Advertisements
Bài mới trên BÁO TỔ QUỐC

Bộ chử Việt

Bảng chử cái.

( Có 40 chử. Trong đó: Nguyên-âm 12. Phụ-âm đơn 17. Phụ-âm đôi 10. Phụ-âm ba 01.)

A  Ă  Â  E  Ê  I  Y  O  Ô  Ơ  U  Ư

( bờ ) ( cờ ) ( dờ ) Đ ( đờ ) G  ( dê ) ( hờ ) K  ( ca )  L ( lờ ) ( mờ )

( nờ ) ( pi ) ( cu ) ( rờ ) ( sờ) ( tờ ) ( vờ ) ( xì )

CH ( chờ ) GH ( gờ ) GI ( di ) KH ( khờ ) NG ( ngờ ) NH ( nhờ )

PH ( phờ ) TH ( thờ ) QU ( quờ ) TR ( trờ )

 NGH ( ngờ hờ )

**********************************************************

Bảng vần.

( Có 662 chử.)

A à á ạ ả ã

Ác ạc  ai ài ái ại ải ãi  Am àm ám ạm ảm ãm  An àn án ạn ản ãn   Ang àng áng ạng ảng ãng 

Ao ào áo ạo ảo ão  Áp ạp  Át ạt  Au àu áu ạu ảu ãu  Ay ày áy ạy ảy ãy

*

Ắc ặc  Ăm ằm ắm ặm ẳm ẵm  Ăn ằn ắn ặn ẳn ẵn  Ăng ằng ắng ặng ẳng ẵng  Ắp ặp  Ắt ặt

*

Âc ậc  Âm ầm ấm ậm ẩm ẫm  Ân ần ấn ận ẩn ẫn  Âng ầng ấng ậng ẩng ẫng  Ấp ập  Ất ật  Âu ầu ấu ậu ẩu ẫu    Ây ầy ấy ậy ẩy ẫy

*

E è é ẹ ẻ ẽ

Éc ẹc  Em èm ém ẹm ẻm ẽm  En èn én ẹn ẻn ẽn  Eng èng éng ẹng ẻng ẽng  Eo èo éo ẹo ẻo ẽo  Ép ẹp  Ét ẹt

*

Ê ề ế ệ ể ễ

Êm ềm ếm ệm ểm ễm  Ên ền ến ện ển ễn  Ếp ệp  Ết ệt  Êu ều ếu ệu ểu ễu

*

I ì í ị ỉ ĩ

Ia ìa ía ỉa ĩa  Íc ịc  Ích ịch  Iếc iệc  Im ìm ím ịm ỉm ĩm  Iêm iềm iếm iệm iểm iễm  In ìn ín ịn ỉn ĩn  Iên iền iến iện iển iễn  Ing ìng íng  ịng ỉng  ĩng  Iêng iềng iếng iệng iểng iễng   Íp ịp  Iếp iệp  Ít ịt  Iết iệt  Iu ìu íu ịu ỉu ĩu  Iêu iều iếu iệu iểu iễu  

*

Y ỳ ý ỵ ỷ ỹ

Ya yà yá yạ yả yã  Ých ỵch  Yếch yệch  Ym ỳm ým ỵm ỷm ỹm Yêm yềm yếm yệm yểm yễm   Yiêm yiềm yiếm yiệm yiệm yiểm yiễm  Yên yền yến yện yển yễn  Yiên yiền yiến yiện yiển yiễn  Yiêng yiềng yiếng yiệng yiểng yiễng   Yếp  yệp  Yíp yịp  Yiếp yiệp  Yiết yiệt  Yêu yều yếu yệu yểu yễu

O ò ó ọ ỏ õ

Oa òa óa ọa ỏa õa  Óc ọc  Oác oạc  Oi òi ói ọi ỏi õi  Oai oài oái oại oải oãi  Om òm óm ọm ỏm õm  Oam oàm oám oạm oảm oãm  On òn ón ọn ỏn õn  Oan oàn oạn oản oãn  Ong òng óng ọng ỏng õng  Oang oàng oáng oạng oảng oãng  Oay oày oáy oạy oảy   Óp ọp  Oáp oạp  Ót ọt  Oát oạt  Oy òy óy ọy ỏy õy

*

Ô ồ ố ộ ổ ỗ

Ốc ộc  Ôi ồi ối ối ổi ỗi  Ôm ồm ốm ộm ổm ỗm  Ôn ồn ốn ộn ổn ỗn  Ông ồng ống ộng ổng ỗng  Ốp ộp  Ốt ột  Ôy ồy ốy ộy ổy ỗy

*

Ơ ờ ớ ợ ở ỡ

Ớc ợc  Ơi ời ới ợi ởi ỡi  Ơm ờm ớm ợm ởm ỡm  Ơn ờn ớn ợn ởn ỡn  Ơng ờng ớng ợng ởng ỡng  Ớp ợp  Ớt ợt

*

U ù ú ụ ủ ũ

Ua ùa úa ụa ủa ũa  Úc ục  Uốc uộc  Ui ùi úi ụi ủi ũi  Uôi uồi uối uội uổi uỗi  Um ùm úm ụm ủm ũm  Uôm uồm uốm uộm uổm uỗm  Un ùn ún ụn ủn ũn  Uôn uồn uốn uộn uổn uỗn  Ung ùng úng ụng ủng ũng  Uông uồng uống uộng uổng uỗng   Úp ụp  Uốp uộp  Út ụt  Uốt uột   Uy ùy úy ụy ủy ũy  Uya uỳa uýa uỵa uỷa uỹa  Uyên uyền uyến uyện uyển uyễn  Uyêng uyềng uyệng uyểng uyễng 

*

Ư ừ ứ ự ử ữ

Ưa ừa ứa ựa ửa ữa  Ức ực  Ước ược  Ươi ười ưới ượi ưởi ưỡi  Ưm ừm ứm ựm ửm ữm  Ươm ườm ướm ượm ưởm ưỡm  Ưn ừn ứn ựn ửn ữn Ươn ườn ướn ượn ưởn ưỡn  Ưng ừng ứng ựng ửng ững  Ương ường ướng ượng ưởng ưỡng  Ứp ựp  Ướp ượp Ứt ựt  Ướt ượt  Ưu ừu ứu ựu ửu ữu  Ươu ườu ướu ượu ưởu ưỡu

 **************************************************

Bảng ghép chử.

