN NGAI TONG THONG ..OBAMA VA.DONG KINH GOI BA HILLARY. RODHAM. CLINTON.. NGOAI TRUONG BO NGOAI GIAO HOA KY ……………………. KINH TRINH LUAT PHAP HOA KY VA LUAT PHAP QUOC TE ..Toi La Nan Nhan Lam Don TO CAO 5 TEN CONG AN THOI NAT CHE DO CONG SAN VIET NAM LEN LUC TONG TIEN NGUOI HOA KY BANG SONG VE TINH VINASAT PICO VA VE TINH CONG SAN VIET NAM THUE MUON SPUTNIK CUA NGA XO VA VE TINH MUA CUA PHAP TRONG SO NHUNG VE TINH NAY CO VE TINH CONG SAN TONG TIEN NGUOI DAN HOA KY …Sao Huyet Cua Bon Chung La Van Phong Cong An Thanh Pho Ho Chi Minh Giua Quan 5 Va Quan 1 Tai Duong Dai Lo TRAN .HUNG DAO Trung Tam Thanh Pho Thiet Bi Nay Do Bo Cong An Trang Bi 5 Ten Cong An Thoi Nat Luu Manh Con Do Nay Da Am Muu Tong Tien Cuop Nha Co To Chuc Bon Chung Quay Tong Tien Bang Song Ve Tinh Do Tham Tu Nam 1986 Cho Toi Nay Bon Chung Dung Nhung Loi Le Rat La Mat Day Luu Manh Va Rat La Dam o Va That La Toi Bai Bon Chung Noi Loi Dung Song Ve Tinh Do Tham Tha Ho Ma Quay Tong Tien Moi Nguoi Dan Tren Toan The Gioi Va Bon ChungThuong Da Danh Co Quan Nay Co Quan Kia Vi Bon Chung So Toi To Cao Truoc Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Bon Chung Tong Tien Bang Song Ve Tinh Cho Toi Nam 2008 Bon Chung Da Xam Pham Bau Troi Quoc Gia Hoa Ky Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky .Da Vay Bon Chung Con Da Danh Nga Xo Va Da Danh Hoa Ky Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Nhung Bon Chung La 5 Ten Cong An Thoi Nat Dau Trom Duoi Cuop Trong Do Co Mot Ten Cam Dau Hay Bia La Dai UY Mom.Khong Co Giay To Chung Nhan Dai UY Da Vay Bon Chung Tu Bia La Thu Tuong Va Tu Bia Ra La Quoc Hoi Cong San Viet Nam Va Gia Danh Va Tu Xung La Ho Chi Minh Nhung Ho Chi Minh Da Chet Nam 1969 Da Vay Bon Chung Tu Bia Ra La Le Duan Trong Khi Le Duan Da Chet Nam 1986 Va Bon Chung Gia Danh Du Thu Co Quan Bia Bang Mom De Che Dau Thu Doan Tong Tien Bang Ve Tinh Va Da Danh Nhieu Co Quan Nhung Hang O Cua Bon Chung La Van Phong Cong An Thanh Pho Ho Chi Minh Duong TRAN HUNG DAO Quan 5 Gan Quan 1 La Sao Huyet Cua Bon Chung Bon Chung Con Noi Tha Ho Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Va Moi Nguoi Dan Tren Toan The Gioi .Nay Toi La Nan Nhan Hon 20 Nam Qua Toi Trinh THINH NGUYEN THU NAY LEN NGAI TONG THONG HOA KY OBAMA VA XIN TRINH LEN BA HILLARY.RODHAM..CLINTON.NGOAI TRUONG BO NGOAI GIAO HOA KY CO BIEN PHAP DIEU TRA 5 TEN CONG AN THOI NAT CHE DO CONG SAN VIET NAM Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham Vinasat.1 pico sputnik thue muon cua nga xo Toi Mong Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Co Bien Phap Manh Va Trung Tri Dich Dang Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham Toi Xin Goi Toi Ba HILLARY .RODHAM..CLINTON.NGOAI TRUONG BO NGOAI GIAO HOA KY ..2201..C.STREET..N.W.WASINHTON..DC 20520.DONG KINH GOI .ONG KURT CAMPBELL.PHU TA NGOAI TRUONG VA DONG KINH GOI ..ONG MICHAEL.POSTNER.PHU TA NGOAI TRUONG .KINH GOI BA NGOAI TRUONG Toi Viet Thu Nay Mong Ba Dua Vao Bao Cao Quoc Gia Hoa KY Va Co Bien Phap Manh Trung Tri Che Do Cong San Viet Nam Ve Toi Xam Pham Bau Troi An Ninh Quoc Gia Hoa KY Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve TINH ..washington ngay 06/7/2012.Nan Nhan Lam Don To Cao

  Số lượt thích

 35. 16 Chữ Bôi Vàng Cuả Tàu Cộng

  Tình cờ tôi có đọc bài thơ theo thể tự do về cái gọi là 16 chữ bôi vàng cuả cô Lê thị Công Nhân mà Tàu cộng đã dạy cho Việt Nam và bắt họ phải học thuộc lòng. Tôi cũng dưạ theo ý cuả cô Lê Thị Công Nhân, chuyển thể thành thơ lục bát.

  Thật miả mai cho những người cộng sản Việt Nam, họ lại ngô nghê đến mức trở thành đần độn, như những con chim chưa vỡ bọng cứt, họ cũng là hết cách nên cứ tuyên truyền bưà đi cho dân cái 16 chữ vàng cuả tàu cộng để hợp pháp hoá cho hành động bán rừng nhượng biển cuả họ. Họ, những người cộng sản quá ngu xuẩn cho tương lai cuả dân tộc, nhưng lại quá ranh mãnh lưu manh cho tương lai cuả đảng và vợ chồng con cái họ.

  Thật là một sự tham lam ích kỷ chết người, trên thế giới chưa có một nhà nước nào, một đảng nào lại sa đoạ, tham lam để làm giàu sang cho cá nhân mình, cho vợ con mình, cho đảng cuả mình đến mức mất hết lý trí như vậy? Dù cho họ có là đại gia tiền cuả như nước, nhưng cũng bấp bênh lắm. Vì sự giàu sang này hoàn toàn không dưạ trên một cơ sở, một nền móng xã hội, tâm linh, pháp luật và tài năng lành mạnh nào cả, nó hoàn toàn xa lạ với thế giới văn minh. Cái mà họ cho là tương lai với tàu cộng, và cũng là tương lai cho gia đình họ là một sự ngu xuẩn quá mức.

  Lịch sử đã có rất nhiều những câu truyện, những kết cục bi thảm cuả những tên Việt gian cho ngoại bang. Hồ Chí Minh cũng không phải là ngoại lệ, đang phởn phơ hơn hớn, bỗng lăn đùng ra chết như một con chó. Rồi cái kết cục cuả Duẩn, Chinh, Thọ, Đồng v.v… cũng chẳng hay ho gì. Họ những việt gian hiện đại, đã gắn liền đảng quyền, lợi quyền, gia đình phú quý làm một. Họ muốn sống thưà thãi trên nỗi đau khổ bi thương cuả 88 triệu đồng bào cuả họ là một sự phiêu liêu mạo hiểm vô cùng. Tình trạng bất công xã hội đã lên đến cực điểm. Liệu 16 chữ vàng này có khoá trái được quả bom bất mãn, thối nát, sa đoạ trong đảng Mafia, trong lòng xã hội, còn bao lâu quả bom giờ nưã sẽ bùng nổ?. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Phương thức tuyên truyền nhồi sọ chữ nghiã hay bạo lực công an đàn áp đã quá cổ lỗ sĩ rồi. Điều đáng lo ngại cho tình trạng quan trí quá thấp ở Việt Nam. Còn dân trí ta cứ tưởng là ù lì, nhưng thực tế rất cao nhưng có điều thiếu những nhân sĩ đứng ra động viên khích lệ họ mà thôi

  Người cộng sản Việt Nam họ cứ khơi khơi nhận bưà họ là cộng sản, theo chủ nghiã mác Lê Nin nhưng thực ra họ không hiểu bản chất cuả cái chủ thuyết ma quái không tưởng do hai anh chàng thanh niên râu xồm Các Mác và Ăng Ghen viết ra.

  Họ ra công lập viện, phong hàm tiến sĩ, đúng ra là các giáo sĩ cho một tà thuyết. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều giáo phái bàng môn tả đạo. Các Mác, Ăng Ghen chỉ là hai con giòi lóp ngóp bơi trong cái biển mênh mông cuả hàng triệu những con giòi mà thôi.

  Hiện nay lãnh đạo cộng sản Việt Nam rất say sưa với các đồ án, công trình như bôxít, mở đường sắt cao tốc, năng lượng điện tử, sân chơi, khu du lịch sinh thái để thưà cơ tham nhũng đục khoét chia quả thực cho nhau, gánh nặng nợ nần thì để lại con cháu 88 triệu người Việt Nam phải gánh chịu.

  Dù cho chế độ công sản có sụp đổ thì họ đã cao chạy xa bay, vợ chồng con cái hú hí ở nước ngoài và để lại một gia tài tang thương đổ nát cho 88 triệu người Việt Nam. Một đất nước Việt Nam chó ăn đá, gà ăn sỏi, tài nguyên kiệt quệ và một môi trường ô nhiễm bị hủy hoại. Sông hồ cạn, nguồn nước khan hiếm là hiểm hoạ phơi bày trước mắt v. v…
  Tôi cảm nhận thấy nỗi lòng cuả cô Lê Thị Công Nhân, tuổi trẻ, đã biết lo xa cho tương lai vận mệnh cuả hàng triệu người qua bài thơ theo thể tự do và tôi xin phép được chuyển thể sang lục bát, muốn được chia sẻ tâm tư với các bạn đọc.