( Gồm có 11.098 chử.)

Vần A

Ba bà bá bạ bả bã

Bác bạc  Bai bài bái bại bải bãi  Bam bàm bám bạm bảm bãm  Ban bàn bán bạn bản bãn  Bang bang bang bạng bảng bãng  Bao bào báo bạo bảo bão Báp bạp  Bát bạt  Bau bàu báu bạu bảu bãu  Bay bày báy bạy bảy bãy

Ca cà cá cạ cả cã

Các cạc  Cai cài cái cại cải cãi  Cam càm cám cạm cảm cãm  Can càn cán cạn cản cãn  Cang càng cáng cạng cảng cãng   Cao cào cáo cạo cảo cão Cáp cạp  Cát cạt  Cau càu cáu cạu cảu cãu  Cay cày cáy cạy cảy cãy

Da dà dá dạ dả dã 

Dác dạc  Dai dài dái dại dải dãi  Dam dàm dám dạm dảm dãm  Dan dàn dán dạn dản dãn Dang dàng dáng dạng dảng dãng  Dao dào dáo dạo dảo dão  Dáp dạp  Dát dạt  Dau dàu dáu dạu dảu dãu  Day dày dáy dạy dảy dãy

Đa đà đá đạ đả đã

Đác đạc  Đai đài đái đại dải đãi  Đam đàm đám đạm đảm đãm  Đan đàn đán đạn đản đãn  Đang đàng đáng đạng đảng đãng  Đao đào đáo đạo đảo đão  Đáp đạp  Đát đạt  Đau đàu đáu đạu đảu đãu  Đay đày đáy đạy đảy đãy

Ga gà gá gạ gả gã

Gác gạc  Gai gài gái gại gải gãi  Gam gàm gám gạm gảm gãm  Gan gàn gán gạn gản gãn  Gang gang gang gạng gảng gãng  Gao gào gáo gạo gảo gão  Gáp gạp  Gát gạt  Gau gàu gáu gạu gảu gãu  Gay gày gáy gạy gãy

Gha ghà ghá ghạ ghả ghã

Ghác ghạc  Ghai ghài ghái ghại ghải ghãi  Gham ghàm ghám ghạm ghảm ghãm  Ghan ghàn ghán ghạn ghạn ghãn  Ghang ghàng gháng ghạng ghảng ghãng  Ghao ghào gháo ghạo ghảo ghão  Gháp ghạp  ghát ghạt Ghau ghàu gháu ghạu ghảu ghãu  Ghay ghày gháy ghạy ghảy ghãy

Ha hà há hạ hả hã

Hác hạc  Hai hài hái hại hải hãi  Ham hàm hám hạm hảm hãm  Han hàn hán hạn hản hãn  Hang hang hang hạng hảng hãng  Hao hào háo hạo hảo hão  Háp hạp  Hát hạt  Hau hàu háu hạu hảu hãu  Hay hày háy hạy hảy hãy

Ka kà ká kạ kả kã

Kác kạc  Kai kài kái kại kải kãi  Kam kàm kám kạm kảm kãm  Kan kàn kán kạn kản

kãn  Kao kào káo kạo kảo kão  Káp kạp  Kát kạt  Kau kàu káu kạu kảu kãu  Kay kày káy kạy kảy kãy

Kha khà khá khạ khả khã

Khác khạc  Khai khài khái khại khải khãi  Kham khàm khám khạm khảm khãm  Khan khan khan khạn khản khan  Khang khàng kháng khạng khảng khãng  Khao khào kháo khạo khảo khão  Kháp khạp  khát khạt Khau khàu kháu khạu khảu khãu  Khay khày kháy khạy khảy khãy

La là lá lạ lả lã

Lác lạc  Lai lài lái lại lải lãi  Lam làm lám lạm lảm lãm  Lan làn lán lạn lản lãn  Lang làng láng lạng lảng lãng  Lao lào láo lạo lảo lão  Láp lạp  lát lạt Lau làu láu lạu lảu lãu  Lay lày láy lạy lảy lãy

Ma mà má mạ mả mã

Mác mạc  Mai mài mái mại mải mãi  Mam màm mám mạm mảm mãm Man màn mán mạn mản mãn  Mang màng máng mạng mảng mãng  Maomào máo mạo mảo mão  Máp mạp  Mát mạt  Mau màu máu mạu mảu mãu  May mày máy mạy mảy mãy

Na nà ná nạ nả nã

Nác nạc  Nai nài nái nại nải nãi  Nam nàm nám nạm nảm nãm  Nan nàn nán nạn nản nãn  Nang nàng náng nạng nảng nãng  Nao nào náo nạo nảo não  Náp nạp  Nát nạt  Nau nàu náu nạu nảu nãu  Nay này náy nạy nảy nãy

Nga ngà ngá ngạ ngả ngã

Ngác ngạc  Ngai ngài ngái ngại ngải ngãi  Ngam ngàm ngám ngạm ngảm ngãm  Ngan ngàn ngán ngạn ngản ngãn  Ngang ngàng ngáng ngạng ngảng ngãng  Ngao ngào ngáo ngạo ngảo ngão  Ngáp ngạp  Ngát ngạt  Ngau ngàu náu ngạu ngảu ngãu  Ngay ngày ngáy ngạy ngảy ngãy

Ngha nghà nghá nghạ nghả nghã

Nghác nghạc  Nghai nghài nghái nghại nghải nghãi  Ngham nghàm nghám nghạm nghảm nghãm  Nghan nghàn nghán nghạn nghản nghãn Nghang nghàng ngháng nghạng nghảng nghãng  Nghao nghào ngháo nghạo nghảo nghão  Ngháp nghạp  Nghát nghạt  Nghau nghàu ngháu nghạu nghảu nghãu  Nghay nghày ngháy nghạy nghảy nghãy