  Trụ Đồng Rỉ Hoen?
  thơ chuyển thể từ Lê Thị Công Nhân: 16 chữ vàng vọt

  Bố Tàu trao tặng đàn con
  Việt Nam cộng sản ngu đần bài thơ
  Xàng xê xang xí mập mờ
  Bá quyền đại hán mặn mà xưa nay
  Tỉ tê mười sáu chữ thôi
  Láng giềng hữu nghị đuà chơi dập dìu
  Ngang nhiên xâm chiếm Hoàng Sa
  Trường Sa liền giải bắc triều hiến dâng
  Lâm râm tụng niệm chữ vàng
  Xem kià thằng nhỏ biển đông co vòi
  Độc tài đảng trị thói đời
  Mác Lê chủ thuyết một bầy yêu ma
  Tuyên truyền báo chí một chiều
  Chia nhau đàn áp đôi bờ thủy chung
  Việc nhà đóng cưả khoanh vùng
  Bán rừng nhượng biển giàu sang tột cùng
  Bố con thắm thiết vẻ vang
  Giả vờ cộng sản thiên đàng mị dân
  Thị Ninh đuôi vẫy chó săn
  Lu loa thế giới chủ quyền quốc gia
  Việc riêng hai nước Việt Tàu
  Anh em đồng chí Mao Hồ gửi trao
  Tài nguyên vơ vét chia nhau
  Buôn dân bán nước bạc màu trần gian
  Cỏ cây sinh thái khô cằn
  Quái thai dị dạng nỗi oan tủi sầu
  Cầm đầu mấy đưá chóp bu
  Trung ương tỉnh bộ má đào ngẩn ngơ
  Lẫy lừng khét tiếng đaị gia
  Tiền tiêu như rác nhà lầu xe hơi
  Trụ đồng hoen rỉ mất rồi
  Lâu dài ổn định tương lai huy hoàng
  Than ôi mười sáu chữ vàng
  Oán hờn tủi nhục bi thương não nùng
  Giang sơn chìm đắm hãi hùng
  Giống nòi suy kiệt bất lương hoành hành
  Ba Đình canh xác Chí Minh
  Sặc mùi trướng khí trời xanh thảm sầu
  Bao giờ tan đám mây mờ
  Việt Nam hết khổ dân nghèo hết than
  Đấu tranh chống lại bạo quyền
  Hay là cam chiụ phận hèn trăm năm ?

  22.6.2010 Lu Hà

  Số lượt thích

 36. 5 Ten cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Bon Chung Am Muu Tong Tien Tran Lot Cuop Boc Len Luc Co To Chuc Gom 2 Ten Giong Noi Khoang 21 Hoac 22 Tuoi Mot Ten Khoang 43 Toi 45 Tuoi Va Mot Ten Cam Dau Chi Dao To Chuc Cuop Nha Tran Lot Tong Tien Quay Pha Co To Chuc Con Mot Ten Cuoi Cung La Nu Khoang 39 Toi 40 Tuoi Con Ten Cam Dau Trong Dam Khoang 60 Tuoi Toi 62 Tuoi La Ten Chi Dao Kich Dong Do Het Tro Nay Toi Tro Kia Quay Pha Va Bay Ra Du Thu Tro De Quay Va Tong Tien Giong Noi Cua Bon Chung Noi La Loi Dung Thiet Bi Song Ve Tinh Do Tham Se Khong Ai Phat Hien Tha Ho Lam Cha Thieng Ha Tha Ho Len Luc Tong Tien Moi Nguoi Dan Hoa Ky Va Loi Dung Song Ve TINH DO THAM ,Tha Ho Tong Tien Moi Nguoi Dan Tren Toan THE gioi Vi Bon Chung Len Luc Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bon Chung Noi Vay Ma Chinh Phu Hoa Ky Khong He Hay Biet Va LUAT PHAP HOA KY Va LUAT PHAP QUOC TE Khong He Phat Hien Bon Chung Chung Am Muu Su Dung Song Ve TINH Nay Len Luc Tu Nam 1986 Vao Thoi Diem Do Che Do Cong San Viet Nam Dai Truyen Hinh Viet Nam Co Thue Muon Song Ve TINH Cua Nga Xo Sputnik Va Co Mua Them 1 Ve TINH Cua Nuoc Ngoai Va Them Ve TINH VINASAT,1 PICO .Vi 5 Ten Cong An Thoi Nat Tong TIEN Quay Tran Lot Y Do Quay Cuop Nha Toi Len Luc Bang Song VE TINH ,Nen Toi Moi Biet Vi Bon Chung Rat Ngoan Co Hon 20 Nam Su Dung Quay Len Luc Bon Chung Co Cai Tro ,La Hay Bia Ra Chuyen Nay Chuyen Lao TOET ,Kia ,DE,Quay Noi Dung Hon La Bon Len Luc Kiem Chuyen Quay De Tong Tien Cuop Nha ,LEN LUC Bang Song Ve TINH ,5 Ten Cong An Thoi Nat Luu Manh Mat Day Va Bon Chung Thuong Noi Loi Le Rat La Dam O ,Va Toi Bai,Thiet Bi Song Ve Tinh Do Che Do Cong San Mua Nen Bon Chung Da Len Luc Su Dung Hon 20 Nam Qua Thiet Bi Nay DO,BO Cong An Trang Bi Cho Trung Tam Thanh Pho Ho Chi Minh Noi Day La Hang O ,Sao Huyet Cua Bon Chung Tui Bo Cong An Co Dong LOA ,Voi Bon Chung Nen Bon Chung Long Hanh Len Luc Su Dung Hon 20 Nam Qua Tu Nam 1986 Cho Toi Nay Ma Bon Chung Van Khong He Bi Bat Khong He Bi Vao Tu Khong He Bi Sa Thai Ra Khoi Nganh Cong An Day La Mot To Chuc Am MUU Cuop Boc Tong Tien Co To Chuc Len Luc Hoat Dong Tong Tien Va Quay Tong Tien Cto Chuc Bon Chung Tra Hinh Chinh Quyen Loi Dung Song Ve Tinh DE ,Len Luc Am Muu Cuop Boc Tran Lot Len Luc TONG TIEN .Co To Chuc ..Va toi Nam 2008 Bon Chung Van Ngoan Co Dung Song Ve Tinh Xam Pham Bau Troi An Ninh Quoc Gia Hoa Ky Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tren Dat Nuoc Hoa Ky Bon Chung Da,.Vi Pham Luat Phap Hoa Va Vi Pham Ca Luat .WaPhap Quoc TE ..,Bon Chung Quay Tong Tien Nguoi Hoa Ky Bon Chung Con Da Danh Nga Xo Va Da Danh La Co Quan Hoa Ky De Quay De Tong Tien Nguoi Hoa Ky Boi Vay Toi La Nan Nhan Cua Bon Chung Hon 20 Nam Qua Nen Toi Biet Bon Chung La 5 Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Tong Tien Bang Song Ve Tinh Vi Chinh Bon Cong An Thoi Nat Nay Quay Toi Bon Chung Cung Noi La Song .,Ve TINH .DO THAM .Bon Chung Su Dung ,.Vi Toi La Nguoi Dan Hoa Ky Dang Song Tai Dat Nuoc Hoa KY Nen Toi Xin Trinh Bao Toi NGAI .VI .TONG THONG HOA KY .OBAMA .Va Toi Xin Trinh Len Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Biet Ro Nhung Ten Cong An Cong San THoi Nat CHe Do Cong San Viet Nam Dang Ngoan Co Len LUC Tong TIEN Va Len Luc Quay Nguoi Dan Hoa KY De Tong Tien Nguoi Dan Hoa KY Dang Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky Bon Chung Co Su Dung Song Ve Tinh Nga Xo Khi Phat Song Dai Truyen Hinh Che Do Cong San Viet Nam Va Xin Luat Phap Hoa KY ,Xin Luu Y La Che Do Cong San Viet Nam Co Qua Lai Voi Bon Trung Cong Chung Ta Can Phai Canh Giac Va Toi Mong Ngai TONG THONG .Va LUAT PHAP HOA KY .,Va.LUAT.PHAP.QUOC TE ..,Can Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung De Xam Pham An Ninh Bau Troi Quoc Gia Hoa KY Ngoan Co Len Luc ,.Quay Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Va Can Canh Giac Nhung Ten Cong An Thoi Nat Nay Co Nhieu Y Do Am Muu Mo Am Vi Tai Sao Nhung Ten Cong An Thoi Nat Nay Van Con Len Luc Ton Tai Vi Tui Bo Cong An Se Biet 5 ten Cong An Thoi Nat Nay Su Dung Song Ve Tinh Do Tham Boi Vay Che Do Cong San Viet Nam Rat So Nhieu Chuyen Bung Bit Va Giau Diem Nhung Hanh Dong Thoi Nat Quay Pha Va Tong Tien Len Luc Tong Tien Nguoi Dan Hoa KY Ma Bon Cong An Thoi Nat Da Su Dung Quay Tong Tien Hon 20 Nam So Bi Bai Lo Chuyen Cong An Tong Tien Bang Song Ve Tinh Va Nhieu Chuyen Thoi Nat Ma Bon Cong An Che Do Cong San Viet Nam Gay Ra Nhung Chuyen Thoi Nat Len Luc Nhu Vay Bon Chung So Ca The GIOI Phat Hien Bon Chung Dang Len Luc Tong Tien Nguoi HOA KY ..Nhung Ten Cong An Bo So Bai Lo Cong An Dang Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang SONG .Ve Tinh Do Tham Va So Bai Lo Cuop Boc Len Luc Tong Nguoi Hoa KY .Nen Bon Chung Bay Ra Cai Tro Ngan Chan INTERNET.Bon Chung Lam Bo Bia Ra Cai Chuyen An Ninh Quoc Gia La Vi Bon Cong An Cong San Viet Nam Dang Len Luc Am Muu Tong TIEN Nguoi Hoa KY nen Bon Chung So Bai Lo Nhung Chuyen Thoi Nai Cua Bon Cong An Cong San Gay Ra Nen Bon Chung So Bai Lo Nen Bay Ra Cai Tro Kiem Duyet INTERNET .Vi Bon Chung So Nguoi Dan TO Cao Ve Chuyen Thoi Nat Bon Chung Gay Ra Cong An Do Tro Quay Tong Tien Cuop Nha Len Luc Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham Che Do Cong San Viet Nam Nen Bon Bo Cong An So Lo Chuyen Len Luc Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Do Tham Dang Len Luc Quay Tong Tien Nguoi Dan Dang Song Tai Hoa Ky Tu Nhung Chuyen Cong An Va Do Cong San Viet Nam Gay Ra Nhung Chuyen Thoi Nat Bon Chung So Bai Lo Ca The Gioi BIET .Thoi Nat Bon Chung Gay Ra Nen Bon Chung Bay Ra Cai Tro Su That Tren INTERNET .Phoi Bay Va To Cao Va Vach Tran Bon Chung Thoi Nat.Va Bon Chung Rat So Khi Su That Thoi Nat Bon Chung Gay Ra Bi Phoi Bay Tren Toan The Gioi Biet Ve Chuyen Thoi Nat Cua Bon Cong An Thoi Nat Che Do Gay Ra Bon Chung RAT So Dan Chung Biet Ca the Gioi Biet Su THat Ve Chuyen Am Muu Thoi Nat Cua Bon Chung Gay.///////Bon Chung So Lo Chuyen Thoi Nat CUOP boc Tong TIEN Am MUU ..Tong Tien Cuop Nha Cuop Dat Co TO Chuc .Co AM .Muu So Bi Bai Lo Nen Bung Bit Thong TIN