Nha nhà nhá nhạ nhả nhã

Nhác nhạc  Nhai nhài nhái nhại nhải nhãi  Nham nhàm nhám nhạm nhảm nhãm  Nhan nhàn nhán nhạn nhản nhãn  Nhang nhàng nháng nhạng nhảng nhãng  Nhao nhào nháo nhạo nhảo nhão  Nháp nhạp  nhát nhạt  Nhau nhàu nháu nhạu nhãu  Nhay nhày nháy nhạy nhảy nhãy

Pa pà pá pạ pả pã

Pác pạc  Pai pài pái pại pải pãi  Pam pàm pám pạm pảm pãm  Pan pàn pán pạn pản pãn  Pang pang pang pạng pảng pãng  Pao pào páo pạo pảo pão  Páp pạp  Pát pát  Pau pàu páu pạu pảu pãu  Pay pày páy pạy pảy pãy

Qua quà quá quạ quả quã

Quác quạc  Quai quài quái quại quải quãi  Quam quàm quám quạm quảm quãm  Quan quàn quán quạn quản quãn  Quang quàng quáng quạng quảng quãng  Quao quào quáo quạo quảo quão  Quáp quạp  Quát quạt Quau quàu quáu quạu quảu quãu  Quay quay quay quạy quảy quãy

Ra rà rá rạ rả rã

Rác rạc  Rai rài rái rại rải rãi  Ram ràm rám rạm rảm rãm  Ran ràn rán rạn rản rãn  Rang rang rang rạng rảng rang  Rao rào ráo rạo rảo rão  Ráprạp  Rát rạt  Rau ràu ráu rạu rảu rãu  Ray rày ráy rạy rảy rãy

Sa sà sá sạ sả sã

Sác sạc  Sai sài sái sại sải sãi  Sam sàm sám sạm sảm sãm  San sàn sán sạn sản sãn  Sang sang sang sạng sảng sang  Sao sào sáo sạo sảo são  Sáp sạp Sát sạt  Sau sàu sáu sạu sảu sãu  Say sày sáy sạy sảy sãy

Ta tà tá tạ tả tã

Tác tạc  Tai tài tái tại tải tãi  Tam tàm tám tạm tảm tãm  Tan tàn tán tạn tản tãn  Tang tang tang tạng tảng tãng  Tao tào táo tạo tảo tão  Táp tạp Tát tạt  Tau tàu táu tạu tảu tãu  Tay tày táy tạy tảy tãy

Tha thà thá thạ thả thã

Thác thạc  Thai thài thái thại thải thãi  Tham thàm thám thạm thảm thãm  Than thàn thán thạn thản thãn  Thang thàng tháng thạng thảng thãng  Thao thào tháo thạo thảo thão  Tháp thạp  Thát thạt  Thau thàu tháu thạu thảu thãu  Thay thày tháy thạy thảy thãy

Tra trà trá trạ trả trã

Trác trạc  Trai trài trái trại trải trãi  Tram tràm trám trạm trảm trãm  Tran tràn trán trạn trản trãn  Trang tràng tráng trạng trảng trãng  Traotrào tráo trạo trảo trão  Tráp trạp  Trát trạt  Trau tràu tráu trạu trảu trãu  Tray trày tráy trạ trảy trãy

Va và vá vạ vả vã

Vác vạc  Vai vài vái vại vải vãi  Vam vàm vám vạm vảm vãm  Van vàn ván vạn vản vãn  Vang vàng váng vạng vảng vãng Vao vào váo vạo vảo vão Váp vạp  Vát vạt  Vau vàu váu vạu vảu vãu Vay vày váy vạy vảy vãy

Xa xà xá xạ xả xã

Xác xạc  Xai xài xi xại xải xãi  Xam xàm xám xạm xảm xãm  Xan xàn xán xạn xản xãn  Xang xàng xáng xạng xảng xãng  Xao xào xáo xạo xảo xão Xáp xạp  Xát xạt  Xau xàu xáu xạu xảu xãu Xay xày xáy xạy xảy xãy

Vần Ă

Bắc bặc  Băm bằm bắm bặm bẳm bẵm  Băn bằn bắn bặn bẳn bẵn  Băngbằng bắng bặng bẳng bẵng  Bắp bặp  Bắt bặt

Cắc cặc  Căm cằm cắm cặm cẳm cẵm  Căn cằn cắn cặn cẳn cẵn  Căng cằng cắng cặng cẳng cẵng  Cắp cặp  Cắt cặt

Dắc dặc  Dăm dằm dắm dặm dẳm dẵm  Dăn dằn dắn dặn dẳn dẵn  Dăngdằng dắng dặng dẳng dẵng  Dắp dặp  Dắt dặt

Đắc đặc  Đăm đằm đắm đặm đẳm đẵm  Đăn đằn đắn đặn đẳn đẵn  Đăngđằng đắng đặng đẳng đẵng  Đắp đặp  Đắt đặt

*

Hắc hặc  Hăm hằm hắm hặm hẳm hẵm  Hăn hằn hắn hặn hẳn hẵn  Hănghằng hặng hẳng hẵng  Hắp hặp  Hắt hặt

Kắc kặc  Kăm kắm kặm kẳm kẵm  Kăn kằn kắn kặn kẳn kẵn Kăng kằng kắng kặng kẳng kẵng  Kắp kặp  Kắt kặt

Khắc khặc  Khăm khằm khắm khặm khẳm khẵm Khăn khằn khắn khặn khẳn khẵn Khăng khằng khắng khặng khẳng khẵng Khắp khặp  Khắtkhặt

Lắc lặc  Lăm lằm lắm lặm lẳm lẵm Lăn lằn lắn lặn lẳn lẵn Lăng lằng lắng lặng lẳng lẵng  Lắp lặp  Lắt lặt

Mắc mặc  Măm mằm mắm mặm mẳm mẵm Măn mằn mắn mặn mẳn mẵn  Măng mằng mắng mặng mẳng mẵng  Mắp mặp  Mắt mặt

Nắc nặc  Năm nằm nắm nặm nẳm nẵm  Năn nằn nắn nặn nẳn nẵn  Năngnằng nắng nặng nẳng nẵng  Nắp nặp  Nắt nặt

Pắc pặc  Păm pằm pắm pặm pẳm pẵm  Păn pằn pắn pặn pẳn pẵn  Păngpằng pắng pặng pẳng pẵng  Pắp pặp  Pắt pặt

Quắc quặc  Quăm quằm quắm quặm quẳm quẵm  Quăn quằn quắn quặn quẳn quẵn  Quăng quằng quắng quặng quẳng quẵng  Quắp quặp  Quắtquặt

Rắc rặc  Răm rằm rắm rặm rẳm rẵm  Răn rằn rắn rặn rẳn rẵn  Răng rằng rắng rặng rẳng rẵng  Rắp rặp  Rắt rặt

Sắc sặc  Săm sằm sắm sặm sẳm sẵm  Săn sằn sắn sặn sẳn sẵn  Săng sằng sắng sặng sẳng sẵng  Sắp sặp  Sắt sặt

Tắc tặc Tăm tằm tắm tặm tẳm tẵm  Tăn tằn tắn tặn tẳn tẵn  Tăng tằng tắng tặng tẳng tẵng  Tắp tặp  Tắt tặt

Thắc thặc  Thăm thằm thắm thặm thẳm thẵm  Thăn thằn thắn thặn thẳn thẵn  Thăng thằng thắng thặng thẳng thẵng  Thắp thặp  Thắt thặt

Trắc trặc  Trăm trằm trắm trặm trẳm trẵm  Trăn trằn trắn trặn trẳn trẵn  Trăng trằng trắng trặng trẳng trẵng  Trắp trặp  Trắt trặt

Vắc vặc  Văm vằm vắm vặm vẳm vẵm  Văn vằn vắn vặn vẳn vẵn  Văngvằng vắng vặng vẳng vẵng  Vắp vặp  Vắt vặt

Xắc xặc  Xăm xằm xắm xặm xẳm xẵm  Xăn xằn xắn xặn xẳn xẵn  Xăngxằng xắng xặng xẳng xẵng  Xắp xặp  Xắt xặt

Vần Â

Bấc bậc  Bâm bầm bấm bậm bẩm bẫm  Bân bần bấn bận bẩn bẫn  Bângbầng bấng bậng bẩng bẫng  Bấp bập  Bất bật  Bâu bầu bấu bậu bẩu bẫu Bây bầy bấy bậy bẩy bẫy

Cấc cậc  Câm cầm cấm cậm cẩm cẫm  Cân cần cấn cận cẩn cẫn  Câng cầng cấng cậng cẩng cẫng  Cấp cập  Cất cật  Câu cầu cấu cậu cẩu cẫu  Cây cầy cấy cậy cẩy cẫy

Dấc dậc  Dâm dầm dấm dậm dẩm dẫm  Dân dần dấn dận dẩn dẫn  Dângdầng dấng dậng dẩng dẫng  Dấp dập  Dất dật  Dâu dầu dấu dậu dẩu dẫu Dây dầy dấy dậy dẩy dẫy

Đấc đậc  Đâm đầm đầm đấm đậm đẩm đẫm  Đân đần đấn đận đẩn đẫn Đâng đầng đấng đậng đẩng đẫng  Đấp đập  Đất đật  Đâu đầu đấu đậu đẩu đẫu  Đây đầy đấy đậy đẩy đẫy

Gấc gậc  Gâm gầm gấm gậm gẩm gẫm  Gân gần gấn gận gẩn gẫn Gânggầng gấng gậng gẩng gẫng  Gấp gập  Gất gật  Gâu gầu gấu gậu gẩu gẫuGây gầy gấy gậy gẩy gẫy

Ghấc ghậc  Ghâm ghầm ghấm ghậm ghẩm ghẫm  Ghân ghần ghấn ghận ghẩn ghẫn  Ghâng ghầng ghấng ghậng ghẩng ghẫng  Ghấp ghập  Ghấtghật  Ghâu ghầu ghấu ghậu ghẩu ghẫu  Ghây ghầy ghấy ghậy ghẩy ghẫy

Hấc hậc  Hâm hầm hấm hậm hẩm hẫm  Hân hần hấn hận hẩn hẫn  Hâng  hầng hấng hậng hẩng hẫng Hấp hập  Hất hật  Hâu hầu hấu hậu hẩu hẫu Hây hầy hấy hậy hẩy hẫy

Kấc kậc  Kâm kầm kấm kậm kẩm kẫm  Kân kần kấn kận kẩn kẫn  Kângkầng kấng kậng kẩng kẫng  Kấp kập  Kất kật  Kâu kầu kấu kậu kẩu kẫu Kây kầy kấy kậy kẩy kẫy

Khấc khậc  Khâm khầm khấm khậm khẩm khẫm  Khân khần khấn khận khẩn khẫn  Khâng khâng khấng khậng khẩng khẫng  Khấp khập  Khấtkhật  Khâu khầu khấu khậu khẩu khẫu  Khây khầy khấy khậy khẩy khẫy

Lấc lậc  Lâm lầm lấm lậm lẩm lẫm  Lân lần lấn lận lẩn lẫn  Lâng lầng lấng lậng lẩng lẫng  Lấp lập  Lất lật  Lâu lầu lấu lậu lẩu lẫu  Lây lầy lấy lậy lẩy lẫy

Mấc mậc  Mâm mầm mấm mậm mẩm mẫm  Mân mần mấn mận mẩn mẫn  Mâng mầng mấng mậng mẩng mẫng  Mấp mập  Mất mật  Mâu mầu mấu mậu mẩu mẫu  Mây mầy mấy mậy mẩy mẫy