  Số lượt thích

 37. bon cong an thoi nat che do cong san viet nam ngang nhien xam pham bau troi Hoa KY 5 ten cong an thoi nat che do cong san viet nam len lua Su Dung Song Ve Tinh Do Tham VINASAT,1.PICO Va Thue Muon Ve Tinh Cua Nga Xo sputnik.Dai Truyen Hinh Che Do Cong San Viet Nam Bon Cong San Len Luc Xam Pham Bau Troi Hoa Ky Tu Nam 2008 Cho Toi Nay Tong Tien Nguoi Hoa Ky Song Tai Lanh Tho Hoa Ky Toi Xin Trinh Bao Len Chinh Phu Hoa Ky Va Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Can Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung Am Muu Len Luc Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Va Moi Nguoi Dan Tren Toan The Gioi Vi Bon Cong An Thoi Nat Ban Ke Hoach Loi Dung Song Ve Tinh Nen Bon Chung Tong Tien Bon Chung Noi Bang Song Ve Tinh La Nhu Vay Bon Chung Con Noi Tha Ho Ma Tong Tien Vi Khong Ai Phat Hien Bon Chung Toi La Nan Nhan Cua Bon Chung Hon 20 Nam Qua Nen Toi To Cao 5Ten Cong An Thoi Nat Che Do Cong San Viet Nam Trong Chuyen Nay Lam Nhu Co Dinh Dang Toi Nhung Ten Cong An Bo Cong An Nen 5 Ten Cong An Thoi Nat Nay Hon 20 Nam Ma Van Khong Bi Bat Ma Bon Chung Long Hanh Ngoan Co Hon 20 Nam Qua Bon Chung Con Noi Tu Song Ve Tinh Cong San Viet Nam La Chu Truong Che Do Cong San Viet Nam Nen Bon Van Ton Tai Hon 20 Nam Qua Toi Mong Ngai Tong Thong OBAMA Va Luat Phap Hoa Ky Va Luat Phap Quoc Te Can Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Len Luc Tong Tien Nguoi Hoa Ky Dang Song Tai Dat Nuoc Hoa Ky .Washington Ngay /10/6/2012…Nguoi Dan Hoa Ky To Cao Cong San Viet Nam Tong Tien Nguoi Dan Hoa Ky Bang Song Ve Tinh Vinasat,1 Pico .Va Co Thue Muon Ve Tinh Nga Xo Sputnik Vi Cong San Viet Nam Co Quan He Voi Nga Xo Va Co Thue Ve Tinh Cua Nuoc Khac Toi Mong Chinh Phu Hoa Ky Dieu Tra Ve Tinh Che Do Cong San Viet Nam Su Dung

  Số lượt thích

 38. Hoạ Thơ Nhượng Tống

  Trích: 1949, Nhượng Tống đã bị ám sát tại phố Chợ Hôm, Hà Nội. Quốc gia mất đi một chiến sĩ cách mạng chân chính, một văn thi sĩ lỗi lạc tài ba.

  Lịch sử văn học Việt Nam luôn luôn chồng chéo với các biến động của lịch sử dân tộc. Nhà văn nhà thơ một thời cũng là những sĩ phu, hay đúng ra, từ suốt ngàn năm thuộc Tàu và non trăm năm thuộc Pháp, lúc nào ta cũng có những cây bút hào kiệt, những nhà thơ chính khí; mặc dầu bên dòng sông cuồn cuộn của nhân sinh, giới cầm bút cũng thiếu gì những eo xèo của thế sự, những tầm tầm của ái ố tróc phọc? Từ Ðông Kinh Nghĩa Thục tới trước Thế Chiến Thứ Hai, giữa ảnh hưởng của thuyết Tam Dân và các phong trào Bài Thực, bên cạnh các chủ nghĩa lãng mạn, tả thực, Thơ Việt vẫn rực sáng với những Chiêu Hồn Nước của Phạm Tất Ðắc, Hai Chữ Nước Nhà của Trần Tuấn Khải, Thề Non Nước của Tản Ðà hay Cảm Ðề Lịch Sử của Nhượng Tống”

  Cảm Đề Lịch Sử

  Ba xứ non sông một giải liền,
  Máu đào xương trắng điểm tô nên.
  Cơ trời dù đổi trò tang hải,
  Mặt đất chưa tàn nghiệp tổ tiên.
  Có nước có dân đừng rẻ rúng;
  Muốn còn muốn sống phải đua chen.
  Giựt mình nhớ chuyện nghìn năm cũ;
  Chiêm, Lạp xưa kia vốn chẳng hèn.

  Đâu Dễ Sống Ươn Hèn
  hoạ thơ Nhượng Tống: Cảm Đề Lịch Sử

  Chiến trận trầm luân tiếp nối liền
  Bao phen dâu bể vẫn làm nên
  Xương cốt thiên thu mưu vạn đại
  Thân phơi đồng nội chí rồng tiên

  Văn hiến anh hào bao thử thách
  Việt gian hủ bại mãi bon chen
  Bán nước cầu vinh bầy chó đẻ
  Dân Nam đâu dễ sống ươn hèn.

  7.6.2012 Lu Hà

  Số lượt thích

 39. “AI MUA HOA EM BÁN HOA CHO”
  *
  Thuế nhân dân như tiền chùa bạc miếu
  Biếu các ngài lớn chức cứ triễn khai
  Nữ diễn viên kiêm người mẫu chân dài
  HỒNG HÀ MỸ XUÂN tú bà mai mối
  *
  Được làm vua dù chỉ là một tối
  Cõi thiên thai luôn mở lối đi vào
  Ngoài cổng chào treo cờ đỏ vàng sao
  Bởi cái vốn ODA “đen mác” “Denmark”
  *
  Luật là ta quyền uy ở tay ta
  Giang sơn còn đổi trao buôn bán
  Huống hồ chi chỉ chút phận đàn bà
  Trước sau gì hồn phách cũng thành ma
  Như “gà đá phi” bôn ba trong ống cống
  “Chúng tôi muốn sống” như những bậc đế vương
  Dù chỉ ngọa nhất nhật trên chiếc giường
  Gái !
  Dại !
  Dốt !
  Nhưng luôn theo một mốt ăn chơi
  Xin mời !
  Ba ngàn đô “không” la tàn dư MỸ NGỤY
  *
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 40. Đúng có thể thiếu nhân lực điều hành cho báo tổ quốc. Có lần ban biên tập đề nghị tôi tự động post bài vào nhưng tôi post thử vẫn chưa được vì vấn đề passsword, kỹ thuật máy tính tôi cũng không thành thạo lắm.
  Vây xin có bài post vào mục phản hồi vậy. Còn những người post những bài không có dấu tôi nghi ngi không phải là họ không gõ được chữ không dấu. Có thể đây là một ý nghĩ muốn làm mất thời giờ cho bạn đọc chăng? Tại sao họ có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Chắc cũng không đến nỗi khó trả lời.

  Lương Tâm Danh Dự Và Nhân Phẩm

  Đây không phải đơn thuần chỉ là sự cãi vã chửi nhau giưã những người sống ở hải ngoại, trong nước và ngoài nước Việt Nam. Người Bắc Kỳ và người Nam Kỳ hay những người Trung- Nam – Bắc Kỳ với nhau. Đây không phải là sự cãi vã chửi bới cuả bạn đọc với những ý nghĩ khác nhau về nội dung các bài báo. Đây là sự đấu trí, đấu lực giưã tác giả bài báo Lu Hà và những kẻ bất mãn với bài báo cuả ông ta mà cố tình lao vào cuộc đấu tố. Mục đích để hạ nhục vu cáo, vu khống tác giả bài báo, vẫn là hiện tượng đê hèn nhất cuả thói quen cộng sản bịt họng báo chí, ngăn chặn tự do ngôn luận. Dưới chế độ công sản thì chuyện phát động quần chúng để đấu tố hạ nhục điạ chủ hay văn nghệ sĩ trong vụ nhân văn giai phẩm sẽ có hiệu quả lợi thế hơn vì họ nắm thế thượng phong, họ nắm giữ vị thế chính trị, kinh tế, cuộc sống , tự do và cả mạng sống cuả tác giả.

  Nhưng ở đây, thì xin lỗi, là trang báo tổ quốc. Một diễn đàn công khai tự do dân chủ, ông Lu Hà là công dân tự do, ông ta không cần biết nhà nước cộng sản là gì ? Sức mạnh độc tài, đàn áp cuả nó như thế nào đối với ông ta. Ai làm chủ tịch nuớc , thủ tướng chính phủ, công an mật vụ là cái quái gì. Mọi người cũng biết danh dự, quyền hạn chính trị, nhân phẩm cuả một công dân một siêu cưòng quốc kinh tế bậc nhất như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức Quốc còn lớn hơn,giá trị gấp nhiều lần một ông thủ tướng, hay chủ tịch nước cuả một tiểu nhược quốc. Nói như vậy không phải ông Lu Hà có tư tưởng sô vanh nước lớn mà coi thường, khinh rẻ các nguyên thủ cuả một quốc gia tiểu nhược quốc có trình độ kém cỏi.

  Các bạn có thể tự hào về Tổ Quốc Vìệt Nam, Lu Hà tôi cũng từng tự hào về lịch sử truyền thống xa xưa cuả tổ quốc Việt nam. Dù sao Việt Nam vẫn còn nưả trái tim yêu thương cuả tôi. Đó là động cơ chính tôi viết bài báo này :”Lương Tâm Danh Dự Và Nhân Phẩm” hay bài ” Sự Thật Vẫn Là Sự Thật “.
  Bọn công an mật vụ, công an mạng hay bọn bồi bút vẫn có thói quen chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Họ hay ăn nói rất lấc cấc với những câu cưả miệng như bán nước cầu vinh, bưng bô , hớt váng, bơ thưà sưã cặn đé quốc tư sản. Giở trò vú cả lấp miệng để pháp lý hoá nhãn quan chính trị cuả bất cứ ai mà họ muốn thoá mạ . Hễ ai viết bài ảnh hưởng hại đến, động đến niêu cơm vàng, quyền lợi sống còn cuả họ. Viết bài đánh thẳng vào bản chất buôn dân bán nước ngoan cố có tính di truyền từ ông Hồ Chí Mít. Tại sao họ sẽ điên cuồng chống trả, bất chấp phải quấy? Những người công dân bình thưòng như tôi hàng ngày phải đi cày, đóng thuế cho nhà nước bằng những đồng lương cuả mình thì bán nước cái con khỉ gì và ai thèm mua nước cuả tôi? Tôi có trong tay tài nguyên khoáng sản quái gì đâu mà bán, gọi là trên răng dưới cát tút . Khổ thế đấy với những cái đầu u mê cuả bọn cộng sản vẫn suy nghĩ bất cứ ai ở nước ngoài đều gọi là bán nước cầu vinh cả, theo chân đế quốc tư bản để hưởng bơ thưà sưã cặn kể cả những người đang sống tạm bợ trong các trại tế bần.