Nấc nậc  Nâm nầm nấm nậm nẩm nẫm  Nân nần nấn nận nẩn nẫn  Nângnầng nấng nậng nẩng nẫng  Nấp nập  Nất nật  Nâu nầu nấu nậu nẩu nẫu Nây nầy nấy nậy nẩy nẫy

Pấc pậc  Pâm pầm pấm pậm pẩm pẫm  Pân pần pấn pận pẩn pẫn  Pângpầng pấng pậng pẩng pẫng  Pấp pập  Pất pật  Pâu pầu pấu pậu pẩu pẫu Pây pầy pấy pậy pẩy pẫy

Quấc quậc  Quâm quầm quấm quậm quẩm quẫm  Quân quần quấn quận quẩn quẫn  Quâng quầng quấng quậng quẩng quẫng  Quấp quập  Quấtquật  Quâu quầu quấu quậu quẩu quẫu  Quây quầy quấy quậy quẩy quẫy

Rấc rậc  Râm rầm rấm rậm rẩm rẫm  Rân rần rấn rận rẩn rẫn  Râng rầng rấng rậng rẩng rẫng  Rấp rập  Rất rật  Râu rầu rấu rậu rẩu rẫu  Rây rầy rấy rậy rẩy rẫy

Tấc tậc  Tâm tầm tấm tậm tẩm tẫm  Tân tần tấn tận tẩn tẫn  Tâng tầng tấng tậng tẩng tẫng  Tấp tập  Tất tật  Tâu tầu tấu tậu tẩu tẫu  Tây tầy tấy tậy tẩy tẫy     

Thấc thậc  Thâm thầm thấm thậm thẩm thẫm  Thân thần thấn thận thẩn thẫn  Thâng thầng thấng thậng thẩng thẫng  Thấp thập  Thất thật  Thâuthầu thấu thậu thẩu thẫu  Thây thầy thấy thậy thẩy thẫy

Trấc trậc  Trâm trầm trấm trậm trẩm trẫm  Trân trần trấn trận trẩn trẫn  Trâng trầng trấng trậng trẩng trẫng  Trấp trập  Trất trật  Trâu trầu trấu trậu trẩu trẫu  Trây trầy trấy trậy trẩy trẫy

 Vấc vậc  Vâm vầm vấm vậm vẩm vẫm  Vân vần vấn vận vẩn vẫn  Vângvầng vấng vậng vẩng vẫng  Vấp vập  Vất vật  Vâu vầu vấu vậu vẩu vẫu  Vâyvầy vấy vậy vẩy vẫy

Xấc xậc  Xâm xầm xấm xậm xẩm xẫm  Xân xần xấn xận xẩn xẫn  Xângxầng xấng xậng xẩng xẫng  Xấp xập  Xất xật  Xâu xầu xấu xậu xẩu xẫu Xây xầy xấy xậy xẩy xẫy

Vần E

Be bè bé bẹ bẻ bẽ

Béc bẹc  Bem bèm bém bẹm bẻm bẽm  Ben bèn bén bẹn bẻn bẽn  Bengbèng béng bẹng bẻng bẽng  Beo bèo béo bẹo bẻo bẽo  Bép bẹp  Bét bẹt

Che chè ché chẹ chẻ chẽ

Chéc chẹc  Chem chèm chém chẹm chẻm chẽm  Chen chèn chén chẹn chẻn chẽn  Cheng chèng chéng chẹng chẻng chẽng  Cheo chèo chéo chẹo chẻo chẽo  Chép chẹp  Chét chẹt

De dè dé dẹ dẻ dẽ

Déc dẹc  Dem dèm dém dẹm dẻm dẽm  Den dèn dén dẹn dẻ dẽn  Dengdèng déng dẹng dẻng dẽng  Deo dèo déo dẹo dẻo dẽo  Dép dẹp  Dét dẹt

Đe đè đé đẹ đẻ đẽ

Đéc đẹc  Đem đèm đém đẹm đẻm đẽm  Đen đèn đén đẹn đẻn đẽn  Đengđèng đéng đẹng đẻng đẽng Đeo đèo đéo đẹo đẻo đẽo   Đép đẹp  Đét đẹt

Ge gè gé gẹ gẻ gẽ

Géc gẹc  Gem gèm gém gẹm gẻm gẽm  Gen gèn gén gẹn gẻn gẽn  Genggèng géng gẹng gẻng gẽng  Geo gèo géo gẹo gẻo gẽo  Gép gẹp  Gét gẹt

Ghe ghè ghé ghẹ ghẻ ghẽ

Ghéc ghẹc  Ghem ghèm ghém ghẹm ghẻm ghẽm  Ghen ghen ghén ghẹn ghẻn ghẽn  Gheng ghèng ghéng ghẹng ghẻng ghẽng  Gheo ghèo ghéo ghẹo ghẻo ghẽo  Ghép ghẹp  Ghét ghẹt

He hè hé hẹ hẻ hẽ

Héc hẹc  Hem hèm hém hẹm hẻm hẽm  Hen hèn hén hẹn hẻn hẽn  Henghèng héng hẹng hẻng hẽng   Heo hèo héo hẹo hẻo hẽo  Hép hẹp  Hét hẹt

Ke kè ké kẹ kẻ kẽ

Kéc kẹc  Kem kèm kém kẹm kẻm kẽm  Ken kèn kén kẹn kẻn kẽn  Kengkèng kéng kẹng kẻng kẽng   Keo kèo kéo kẹo kẻo kẽo  Kép kẹp  Két kẹt

Khe khè khé khẹ khẻ  khẽ

Khéc khẹc  Khem khèm khém khẹm khẻm khẽm  Khen khèn khén khẹn khẻn khẽn  Kheng khèng khéng khẹng khẻng khẽng  Kheo khèo khéo khẹo khẻo khẽo  Khép khẹp  Khét khẹt

Le lè lé lẹ lẻ lẽ

Léc lẹc  Lem lèm lém lẹm lẻm lẽm  Len lèn lén lẹn lẻn lẽn  Leng lèng léng lẹng lẻng lẽng  Leo lèo léo lẹo lẻo lẽo  Lép lẹp  Lét lẹt