  Còn những kẻ bán nước, bán rừng, bán biển thật sự như Hồ, Đồng, Duẩn, Thọ, Mười, Chinh, Anh, Giáp, Mạnh, Dũng, Triết , Trọng, Sang, Hùng, Dũng, Rưá v.v… thì được ca ngợi là yêu nước. À còn một nhân vật trâu già hết thời trong bộ máy quyền lực như tưóng Giáp chẳng hạn thì cộng sản đang muốn đôn lên, xây dựng lên là lãnh tụ cuả phong trào đấu tranh dân chủ. Cái đó là quyền cuả họ tôi cũng không thèm để ý đến.Tôi không chống ông Giáp làm cái quái gì. Trái lại tôi không nhìn ông ta với con mắt sùng kính là một đại tướng. Thời Điện Bien Phủ có thể là đại tưóng, bây giờ hết rồi? Có ai nhìn thấy tướng Giáp còn làm việc trong bộ quốc phòng mà cứ gọi là đại tướng. Gọi mãi như vậy có phải là hạ nhục chế diễu ông Giáp không? Nghe nói Giáp nghỉ hưu từ lâu rồi.

  Ở Hà nội có chuyện một ông thiếu tướng về hưu bán lạc rang, hay một ông đạị tá đạp xích lô. Không lẽ cứ chào mãi thưa đồng chí thiếu tướng, hay thưa ngài đại tá? Ông Giáp cũng không ngoài ngoại lệ. Nếu có muốn tôn xưng đúng ông Giáp thì phải gọi chức vụ cuối cùng cuả ông ta mới đúng. Nghe đồn là chủ tịch hay trưởng phòng sinh đẻ gì đó mới phải.Theo tôi gọi là đại tướng, hay trưởng phòng xoa bóp đặt vòng chị em cũng sai bét vì không đúng với nguyên trạng cuả đương sự, mà ta nên gọi là cụ Giáp là tốt nhất. Tiếng cụ cuả người Việt Nam rất hay vưà trọng vọng tôn kính người già có tuổi tác, vưà kiêm tốn giản dị rất tôn kính quý trọng người sắp gần đất xa trời. Đừng nên gọi ông là đại tướng hay chức vụ cuối cùng cuả ông là trưởng ban canh gác chị em ngăn chặn làn sóng người sinh sôi nảy nở v.v… Tôi e rằng có ý nhạo báng miả mai thì đúng hơn. Chắc chắn sẽ làm cụ Giáp đau lòng lại còn mang cái tiéng háo danh sùng bái cá nhân, nó không hợp với đức tính kiêm tốn 4 ngàn năm văn hiến cuả người VN.

  Bài báo sự thật vẫn là sự thật cuả tôi vì bản tính yêu mến sự thật. Đúng tra rất đáng trân trọng, nhưng nhiều kẻ quá khích vì những lý do tế nhị cứ lăn sả vào chửi ruả thoá mạ tôi một cách vô lý với những lời lẽ ngôn ngữ rất bỉ ổi thô bạo như: đ.m… ăn cứt, ngu si, phá hoại đoàn kết, phá hoại phong trào dân chủ cuả công an v.v… Tôi phá hoại bao giờ? Bài báo sự thật vẫn là sự thật hoàn toàn phân tích biện chứng theo phương pháp luận về cái gọi là chủ nghiã cộng sản chứ dính dáng quái gì cái gọi là phong trào tự do dân chủ. Tính tôi điềm đạm, thích nho nhã, văn phong nên tôi đã phê phán lại cái bản chất hồ đồ, quá khích, cuồng tín cuả họ bằng những bài thơ. Thiết tưỏng không gì lịch sự, phong nhã bằng tặng cho họ bằng nhũng bài thơ. Thơ vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn những câu chửi thô tục như không phải là con ngưòi, như thú vật cuả họ. Họ cũng làm thơ, nhưng sai vần lạc điệu, buộc tôi phải sưả lại, hoặc chuyển thể lại cũng là cái may cho họ cớ cơ hội học tập đấy. Các ông Phẩm, Bình, Thông, Luckyboy , ông Cu v.v… cũng nên lấy đó mà vui vẻ nhé. Sơ qua đôi nét về bài: ” Sự Thật Vẫn Là Sự Thật ”

  Thưa Anh Nguyễn Hưng Quốc, tôi đã đọc nhiều bài viết cuả anh. Rất ngưỡng mộ ở hải ngoại có một cây bút chững chạc như vậy.
  Vấn đề được đặt ra rất đúng là tại sao bây giờ họ nói dở thế. Thứ nhất là chủ nghiã cộng sản đã phá sản, cái thứ hai là nhờ hệ thống Internet toàn cầu
  Tôi không thể ngờ được đời tôi hôm nay lại có thể ngồi trước màn hình cuả máy tính mà đọc đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Tôi có thể gõ trên phím chữ để viết được những tâm sự gưỉ cho bạn đọc muôn nơi, để cùng chia sẻ trao đổi kiến thức. Thời đại ngày nay báo giấy không thể cạnh tranh được với báo điện tử. Cộng sản việt nam cũng thể kiểm sóat, xây một được một bức tưòng lưả để ngăn chặn thông tin văn minh bên ngoài.
  Sự thật về về Các Mác, Lê Nin, Mao Trạch Đông, Hitler, Hồ Chí Minh.v v …đã được khui ra hết. Tài năng đức độ, lý thuyết và thực hành , thủ đoạn cuả họ đã bị phơi bày ra ánh sáng . Người Việt hải ngoại có nhiều cơ hội đẻ bồi bổ kiến thức. Nói như vậy dù bị bưng bít nhưng ở trong nước cũng có nhiều nhà dân chủ và trí thức có những hiểu biết rất uyên bác. Cũng không thể dễ dàng bit mồm họ nói ra sự thật được. Đối với anh, tôi và nhiều người ở hải ngoại cảm thấy họ những nguời cộng sản ăn nói dở, họ đuối lý và lép vế trong các diễn đàn Internet. Nhưng đối với hàng triệu đồng bào quốc nội, cộng sản vẫn còn khống chế được họ, cộng sản vẫn lưà dối được, lý luận chổi chùn lối ăn nói mịt mờ nước đôi có mồi trí trá cuả họ có thể vẫn còn ăn khách. Chớ coi thường thủ đoạn đàn áp ngu dân cuả cộng sản. Bây giờ tôi muốn nói cụ thể về báo trí tuyên truyền cuả họ.

  Tôi cũng từng viết:”Ở trên đời không gì khổ hạnh và tự đày đoạ bằng đọc văn thơ,sách baó do cánh bồi bút cộng sản viết. Mặc dù bên dưới tác giả ký tên với những danh xưng rất oai như giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, trưởng ban, phó ban tuyên huấn v.v…. Một 100 người viết thì cả 100 bài nội dung tư tưởng chủ đạo đều giống hệt nhau.Viết khác đi là bị lên án là không giữ vững lập trường, phi đảng tính, phi giai cấp, phản động, tự diễn biến hoà bìnhv.v…. Lập trường cái con khỉ gió, chết khô từ đời tám hoánh nào rối mà vẫn còn mơ mộng hão huyền.
  Thật đúng là những con chó săn cùng một màu lông di truyền bá đạo vô thần cuả ông Pavlov trong phòng thí nghiệm.Nghiã là họ đều đồng thanh suả oang oang như theo những phản xạ có điều kiện, đã được dày công luyện tập hàng chục năm.Mấy thập kỷ qua cứ nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích đã lên men hôi thối cuả mấy lão già lẩm cẩm điên khùng như Các Mác, Ăng Ghen, Lê Nin, Mao Trạch Đông v.v…”

  Hitler coi Mác là bậc Thày

  Có một người nhân vật bất hảo nưã tôi muốn nói là Hitler. Hitler lúc sinh thời tỏ ra rất sùng bái tôn thờ Các Mác. Soseph Stalin cũng không thể nào ngờ được Hitler đã phản bội laị ông ta. Stalin rất muốn bắt sống Hitler tưởng rằng là một người bạn tâm giao chí thiết cùng nhau chia đôi quả điạ cầu. Không ngờ Hitler laị lập ra trục La Mã- Bá Linh- Đông Kinh để làm sạch điạ cầu và cắm mũi dao nhọn sau lưng Stalin.

  Hitler là họ, còn Adolf là tên đưá con hoang cuả ông Aloi Hiltler là người áo. Ông Aloi Hitler là quan chức kiểm lâm nổi tiếng là nát rượu và tàn ác. Vợ chết sớm để lại cho ông một đàn con dại. Bà Clara là một người phụ nữ giúp việc cho gia đình, đã có tuổi gốc ngưòi người Do Thái. Trong một đêm mưa gió tối trời ông Aloi đã cưỡng hiếp bà ta và sinh ra Adolf Hitler. Bà Clara nghiễm nhiên trở thành mẹ kế cho cả đàn con cuả ông Aloi. Có thể tuổi đã quá cao lại sinh con so đầu lòng nên Adolf con trai riêng cuả ngưòi phụ nữ bất hạnh trở thành một gánh nặng cho gia đình.

  Cậu Hitler mắc bệnh mắt lồi, ở Việt Nam ta gọi là thiên đầu thống cho trường hợp phụ nữ tuổi đã cao lại sinh con lần đầu. Hitler hâm hâm dở hơi, bọn trẻ con cùng lưá tuổi không có ai muốn chơi với cậu. Người mẹ khốn khổ này thường xuyên lân la đưa Hitler đi khám bệnh tại các phòng mạch cuả các bác sĩ Do thái. Trường hợp Hitler có trí tuệ phát triển dưới mức bình thưòng, kể cũng hết cách. Nhưng các bác sĩ vẫn có những lời khuyên chân tình nhưng lại không được lòng cái tính hâm cuả cậu. Từ nhỏ Hitler đã mang lòng hận thù căm ghét các bác sĩ Do thái và các Giáo sĩ. Hitler không muốn đi nhà thờ gọi là Sinagoge và đọc thuộc kinh Thora bằng tiếng Hebrärisch( tiếng Do thái). Hitler chỉ nói tiếng Áo ( tiếng Đức). Hitler học dốt nhưng chàng lại có mơ mộng trở thành hoạ sĩ. Hitler đã rời bỏ nước Áo để sang Đức muốn theo học ngành hội hoạ. Nhưng khi thử khả năng thì tranh cuả Hitler không được một vị giáo sư nào chấp nhận. Họ khuyên Hitler theo ngành xây dựng, nhưng cuối cùng cũng không được nhận học. Hitler chán đời, tranh vẽ ra chẳng có ai mua. Hitler phải sống chui rúc trong traị tế bần. Ở phòng bên có hai cô gái Do thái xinh đẹp, Hitler là tán tỉnh cưa cẩm mãi nhưng không được nên xoay ra căm ghét thù oán họ. Trong thời gian này Hitler hay đọc báo sông Ranh ( Rhein), Hitler rất thích những bài viết cuả một tác giả lấy tên là Các Mác. Hitler mê say chủ thuyết Darwin và lý luận Mác. Hitler căm thù Thiên Chuá và người Do thái. Tại sao lại sinh ra Hitler ở trên cõi đời này? Thiếu trí tuệ, hay phát cơn động kinh, ngoài ra không có khả năng sinh sản vì thiếu hẳn một hột dái.
  Lúc này ờ Áo , Đức, Thụy Sĩ v.v… có phong trào bài Do Thái chống Do thái xuất hiện: chủ nghiã Antisemmitismus. Có tin đồn Do Thái muốn thống trị toàn cầu….

  Hitler tham gia những phong trào bài Do thái, phân biệt chủng tộc rất cuồng nộ và bị nhà nước Weimarer Republik bắt giam. Ở trong tù Hitler viết cuốn ” Cuộc Chiến Đấu Cuả Tôi”.Hitler bảo rằng: Người Đức chúng ta là một dân tộc thượng đẳng, có dòng máu trong sạch do Thượng đế sinh ra, sau đó là giống người khác. Dân tộc kém cỏi nhất là giống Do thái. Nhưng hiện nay bọn Do thái lại là ông chủ cuả chúng ta, chúng ở khắp nơi, chúng là bọn tài phiệt, tư bản công nghệ v.v… Chúng bóc lột người Đức chúng ta đến tận xương tủy. Chúng ta chỉ là những con chó thôi, bao nhiêu phần thịt miếng ngon chúng nó ăn hết chỉ còn xương xẩu chúng nó quẳng ra cho chúng ta nhai lại. Bọn Do thái xấu xí vô cùng, dòng máu cuả chúng nó là dòng máu đen cuả quỷ Satan. Hitler đưa cả chuyện chuyện Juda phản Chuá, bán Chuá, giết Chuá ra đẻ hạ nhục người Do Thái v. v…

  Hitler còn huyên thuyên kể lể đàn ông Do Thái đi đâu cũng đội mũ, quần áo đen, mai thì đề dài thườn thượt. Phụ nữ thì đi đâu cũng cái khăn chùm kín đâù. Hitler oán hận mẹ, oán hận dòng giõi Do thái cuả mình nên căm thù Do thái một các đặc biệt. Nếu theo luật Do Thái, bây giờ ta gọi là nhà nước Israel:” Ai có ngưòi mẹ là ngưòi Do thái thì người đó là người Do thái, bất kể cha là ai. Nhưng ai có cha là người Do thái thì gọi là Do thái một nưả. Hitler ảnh hưởng nặng tư tuởng cuả Mác và thuyết xã hội tiến hoá cuả Darwin. Xin nhắc lại thuyết tiến hoá cuả Darwin trong sinh vật học là đúng, nhưng áp dụng cho con ngưòi để phụ hoạ với Các Mác là cực kỳ phản động.

  Trong các cuộc vận động tranh cử cho đảng quốc xâ ( National Sozialitische Arbeitspartei).Đảng này ta thường gọi là Nazi hay hiểu theo tiếng Việt là: Đảng lao động xã hội dân tộc Đức. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 chủ nghiã Mác đã ra đời, biến chứng cuả nó là hai cái quái thai ta gọi là chủ nghiã phát xít và chủ nghiã cộng sản. Thực ra chủ nghiã cộng sản và chủ nghiã phát xít là hai đưá con sinh đôi cuả chủ nghiã Mác trong cái gọi là đấu tranh giai cấp.

  Thời gian đầu Hitler tỏ ra tâm đầu ý hợp với Stalin vì cả hai đèu điên khùng và rất độc tài. Họ đã ký hiệp ước liên kết không xâm phạm đến nhau, để tiêu diệt chủ nghiã tư bản.Hitler sẽ tiêu giệt bọn nhà giàu Do Thái ở Đức. Còn Stalin sẽ tiêu giệt bọn Kulak ở Nga. Mộng cuả Hiler muốn xây dựng một xã hội bình đẳng tuyệt đối như chủ nghiã xã hội nhưng chỉ cho riêng người Đức. Còn Stalin muốn liên minh vô sản toàn thế giới để nhuộm đỏ toàn cầu, cũng tiến tới một xã hội tuyệt đối bình đẳng cuả loài chó. Hitler trong các cuộc vận động tranh cử ý nói toạc ra hôm nay bọn xã hội, ngày mai bọn dân chủ, ngày kia bọn cộng hoà v.v…nhưng toàn hưá hẹn láo. Tôi tôn thờ Mác, tôi thuộc Mác làu làu, chúng ta hãy tiến lên xây dựng một xã hội tuyệt đối bình đẳng, giàu có cho dòng giõi thượng đẳng cuả chúng ta, chúng ta phải kiên quyết chống lại bọn Bolschewiki….

  Cái tuyên truyền cuả cuả cộng sản với cái gọi là: Chủ nghiã phát xít là giai đoạn tột cùng cuả cuả nghiã tư bản. Phát xít sinh sau để muộn muốn chiếm đoạt thuộc điạ thị trường với các nưóc tư bản già cỗi là bố láo. Phát Xít hay cộng sản đều là con đẻ cuả tư tưỏng Mác. Cho nên hình thức cai trị độc tài, sùng bái lãnh tụ cuả hai chế độ giống hệt nhau. Ví dụ như thiếu niên Hitler cuốn khăn đen, thiếu niên Hồ Chí Minh mang tên Kim Đồng cuốn khăn đỏ. Thanh niên Hitler, thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mang tên Lý tử Trọng. Hitler cũng rêu rao cả đời tiết dục không lấy vợ giống như Hồ Chí Minh vì bận quá nhiều việc lo cho dân tộc. Cuối cùng sắp chết Hitler phải cưói vợ vội, vài tiếng sau bắn chết tươi bà Eva Braun và tự thiêu xác mình.

  Ông Hồ Chí Minh cũng vậy cuối đời muốn nối lại mối tình với bà ´vợ người Tàu là Tăng Tuyết Minh gì đó. Hitler nổi tiếng đơn giản hiền thục bằng nồi cháo quốc dân, còn Hồ Chí Minh cũng nổi bằng đôi dép cao xu v.v… Còn nhiều nưã, cái thủ đoạn mỵ dân cuả phát xít và cộng sản rất giống nhau. Vì khuôn khổ chỉ là ý kiến phản hồi tôi không tiện viết ra dài. Tóm lại phát xít hay cộng sản là một ruộc. Hitler coi Mác là bậc Thày là một sự thật cuả lịch sử.

  1.6.2012 Lu Hà

  Số lượt thích

 41. Ba mươi bảy năm tỵ nạn cộng sản. Cuộc đấu tranh với cộng sản căng thẳng, quyết liệt trong từng ngày ở hầu hết mọi người, mọi gia đình VN, những ai muốn bão vệ quê huơng xứ sở, giải thoát dân tộc khỏi sự tàn phá và gông cùm cộng sản.

  Cuộc chiến đấu cam go chống chế độ cộng sản của những kẻ ngu dốt, tham tàn hiện nay đang đến hồi chung cục. Nổ lực tối đa của cộng đồng VN khắp thế giới hiện nay là cương quyết ngăn chận bàn tay đàn áp của cộng sản để bão vệ, giúp đỡ đồng bào VN trong nước có thế đứng thẳng dậy và nói to lên nguyện vọng, ý muốn của mình trực tiếp với đảng cộng sản. Tổng hợp ý kiến ấy của người VN cả nước là ý chí, mệnh lệnh của toàn dân:
  – VN phải thay đổi chế độ chính trị hay là sẽ tan nát, mất tất cả!

  Thông tin nhạy bén, hữu hiệu, bao trùm mọi lĩnh vực, nhưng đặc biệt tập trung vào những lĩnh vực quan trọng là những hoạt động vô cùng cần thiết hiện nay; thông tin là vũ khí chính trong cuộc chiến triệt hạ đảng cộng sản , nhất là vào giờ phút chung cục này, nhưng cũng trong giờ phút nghiêm trọng ấy của cuộc đấu tranh chung, bằng vài lời lịch sự:
  – Vì lý do nhân lực. Chúng tôi tạm ngưng đăng bài vở trên những trang của nhóm vantuyen.net. Mong bạn đọc và tác giả thông cảm.

  Lời loan báo trên của Báo Tổ Quốc tương tự với lời tuyên bố của một võ sĩ trên vũ đài với một đấu thủ đang sắp sửa bị mình knock out: Thôi, tôi bỏ cuộc!
  Bằng những lời thông báo trên đây, Báo Tổ quốc đã nói cho đọc giả của Báo Tổ Quốc về lập trường chính trị của báo này. Cũng qua đây, Báo Tổ quốc cho thấy đấu tranh chống cộng sản không phải là mục đích của Báo Tổ Quốc, và những lời thông báo này cũng nói cho đọc giả biết những người chủ trương Báo Tổ Quốc là ai!

  Số lượt thích

 42. Nam vương thế giới // Tháng Năm 26, 2012 lúc 5:50 chiều // Phản hồi

  Hoa Hậu thế giới, nam vương thế giới, tính chất của cuộc thi, chi phí tổ chức, chi phí cho thí sinh tham dự về từ các nơi trên thế giới dự thi…tổ chức tư nhân nào có khả năng làm được việc này? Đàng sau vụ thi hoa hậu (nử), nam vương (?) này là ai?
  Với những người khác, chẳng nói làm gì…riêng với Trịnh Hội, cho đến khi việc tổ chức này diễn ra mà tên Trịnh Hội vẫn còn, đi đôi với sự xuất hiện của anh trong chương trình thì mọi cảm tình mà người Việt hải ngoại dành cho Trịnh Hội đều…tan biến, chỉ tiếc cho một tài hoa chớm nở đã chóng tàn!