Me mè mé mẹ mẻ mẽ

Méc mẹc  Mem mèm mém mêm mẻm mẽm  Men mèn mén mẹn mẻn mẽn  Meng mèng méng mẹng mẻng mẽng  Meo mèo méo mẹo mẻo mẽo Mép mẹp  Mét mẹt

Ne nè né nẹ nẻ nẽ

Néc nẹc  Nem nèm ném nẹm nẻm nẽm  Nen nèn nén nẹn nẻn nẽn  Nengnèng néng nẹng nẻng nẽng  Neo nèo néo nẹo nẻo nẽo  Nép nẹp  Nét nẹt

Pe pè pé pẹ pẻ pẽ

Péc pẹc  Pem pèm pém pẹm pẻm pẽm  Pen pèn pén pẹn pẻn pẽn  Pengpèng péng pẹng pẻng pẽng  Peo pèo péo pẹo pẻo pẽo  Pép pẹp  Pét pẹt

Que què qué quẹ quẻ quẽ

Quéc quẹc  Quem quèm quém quẹm quẻm quẽm  Quen quèn quén quẹn quẻn quẽn  Queng quèng quéng quẹng quẻng quẽng  Queo quèo quéo quẹo quẻo quẽo  Quép quẹp  Quét quẹt

Re rè ré rẹ rẻ rẽ

Réc rẹc  Rem rèm rém rẹm rẻm rẽm  Ren rèn rén rẹn rẻn rẽn  Reng rèng réng rẹng rẻng rẽng  Reo rèo réo rẹo rẻo rẽo  Rép rẹp  Rét rẹt

Se sè sé sẹ sẻ sẽ

Séc sẹc  Sem sèm sém sẹm sẻm sẽm  Sen sèn sén sẹn sẻn sẽn  Seng sèng séng sẹng sẻng sẽng  Seo sèo séo sẹo sẻo sẽo  Sép sẹp  Sét sẹt

Te tè té tẹ tẻ tẽ

Téc tẹc  Tem tèm tém tẹm tẻm tẽm  Ten tèn tén tẹn tẻn tẽn  Teng tèng téng tẹng tẻng tẽng  Teo tèo téo tẹo tẻo tẽo  Tép tẹp  Tét tẹt

The thè thé thẹ thẻ thẽ

Théc thẹc  Them thèm thém thẹm thẻm thẽm  Then thèn thén thẹn thẻn thẽn  Theng thèng théng thẹng thẻng thẽng  Theo thèo théo thẹo thẻo thẽo  Thép thẹp  Thét thẹt

Tre trè tré trẹ trẻ trẽ

Tréc trẹc  Trem trèm trém trẹm trẻm trẽm  Tren trèn trén trẹn trẻn trẽn  Treng trèng tréng trẹng trẻng trẽng  Treo trèo tréo trẹo trẻo trẽo  Tréptrẹp Trét trẹt

Ve vè vé vẹ vẻ vẽ

Véc vẹc  Vem vèm vém vẹm vẻm vẽm  Ven vèn vén vẹn vẻn vẽn  Vengvèng véng vẹng vẻng vẽng  Veo vèo véo vẹo vẻo vẽo  Vép vẹp  Vét vẹt

Xe xè xé xẹ xẻ xẽ

Xéc xẹc  Xem xèm xém xẹm xẻm xẽm  Xen xèn xén xẹn xẻn xẽn  Xengxèng xéng xẹng xẻng xẽng  Xeo xèo xéo xẹo xẻo xẽo Xép xẹp Xét xẹt

Vần Ê

Bê bề bế bệ bể bễ

Bếch bệch  Bêm bềm bếm bệm bểm bẽm  Bên bền bến bện bển bễn  Bênhbềnh bếnh bệnh bểnh bễnh  Bếp bệp  Bết bệt  Bêu bều bếu bệu bểu bễu

Chê chề chế chệ chể chễ

Chếch chệch  Chêm chềm chếm chệm chểm chễm  Chên chền chến chện chển chễn  Chênh chềnh chếnh chểnh chễnh  Chếp chệp  Chết chệt  Chêu chều chếu chệu chểu chễu

Dê dề dế dệ dể dễ

Dếch dệch  Dêm dềm dếm dệm dểm dễm  Dên dền dến dện dển dễn  Dênh dềnh dếnh dệnh dểnh dễnh  Dếp dệp  Dết dệt  Dêu dều dếu dệu dểu dễu

Đê đề đế đệ để đễ

Đếch đệch  Đêm đềm đếm đệm đểm đễm  Đên đền đến đện đển đễn  Đênh đềnh đếnh đệnh đểnh đễnh  Đếp đệp  Đết đệt  Đêu đều đếu đệu đểu đễu

Gê gề gế gệ gể gễ

Gếc gệc Gêm gềm gếm gệm gểm gễm Giêm giềm giếm giệm giểm giễm  Gên gền gến gện gển gễn  Giên giền giến giện giển giễn  Giêng giềng giếng giệng giểng giễng  Gếp gệp Giếp giệp  Gết gệt  Giết giệt  Giêu giều giếu giệu giểu giễu

Ghê ghê ghề ghế ghệ ghể ghễ

Ghếch ghệch  Ghêm ghềm ghếm ghệm ghểm ghễm  Ghên ghền ghến ghện ghện ghển ghễn  Ghênh ghềnh ghếnh ghệnh ghểnh ghễnh  Ghếpghệp  Ghết ghệt  Ghêu ghều ghếu ghệu ghểu ghễu

Hê hề hế hệ hể hễ

Hếch hệch  Hêm hềm hếm hệm hểm hễm  Hên hền hến hện hển hễn  Hênh hềnh hếnh hệnh hểnh hễnh  Hếp hệp  Hết hệt  Hêu hều hếu hệu hểu hễu

Kê kề kế kệ kể kễ

Kếch kệch  Kêm kềm kếm kệm kểm kễm  Kên kền kến kện kển kễn  Kênhkềnh kếnh kệnh kểnh kễnh Kếp kếp  Kết kệt  Kêu kều kếu kệu kểu kễu