  Số lượt thích

 43. Là người nghiện thông tin, tôi rất thích thú tìm hiểu thông tin, nhưng phải thú thực rằng những thông tin viết bằng chử không dấu, chử in hoa to, và những vần thơ tràng giang đại hải…làm tôi rủn chí, hết muốn đọc! Tôi có nhiều bạn có cùng ý kiến như tô. Tôi nghĩ các tác giả đã bỏ rất nhiều thời gian vào công việc của mình, chỉ rất tiếc là công lao và thời gian đầu tư đã không đem lại hiệu quả như mong muốn.
  Tôi đang tự hỏi: Có cách nào khác hơn để đạt được hiệu quả cho đôi bên, người viết và người đọc?

  Số lượt thích

 44. troi oi nhin vao tien lang gia dinh doan van vuon bi nhung ten cong an luu manh cuop dat pha nat nha dan …nhin vao tinh hung yen van giang 3000 ten cuop dat cua dan co vu trang co to chuc co chi dao co chu muu co sung ong co luc luong chuyen cuop dat nhan dan bien nhan dan song canh mang troi chieu dat nha tan cua nat nhin vao la biet trung uong chi dao di cuop dat cua nhan dan vi trong do co luc luong bo cong an tu trung uong toi dia phuong can quyet va cuop dat nhan dan va tai vu ban 500 ten cuop dat nhan dan co trang bi sung ong vu khi dui cui la chan cung nhu tai van giang va nhung canh tren toan coi dat nuoc viet nam nhan dan bi cuop nha bi cuop dat dien ra tren dat nuoc viet nam cang ngay cang tinh vi nhan dan song duoi che do cong san bi cuop dat cuop nha bi cuop dat dai ruong vuon nhin qua nhung chung cu va hinh anh nhan dan bi cuop dat ma nhan dan da co khieu kien toi tan trung uong ma khong duoc giai quyet la nhan dan biet ngay la trung uong co dong loa cuop dat cua nhan dan nen luc luong bo cong an tu trung uong toi dia phuong nen tai van giang thi bi 3000 ten cuop dat trang bi khi tai la chan cuop dat nhan dan va tai vu bang thi 500 ten cuop dat co vu trang co phuong tien khi giong sung ong luc luong co chu muu co dieu dong luc luong co to chuc cuop dat cua nhan dan nhin vao nhung hanh dong tren thi chung ta se thay rat ro nhan dan song duoi che do cong san bi cuop dat bi cuop nha bi cuop ruong ma luat phap tiep tay va dong loa voi nhung ten cuop dat cua nhan dan boi vay chung ta nhin vao tat ca nhung chung cu su kien nhan dan bi chinh quyen cuop dat dai va nha cua thi chung ta se biet khong bao gio co luat phap vi luat phap dong loa voi nhung ten cuop dat cua nhan dan nen nhan dan khieu kien bao nhieu nam ma nhung ten cuop dat cuop nha cuop ruong cua nhan dan ma nhung ten cuop dat cua nhan dan lai khong bi vao tu khi chinh quyen da bi the ve hanh dong cuop dat cua nhan dan bon chung bi the ve hanh dong to chuc luc luong di cuop dat cua nhan bi bai lo truoc nhan dan vi chinh quyen la nhung ten cuop dat cua nhan dan lo ban chat cuop dat cua nhan dan bon chung so nhan dan nen bon chung lam bo do chieu sua doi hien phap de mi dan de lua nhan dan vi co hien phap so so ra do ma bon chung la chinh quyen biet ro luat phap va hien phap di cuop dat cuop nha cuop ruong cua nhan dan la la dieu vi pham luat phap va hien phap ma bon chung van to chuc luc luong di cuop dat cuop nha cua nhan dan thi lam gi co hien phap va luat phap vi luc luong cong an tu trung uong toi dia phuong cuop dat tai tinh hung yen van giang khoang 3000 ten cuop dat cua dan dieu la dang vien dang cong san dao tao co lanh luong de di cuop dat cua nhan dan boi vay 3000 ten cuop dat cua nhan moi co mat tai hien truong tinh hung yen van giang vu ban va tien lang ma nhan dan bi nhung ten cuop dang vien nay cuop dat cua nhan dan neu khong cuop dat cua nhan dan thi tai sao bon luc luong cong an tai sao co mat tai hien truong nhan dan van giang bi cuop dat neu vi nhan dan nuoi dan thi khong bao gio co canh nhan dan bi chinh quyen cuop dat cuop nha cua nhan dan nhin vao nhung hanh dong tren chung ta se thay rat ro lam gi co hien phap va luat phap ma sua voi doi co hien phap luat phap ma bon chung con to chuc luc luong di cuop dat nhan dan van giang vu ban tien lang thi nhu the da thay ro roi lam sao choi cai mi dan da bi bai lo ve tu ngu hien phap va luat phap tu ngu mi dan hien phap luat phap da bi bai lo

  Số lượt thích

 45. HỘI NGHỊ BÀN NGANG
  *
  Hội nghị nhân dân đảng quyết rồi
  Nghị ngồi nghị gật cũng mau dôi
  Chớ lái sang lề quân phản động
  Đừng nghe mồm họ đỏ trên môi
  *
  Đảng cử dân bầu y như cũ
  Dí ân dân ý tại thế thời
  Băm bảy năm rồi thôi tại NGỤY
  MỸ đi TẦU đến lại trò chơi
  *
  Đồ tể ba đời còn xông xáo
  Anh nào chém gió giỏi lên ngôi
  Chớ chĩa xâu xa vào thế sự
  Không chìa tri thức cỗ mâm mồi
  *
  Hùng Dũng Tấn Sang ngu lú dại
  Bốn tên quái thú chủ trương lời
  Kĩ luật bao che cho đệ tử
  Khử nhanh nhốt gọn bọn đâm hơi
  *
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 46. Nếu Vn cần có hiến pháp mới.
  Một điều cân làm ngay là thay đổi (lật đổ) bọn bóp cu BTW 14 thằng thái thú Tâu, rồi đến lũ chó CA xanh và vàng thì cả 80 triệu dân việt sẽ sống yên bình chẳng cần hiến pháp.
  Tổ bố chúng nó csvn hai chữ “hiến pháp” nó có hiểu đâu mà thay với đổi mới với cũ hay cần với không cân.

  Số lượt thích

 47. Vô tư, lòng tốt, phóng khoáng, chuyên môn và ý thức trách nhiệm…Trịnh Hội đã bỏ ra mấy năm trời làm việc ở Philipine để giúp người tỵ nạn VN còn kẹt lại ở đấy, hàng ngàn người đã được đi định cư, đồng bào thương mến. Một bước trái đường, Trịnh Hội đã bị trách mách móc, thậm chí bị chỉ trích khá nặng cũng vì duyên dáng VN!
  Bằng nhiều bài viết khẳng định lại lập trường của mình, lập lại gia đình… sự thương mến của nhiều người bắt đầu trở lại với Trịnh Hội. Nay với tên mình đứng chung liên danh hoa hậu và nam vương, khó khăn mới lại bắt đầu, Trịnh Hội ơi là Trịnh Hội! Sao khéo tìm con đường sóng gió mà đi quá vậy!

  Số lượt thích

 48. Sắp tới đây Tầu chệt sẻ đánh VC chớp nhoáng (trước Philippine) để lấy lại “mặt mũi” với thiên hạ… Trước khi Liên Hiệp Quốc quyết định trừng phạt .
  Từ trận đánh này Nhân dân trong nước mới chứng thực sự bất tài , ngu dốt , hèn nhát bán nước … của tập đoàn lãnh đạo cầm quyền VC ở Ba Đình Hà Nội . Đồng thời khắp nơi loạn lạc , toàn dân sẽ đứng lên đạp đổ chế độ và dành lấy lại Quyền Làm Người .
  tnt

  Số lượt thích

 49. Việt Nam cần có có Hiến Pháp mới? chưa đủ, nếu có HP mới mà vẫn là cái đảng cướp nắm quyền thì cũng như không, cội nguồn của tình trạng tồi tệ ở VN hiện nay chính là đảng cướp vgcs, chỉ khi nào dẹp cái đảng này đi thì VN mới có hi vọng ngóc đầu lên, nên hiểu rằng phải dứt khoát chấm dứt chế độ cs chứ không có dở dở ương ương là “hòa hợp hòa giải” để “xây dựng đất nước” như 1 số người ngây thơ và bọn cò mồi hô hào. Có lẽ ở đây nhiều người cũng biết nhóm Nhật ký yêu nước (là nhóm đã kêu gọi biểu tình chống Trung cộng), nói thẳng là tôi không thích nhóm này vì tôi thấy chủ trương của nhóm này cũng là “hòa hợp hòa giải” (nếu vào facebook của nhóm này cũng sẽ thấy họ nêu rõ quan điểm “HHHG”) có thể thấy đường lối “đấu tranh” của nhóm này tương tự với kiểu Nguyễn Gia Kiểng và 1 số nhà “vc phản tỉnh”, có 1 điều đáng chú ý là nhóm này thành lập facebook của họ đúng vào ngày 30-4-2010, từ đây có thể đoán được nhóm này rõ ràng là thành phần “vc phản tỉnh”, nếu để ý cũng sẽ thấy nhóm này không bao giờ dám đụng chạm tới tên Hồ tặc hay những tên Việt gian trong quá khứ như Duẩn, Đồng, Chinh, Giáp . Không phải là mình cực đoan gì nhưng rõ ràng cái lối “đấu tranh” theo kiểu dở dở ương ương như thế này là vô tác dụng .