Khê khề khế khệ khể khễ

Khếch khệch  Khêm khềm khếm khệm khểm khễm  Khiêm khiềm khiếm khiệm khiểm khiễm  Khên khền khến khện khển khễn  Khiên khiền khiến khiện khiển khiễn  Khiêng  khiềng khiếng khiệng khiểng khiễng  Khênhkhềnh khếnh khệnh khểnh khễnh  Khếp khệp  Khiếp khiệp  Khết khệt  Khiết khiệt  Khêu khều khếu khệu khểu khễu  Khiêu khiều khiệu khiểu khiễu

Lê lề lế lệ lể lễ

Lếch lệch  Lêm lềm lếm lệm lểm lễm  Lên lền lến lện lển lễn  Lênh lềnh lếnh lệnh lểnh lễnh  Lếp lệp  Lết lệt  Lêu lều lếu lệu lểu lễu

Mê mề mế mệ mể mễ

Mếch mệch  Mêm mềm mếm mệm mểm mễm  Mên mền mến mện mển mễn  Mênh mềnh mếnh mệnh mểnh mễnh  Mếp mệp  Mết mệt  Mêu mều mếu mệu mểu mễu

Nê nề nế nệ nể nễ

Nếch nệch  Nêm nềm nếm nệm nểm nễm  Nên nền nến nện nển nễn   Nênh nềnh nếnh nệnh nểnh nễnh  Nếp nệp  Nết nệt  Nêu nều nếu nệu nểu nễu

Pê pề pế pệ pể pễ

Pếch pệch  Pêm pềm pếm pệm pểm pễm  Pên pền pến pện pển pễn  Pênhpềnh pếnh pệnh pểnh pễnh  Pếp pệp  Pết pệt  Pêu pều pếu pệu pểu pễu

Quê quề quế quệ quể quễ

Quếch quệch  Quêm quềm quếm quệm quểm quễm  Quên quền quến quện quển quễn  Quênh quềnh quếnh quệnh quểnh quễnh  Quếpquệp  Quết quệt  Quêu quều quếu quệu quểu quễu

Rê rề rế rệ rể rễ

Rếch rệch  Rêm rềm rếm rệm rểm rễm  Rên rền rến rện rển rễn  Rênhrềnh rếnh rệnh rểnh rễnh  Rếp rệp  Rết rệt  Rêu rều rếu rệu rểu rễu

Sê sề sế sệ sể sễ

Sếch sệch  Sêm sềm sếm sệm sểm sễm   Sên sền sến sện sển sễn  Sênhsềnh sếnh sệnh sểnh sễnh  Sếp sệp  Sết sệt  Sêu sều sếu sệu sểu sễu

Tê tề tế tệ tể tễ

Tếch tệch  Têm tềm tếm tệm tểm tễm  Tên tền tến tện tển tễn  Tênh tềnh tếnh tệnh tểnh tễnh  Tếp tệp  Tết tệt   Têu tều tếu tệu tểu tễu

Thê thề thế thệ thể thễ

Thếch thệch  Thêm thềm thếm thệm thểm thễm  Thên thền thến thện thển thễn  Thênh thềnh thếnh thệnh thểnh thễnh  Thếp thệp  Thếtthệt  Thêu thều thếu thệu thểu thễu

Trê trề trế trệ trể trễ

Trếch trệch  Trêm trềm trếm trệm trểm trễm  Trên trền trến trện trển trễn  Trênh trềnh trếnh trệnh trểnh trễnh  Trếp trệp  Trết trệt

Vê về vế vệ vể vễ

Vếch vệch  Vêm vềm vếm vệm vểm vễm  Vên vền vến vện vển vễn  Vênhvềnh vếnh vệnh vểnh vễnh  Vếp vệp  Vết vệt  Vêu vều vếu vệu vểu vễu

Xê xề xế xệ xể xễ

Xếch xệch  Xêm xềm xếm xệm xểm xễm  Xên xền xến xện xển xễn  Xênhxềnh xếnh xệnh xểnh xễnh  Xếp xệp  Xết xệt  Xêu xều xếu xệu xểu xễu

Vần I

Bi bì bí bị bỉ bĩ     By bỳ bý bỵ bỷ bỹ

Bia bìa bía bịa bỉa bĩa   Biếc biệc  Bích bịch  Bim bìm bím bịm bỉm bĩm Biêm biềm biếm biệm biểm biễm  Bin bìn bín bịn bỉn bĩn  Biên biền biến biện biển biễn  Biêng biềng biếng biệng biểng biễng  Binh bình bính bịnh bỉnh bĩnh  Bíp bịp  Biếp biệp Bít bịt  Biết biệt  Biu bìu bíu bịu bỉu bĩu Biêu biều biếu biệu biểu biễu

Chi chì chí chị chỉ chĩ          Chy chỳ chý chỵ chỷ chỹ

Chia chìa chía chịa chỉa chĩa  Chiếc chiệc  Chích chịch  Chim chìm chím chịm chỉm chĩm  Chiêm chiềm chiếm chiệm chiểm chiễm  Chin chìn chín chịn chỉn chĩn  Chiên chiền chiến chiện chiển chiễn  Chiêng chiềng chiếng chiệng chiểng chiễng  Chinh chình chính chịnh chỉnh chĩnh  Chipchịp  Chiếp chiệp  Chít chịt  Chiết chiệt  Chiu chìu chíu chịu chỉu chĩu Chiêu chiều chiếu chiệu chiểu chiễu

Di dì dí dị dỉ dĩ       Dy dỳ dý dỵ dỷ dỹ

Dia dìa día dịa dỉa dĩa  Diếc diệc  Dích dịch  Dim dìm dím dịm dỉm dĩm Diêm diềm diếm diệm diểm diễm Din dìn dín dịn dỉn dĩn  Diên diền diến diện diển diễn  Diêng diềng diếng diệng diểng diễng  Dinh dình dính dịnh dỉnh dĩnh  Díp dịp  Diếp diệp Dít dịt  Diết diệt  Diu dìu díu dịu dỉu dĩu  Diêu diều diếu diệu diểu diễu

Đi đì đí đị đỉ đĩ        Đy đỳ đý đỵ đỷ đỹ

Đia đìa đía địa đỉa đĩa  Điếc điệc  Đích địch  Đim đìm đím địm đỉm đĩm Điêm điềm điếm điệm điểm điễm  Đin đìn đín địn đỉn đĩn  Điên điền điến điện điển điễn  Điêng điềng điếng điệng điểng điễng  Đinh đình đính định đỉnh đĩnh  Đíp địp  Điếp điệp  Đít địt  Điết điệt  Điêu điều điếu điệu điểu điễu

Gi gì gí gị gỉ gĩ       Gy gỳ gý gỵ gỷ gỹ

Gia già giá giạ giả giã  Giác giạc  Giai giài giái giại giải giãi  Giam giàm giám giạm giảm giãm Gian giàn gián giạn giản giãn Giang giàng giáng giạng giảng giãng Giáp giạp  Giát giạt

Ghi ghì ghí ghị ghỉ ghĩ        Ghy ghỳ ghý ghỵ ghỷ ghỹ

Ghia ghìa ghía ghịa ghỉa ghĩa  Ghiếc ghiệc  ghích ghịch  Ghim ghìm ghím ghịm ghỉm ghĩm  Ghiêm ghiềm ghiếm ghiệm ghiểm ghiễm  Ghin ghìn ghín ghịn ghỉn ghĩn  Ghiên ghiền ghiến ghiện ghiển ghiễn  Ghiêngghiềng ghiếng ghiệng ghiểng ghiễng  Ghinh ghình ghính ghịnh ghỉnh ghĩnh  Ghíp ghịp  Ghiếp ghiệp  Ghít ghịt  Ghiết ghiệt  Ghiêu ghiều ghiếu ghiệu ghiểu ghiễu

Hi hì hí hị hỉ hĩ        Hy hỳ hý hỵ hỷ hỹ

Hia hìa hía hịa hỉa hĩa  Hiếc hiệc  Hích hịch  Him hìm hím hịm hỉm hĩm Hiêm hiềm hiếm hiệm hiểm hiễm  Hin hìn hín hịn hỉn hĩn  Hiên hiền hiến hiện hiển hiễn  Hiêng hiềng hiếng hiệng hiểng hiễng  Hinh hình hính hịnh hỉnh hĩnh  Híp hịp  Hiếp hiệp  Hít hịt  Hiết hiệt  Hiêu hiều hiếu hiệu hiểu hiễu

Ki kì kí kị kỉ kĩ    Ky kỳ ký kỵ kỷ kỹ

Kia kìa kía kịa kỉa kĩa  Kiếc kiệc  Kích kịch  Kim kìm kím kịm kỉm kĩm Kiêm kiềm kiếm kiệm kiểm kiễm Kin kìn kín kịn kỉn kĩn  Kiên kiền kiến kiện kiển kiễn  Kiêng kiềng kiếng kiệng kiểng kiễng  Kinh kình kính kịnh kỉnh kĩnh  Kíp kịp  Kiếp kiệp  Kít kịt  Kiết kiệt  Kiêu kiều kiệu kiểu kiễu

Khi khì khí khị khỉ khĩ      Khy khỳ khý khỵ khỷ khỹ

Khia khìa khía khịa khỉa khĩa  Khiếc khiệc  Khích khịch  Khim khìm khịm khỉm khĩm  Khiêm khiềm khiếm khiệm khiểm khiễm  Khin khìn khín khịn khỉn khĩn  Khiên khiền khiến khiện khiển khiễn  Khiêng khiềng khiếng khiệng khiểng khiễng Khinh khình khính khịnh khỉnh khĩnh Khíp khịp  Khiếp khiệp  Khít khịt  Khiết khiệt  Khiêu khiều khiếu khiệu khiểu khiễu

Li lì lí lị lỉ lĩ         Ly lỳ lý lỵ lỷ lỹ

Lia lìa lía lịa lỉa lĩa  Liếc liệc  Lích lịch  Lim lìm lím lịm lỉm lĩm  Liêm liềm liếm liệm liểm liễm  Lin lìn lín lịn lỉn lĩn  Liên liền liến liện liển liễn  Liêngliềng liếng liệng liểng liễng  Linh lình lính lịnh lỉnh lĩnh  Líp lịp  Liếp liệp Lít lịt  Liết liệt  Liêu liều liếu liệu liểu liễu

Mi mì mí mị mỉ mĩ       My mỳ mý mỵ mỷ mỹ

Mia mìa mía mịa mỉa mĩa  Miếc miệc  Mích mịch  Mim mìm mím mịm mỉm mĩm  Miêm miềm miếm miệm miểm miễm  Min mìn mín mịn mỉn mĩn  Miên  miền miến miện miển miễn  Miêng miềng miếng miệng miểng miễng  Minh mình mính mịnh mỉnh mĩnh  Míp mịp  Miếp miệpMít  mịt  Miết miệt  Miêu miều miếu miệu miểu miễu

Ni nì ní nị nỉ nĩ       Ny nỳ ný nỵ nỷ nỹ

Nia nìa nía nịa nỉa nĩa  Niếc niệc  Ních nịch  Nim nìm ním nịm nỉm nĩm Niêm niềm niếm niệm niểm niễm  Nin nìn nín nị nỉn nĩn  Niên niền niến niện niển niễn  Niêng niềng niếng niệng niểng niễng Ninh nình nính nịnh nỉnh nĩnh  Níp nịp Niếp niệp Nít nịt Niết niệt Niêu niều niếu niệu niểu niễu

Pi pì pí pị pỉ pĩ       Py pỳ pý pỵ pỷ pỹ

Pia pìa pía pịa pỉa pĩa  Piếc piệc Pích pịch Pim pìm pím pịm pỉm pĩmPiêm piềm piếm piệm piểm piễm Pin pì pín pịn pỉn pĩn