  Số lượt thích

 50. “…Với tư cách là con cháu dòng họ của một con đĩ Làng Sen và cẩu tạp chũng của một người Tầu nên thân phụ tôi với xuất thân hèn hạ bị dân làng khinh bỉ xoi mói từ lúc chào đời nên ông đã phải cúc cung phục vụ và tận tụy với quốc mẩu Pháp ngay từ trước khi tôi chào đời hòng tìm cơ hội đổi đời và đưa dòng họ thấp hèn của con đĩ Làng Sen là bà nội của tôi đi lên.
  Vì cha tôi đã quá tận tụy với quốc mẩu Pháp nên tôi cũng đã xin quốc mẩu Pháp cho cha tôi được phục chức sau khi cha tôi vì say rượu và vì bản tánh bất lương có từ trong dòng máu hèn hạ đã đánh chết một người dân VN. Vì thế nhiều lần tôi đã xin xỏ quan thầy Pháp cũng như cố gắng làm bồi Tây để phục vụ cho Pháp hằng mưu sinh, tôi cũng sẵn sàng dâng cả mạng sống của cha tôi và của tôi cho nước Pháp nên trong các cuộc du hành từ VN sang Tây vì cha tôi (Nguyễn Sinh Sắc) đã vì nhục nhã lang thang vào Nam tha hương cầu thực mà tôi đã làm đơn xin Tây cho cha được phục chức nhưng bị Tây từ chối.
  Sự hất hủi phủi tay của quan Tây đã làm tôi tức giận. Từ đó tôi manh nha tìm mọi cách diệt tất cả chí sĩ chống Pháp, và tất cả những kẻ giàu sang, trí thức hơn tôi trong xã hội VN bằng cách đứng lên dẫn đầu những kẻ bất mãn, bất lương, đạo tặc, cửu vạn, đá cá lăn dưa, những giới bần cùng trong xã hội VN, vì họ cũng như tôi có xuất thân rất hèn kém bần cố nông lại không học thức, kém văn hoá, trong xã hội VN mới có thể cùng chung lý tưởng và cùng nỗi nhục mới đoàn kết và đứng lên nổi loạn hòng tạo cơ hội trả thù, cưóp chính quyền để lãnh đạo Việt Nam, để trả thù cho đời và cho xuất thân thấp hèn từ con đĩ Làng Sen mà xã hội làng xóm Miền Bắc khi xưa rất là tàn nhẫn vì sự soi mói xuất thân của dòng họ.”

  Có thể tôi vì ngu xuân tin vào quan thầy Nga và Tầu, nhưng quả thật ngoài con đường cộng nô ôsin đĩ điếm cho ngoại bang thì tôi xin thú thực là không còn con đường nào để một kẻ thấp hèn lại thiếu giáo dục, kém học vấn, không văn hoá như tôi có thể ngẩng mặt đi lên trong xã hội Việt Nam – cho đến khi tôi được ngoại bang chấp nhận cho làm cộng nô diệt chũng Việt, giết địa chủ, trả thù trí thức thì tôi mới đổi đời được. Vì thế, tôi đã lao đầu vào phản lại truyền thống của dân tộc Việt Nam để rước voi về giầy mả tổ, cỗng rắn cắn gà nhà, mà thật sự truyền thống gia đình tôi đã là cẩu tạp chũng của Chệt với một con đĩ Làng Sen thấp hèn thì đã tự mình gắn liền với nước Pháp với gốc ôsin cẩu tạp chũng từ lúc ban đầu thì làm cộng nô đi xây dựng cho ngoại bang Nga Tầu để lót xác dân Việt cho Chệt thì cũng là chuyện dĩ nhiên thôi.
  (Hồi ký Cha già Hồ Chí Minh của đảng csvn)
  Tác giả Hồ Dâm Dật
  he he he

  Số lượt thích

 51. “…Với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An-nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi (Ngô Đình Khả) cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy, tại Nghệ-an và Hà-tịnh.

  Có thể tôi lầm, tuy nhiên, thưa Đô Đốc, tôi xin thú thực là không tin – cho đến khi được chứng minh ngược lại – rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế, một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu, trong khi ông cha của những quan lại bây giờ hầu hết đều chống lại Pháp….” ( GIÁM MỤC NGÔ ĐÌNH THỤC)

  Số lượt thích

  • Đả kích những người quốc gia đã có những cống hiến cho nền tự do, độc lập, tiến bộ của xứ sở, của dân tộc, tên VC này hoàn toàn không hiểu gì về giá trị của Tự Do, Dân Chủ; bọn người như thế này thì chẳng thể nào có được ý thức gì về tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thế nào là giá trị của sự tiến bộ của quốc gia, xã hội, con người…về vật chất lẫn tinh thần.

   Trong vai trò là một công dân, nó chỉ muốn cho dân tộc Việt Nam chìm đắm trong lạc hậu, tối tăm bởi sự cai trị của Tàu cộng sản! Trong bổn phận của một người cha đối với những đứa con của mình, chúng nó không muốn thấy các con của nó được vui hưởng đời sống trong ánh sáng văn minh nhân loại, với bọn này, chúng chỉ thấy có tiền!

   Ai cho nó nhiều tiền thì người ấy là chủ của nó! Còn tiền lương mà chúng nó lãnh hàng tháng, năm này qua năm khác… từ những đồng tiền thuế đóng góp từ mồ hôi, nước mắt của người dân nghèo thì chúng hoàn toàn vô ơn! Bọn này chỉ biết một đồng là một đồng! Chúng chẳng cần biết từ đâu có được đồng bạc ấy!

   Người có văn minh tối thiểu phải biết bày tỏ lòng tri ân, nhưng đối với những kẻ hãy còn chìm đắm trong đời sống bán khai thì lòng tri ân là gì, thật khó mà hiểu được với chúng, nên chúng không thể biết được giá trị của lòng biết ơn, cũng vì thế chúng không thể bày tỏ được lòng tri ơn; chỉ vì chúng nó là những tên cộng sản được tên Nguyễn Tất Thành lưu manh khai sinh, nuôi dạy từ tấm bé!

   Đòi hỏi những cá nhân như thế này phải hiểu biết hơn là điều không thể! Nhưng đồng bào chúng ta cần nhận ra đúng chúng nó là ai, thế cũng đủ!
   Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn luôn cần phân biệt giữa một con người và một con chó, một con chó có nghĩa và một con chó có mầm bệnh dại….sự phân biệt này giúp mọi người chúng ta tránh được những tai họa mà những con chó dại sẽ gây ra cho mình. Điều này cô cùng cần thiết!

   Muốn cho hoa màu, mùa màng của mình được tốt tươi, người làm vườn hàng ngày phải diệt trừ các loài gai độc, cỏ dại các loại… Những tên cộng sản không còn có thể sửa chửa được là những loài gai độc, cỏ dại này!

   Số lượt thích

 52. Sai .Ong HoChiMinh khong phai la nguoi gop phan viet Hien Phap nam 1946.Vi Ngon ngu duoc viet trong Hien phap 1946 rat luu loat. Chung to nguoi viet co Trinh do rat cao tham ve Luat cua nhung nuoc Dan chu.Ong HCM chua du kha nang viet nhu vay .Boi Ong theo mot he li thuyet khac.Va hon nua toan bo nhung Cong viec cua ong khong he dinh dang gi toi nhung dieu da duoc viet trong Hien phap 1946.Nhung ai da viet Hien Phap 1946 van con la mot cau hoi chua co cau tra loi..

  Số lượt thích

 53. BỌ MẠ VIỆT NAM ANH HÙNG
  *
  Tay mạ bưng chiếc mủng
  Đít thủng buộc ràng thun
  Hay tay mạ run run
  Mả tổ tiên chưa cúng
  *
  Công an vừa thị chúng
  Đất đai bắc nam trung
  Đảng chỉ đạo cho dùng
  Không được ai đánh đụng
  *
  Đảng xây chỗ thờ cúng
  Đất không nảy bọ hung
  Chỉ vài con thạch sùng
  Cắc kè trên bá súng
  *
  Vai bọ quang đôi thúng
  Đầu kê thêm một thùng
  Hai chân bọ ung dung
  Thức ăn chung người ngựa
  *
  Lũ trẻ con ỉa mửa
  Kê hột vãi lung tung
  Đất bỗng nảy bọ hung
  Thức ăn chung người chó
  *
  Đảng hỏi trẻ mạ bọ
  Mi mô đồ nhà khó
  Có khổ cứ xin cho
  Nhà quan của quý đỏ
  *
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 54. ĐẤT MẸ

  Cải Cách Ruộng đất…long trời !
  Dân tình miền Bắc một thuở chơi vơi !
  Hơn 200 ngàn Địa Phú…tan xác !!
  Xã hội Nông thôn…cảnh ảo vời !

  Hai miền Nam Bắc…chém giết nhau
  Cưởng đoạt miền Nam…lệnh Nga Tàu
  Búa Liềm, cờ đỏ…bay ngạo nghễ
  Trời hoa Dân Chủ…bị chìm tàu !

  Đánh phá Tư Sản miền Nam
  Cướp nhà, sản nghiệp…cách bạo tàn
  Kinh Tế Mới…rơi đầy máu lệ !
  Biển Rừng…mây gío khóc than !!

  Lòng tham qủy Đỏ…đổi thay
  Ngợi ca Tư bản Ngoại quốc bậc Thầy
  Cướp đất dân nghèo để kiếm lợi…
  Hàng triêu dân oan….cảnh trắng tay

  Đất Mẹ ơi…máu thịt của dân
  Hiến Pháp Cọng Phỉ…tráo trở bao lần
  Hết giàu…đến nghèo…đều tang tóc
  Nguyện cầu …Tạo Hóa…sớm xét phân !

  Số lượt thích

 55. Ký giả Phạm Trần thừa biết // Tháng Năm 21, 2012 lúc 12:51 sáng // Phản hồi

  Vấn đề không là Nguyễn Tấn Dũng, Trương tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Chí Vịnh, nguyên nhân đại họa mất nướccuar 90 triệu dân Việt Nam, nguyên nhân nô lệ của 80 triệu người VN trong nước là chế độ cộng sản, là đảng cộng sả. Hiến pháp của cộng sản thì đã là người VN, ai cũng biết nó chỉ là những tờ giấy lộn, bài tập làm văn của đảng cộng sản.
  Ký giả Phạm Trần thừa biết chuyện đó, ông đang làm công việc phê bình để cứu đảng cộng sản, xây dựng đảng cộng sản sống mãi muôn năm?

  Số lượt thích

 56. Theo mình, vấn đề là nếu có thay đổi thì thay đổi theo hướng nào?? Lấy lực lượng nào mà thay đổi,khi ta không có lực lượng,,thì tốt nhất hãy sống trên cơ sở cái hiện có mà cải tiến dần dần!!

  Số lượt thích

 57. TẤT TẬT CỦA ĐẢNG
  *
  Từ tài sản tính mạng
  Đến nhà cửa ruộng vườn
  Kể cả chuyện yêu thương
  Dân chỉ được quản lí
  *
  Đó mới là chân lí
  Bố láo Hồ chí Minh
  Khi quyết định cướp rình
  Nước VIỆT NAM yêu dấu
  *
  Chọn giống dòng khát máu
  Bác dụ nhập đảng viên
  Lâu la nào không chuyên
  Cấm vào trung ương đảng
  *
  Bác bày duyên “cắt mạng”
  Đảng tối thượng tà quyền
  Bác bất cần lời khuyên
  Khi cải cách ruộng đất
  *
  Đảng bá đạo duy nhất
  Dân chất chứa căm hờn
  Thử xem phe nào hơn
  Mặc dân oan thắc mắc
  *
  Mạng dân đảng còn cắt
  Huống hồ chi cát đất
  Bác phân cho lính lác
  Đạo đức TRẦN DÂN TIÊN
  *
  Mặc thế giới giật mình
  Nhân quyền do đảng quyết
  Thuyết cộng sản tam vô
  Bầy cá vồ hăng tiết
  *
  Tự do dân chủ diệt
  Giết luôn cả họ hàng
  Mặc dân đen hốc hang
  Bầy sói lang đảng bảo
  *
  TÂM THANH

  Số lượt thích

 58. Đối với bọn Đầu Bò, Tim Lợn, Lòng Rắn như đảng Việt Gian Cộng Sản,
  đảng Vịt Tân, khối 8406 thì có nói mấy chúng cũng chẳng hiểu chẳng
  biết. Bởi vì, là một con người hiểu biết, thì khi biết Sai đã Sửa. Nói cho
  đúng: Chúng nó không phải Người, mà là loài Cầm Thú.
  Thấy người dân càng ngày càng Căm Hờn, Phẫn Nộ. Chúng nó sợ có
  Biến thì Nguy, nên bày trò KHỈ ĐỘT để lừa phỉnh, xoa dịu lòng dân. Sau
  đó chúng sẽ Siết Cổ tiếp.
  Chỉ còn một con đường duy nhất để sống: Toàn Dân Hãy Hiệp Lực Vùng
  Lên!

  Số lượt thích

 59. csvn tay sai cs tau coi danmhu ke thu cam bua liem ce tang lam co sach don hangf tri linh tau sang cai tri nupc VIET do ho muon nan than oi nhuc lam TAN DUNG oi chet quach di song lam gi do ühan QUOC

  Số lượt thích

 60. Cám ơn ông PHẠM TRẦN bài viết rất xâu xắc
  rất tiếc một thiểu số (qua sống đánh buồi vào sóng) họ đã đánh mất lương tri ,quên đi đồng bào ruột thịt ở quê nhà đang bị tụi cộng sản dày vò ,bóc lột ,qua được bến bờ tự do ,họ chỉ nghĩ hưởng thụ cho những ngày tàn còn lại ,thật không đáng sách giầy người đàn bà miến điện ốm yếu (âu an san chu chi) cũng như không đáng sách dép cho các nhà tu tây tạng trên con đường giải phóng quê hương .Xá chi một bọn tép riu ,không còn nhận ra mình là ai ? chỉ biết hưởng thụ trong những ngày cuối đời một cách vô lương tâm ,vô cảm .Ôi mẹ VN đang quằn quại trong vũng bùn cộng sản ,không nhà không ruộng không con (con cái tất cả đã hy sinh cho cách mạng thành công) lấy ai phụng dưỡng tuổi già khi trái nắng trở trời mẹ ơi

  Số lượt thích

 61. Hiến pháp cộng sản không hề thay đổi // Tháng Năm 20, 2012 lúc 2:59 sáng // Phản hồi

  “Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo điều thứ 32 và 70.”
  “Nhân dân có quyền phúc quyết về hiến pháp”, đồng nghĩa với đảng cộng sản viết sẵn hiến pháp, nhân dân có quyền phúc quyết, tức đại biểu nhân dân – tất cả đều là đảng viên cộng sản – sẽ gật đầu thông qua, thế là hiến pháp trở thành là hiến pháp của nhân dân, sẽ hiệu lực ngay tức khắc!
  Bản chất ngu dốt, trơ tráo của cộng sản nằm ngay chổ này đây!
  Hiến pháp phải do toàn dân viết nên qua các đại diện chính thức của nhân dân thông qua tự do ứng cử, bầu cử. Không ai có quyền sửa đổi hiến pháp trừ phi đây là ý kiến của toàn dân.
  Hệ thống pháp luật của cộng sản đã vi hiến, hoàn toàn không có tính dân chủ ngay từ đầu. “HIến pháp cộng sản” ngay từ đầu nó đã không phải là một bản hiến pháp đúng theo nghĩa của từ này. Nay có sửa một trăm lần thì nó vẫn không phải là hiến pháp của quốc gia VN. Vậy bàn cãi thêm với nó nữa chỉ là chuyện làm mất thời gian, trong khi thời gian là tiền bạc. Xin đừng lãng phí! Xin quý vị hãy chú trọng vào những chuyện thiết thực nhiều hơn, và vì nó sẽ làm nhục hơn 3 triệu người Việt Nam đã từng bỏ nước ra đi vì cộng sản, những người Việt Quốc Gia đúng nghĩa:
  1- Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, các phụ tá của ông, cùng với cộng đồng người Tạng thế hệ trẻ đã và đang kiên trì vận động khắp thế giới bằng các hình thức văn hóa mà ảnh huởng sâu rộng của nó đã tác động khắp thế giới.
  2- Tân Cương: Bà Rebiya Kadeer, người phụ nử mà cộng đồng Tân Cương xem là lãnh tụ tinh thần của mình đã một thân một mình, tìm đường lặn lội đến diễn đàn của quốc hội Nhật, diễn đàn Liên Hiệp Quốc để tố giác tội ác của Trung cộng với đồng bào Uighur, Tân Cương của bà; tương tự là các cuộc tập trung và tuần hành của người Mông cổ trên đất Mỹ.
  Cộng đồng các dân tộc Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương (người Uighur) là những cộng đồng mà quốc gia của họ đang bị Trung cộng chiếm đóng. Ai cũng tập trung mọi nổ lực để giải cứu đồng bào, quốc gia của họ ra khỏi nanh vuốt của Trung cộng, Các cuộc vận động chính trị, các sinh hoạt văn hóa đều hướng trọng tâm vào mục tiêu cứu nước, cứu đồng bào mình.
  Riêng cộng đồng VN, sự kiện văn hóa sắp tới đây, ngày 7 tháng 7, năm 2012 sẽ là cuộc thi hoa hậu thế giới và “nam vương”, các ca sĩ gồm có…MC là luật sư X, và l/s Trịnh Hội!
  Trên đây là nội dung vắn tắt của một quãng cáo được lập đi lập lại trên đài truyền hình SBTN.
  Quý vị quan tâm đến tình hình đất nước, những vị đang tranh đấu nhằm giúp đồng bào VN trong nước thoát khỏi gông xiềng cộng sản và ách nô lệ mà Trung cộng đã quàng vào cổ của hơn 80 triệu đồng bào trong nước… nghĩ gì về sự kiện văn hóa độc nhất vô nhị nầy của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ?
  Thi hoa hậu thế giới (người VN trên khắp thế giới thi hoa hậu với nhau), việc này dễ hiểu, còn “nam vương” là thế nào? Từ nam vương này phát âm lên sao nghe có vẻ là thứ “tiếng lạ”! Lạ là vì nó mới được nghe thấy lần đầu tiên trong các cuộc thi hoa hậu, nó lạ là vì từ “nam vương” chưa có trong tự điển VN!
  Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, (và trước đây là Miến Điện) ai cũng hướng mọi nổ lực vào mục tiêu cứu nước bằng các cuộc vận động chính trị, các sinh hoạt văn hóa đều hướng trọng tâm vào mục tiêu cứu nước, chỉ cộng đồng VN, trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, mới là những người có người có đủ can đảm tổ chức ăn chơi cho đình đám, nổi tiếng khắp hoàn vũ, lại mang danh hoạt động văn hóa của cộng đồng VN! Cộng đồng VN ở Mỹ là cộng đồng tỵ nạn cộng sản gần như một trăm phần trăm, từ những người là thuyền nhân đến những cựu tù nhân chính trị và những người di dân diện ODP, đoàn tụ gia đình với thân nhân là những người đã bỏ cộng sản trốn chạy!
  Trong khi các cuộc thi hoa hậu được tổ chức trước đây, đài truyền hình SBTN, là một tổ hợp truyền thông khá có tiếng tăm trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ và một vài nước khác, nhưng SBTN chỉ có khả năng tổ chức cuộc thi hoa hậu với giải thưởng trị giá mười ngàn dollars; cuộc thi hoa hậu thế giới và “nam vương” sắp tới có giải thuởng là năm mươi ngàn dollars cho thí sinh trúng giải hoa hậu và ba mươi ngàn dollars cho thí sinh đoạt giải là “nam vương”!
  Có điều gì đó không bình thường trong sự kiện văn hóa này mang danh cộng đồng VN? Có thật cộng đồng VN tỵ nạn cộng sản, cộng đồng người Việt Quốc Gia chủ tâm tổ chức sự kiện văn hóa này? Bàn tay của ai đàng sau sự kiện văn hóa: Hoa hậu thế giới và “nam vương” ngày 7/72012?
  Cộng sản đã dâng đất nước cho Trung cộng, cộng sản đã làm cho 90 triệu người VN trở thành những những người lưu vong, mất nước… vừa đau đớn, vừa phẩn nộ, vừa nhục nhả; chưa hài lòng, chúng còn làm cho hơn một triệu rưởi người VN tỵ nạn cộng sản ở Mỹ, và mọi người VN đang sinh sống trên khắp thế giới nhục nhả thêm nữa bằng hoạt động văn hóa, văn nghệ kiểu này:
  Tổ chức ăn chơi đú đởn giữa lúc Việt Nam đang cảnh nước mất nhà tan vì Trung cộng và cộng sản bán nước và hoạt động này có liên quan đến người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ vì nó được tổ chức tại Hoa Kỳ!
  Rất mong quý vị hằng quan tâm đến vận mệnh chung mỗi người một ý kiến để làm sáng tỏ vấn đề, vì đây ây là danh dự chung. Mong lắm thay.

  Số lượt thích

 62. Ông Phạm Trần ơi, ông không biết mọi thứ hiến pháp cọng sản đưa ra là chỉ để lừa bịp dân và thế giới thôi sao. Đã là cọng sản thì bản chất không bao giờ thay đổi được vậy ông viết ra đây để làm gì, sao mà đầu óc ông ngây thơ quá vậy. Hay ông còn dây mơ rể má gì trong đcsVN. Còn về việc tham nhũng chỉ là thứ “Trâu cột ghét trâu ăn” chứ chống cái con mẹ gì.

  Số lượt thích

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: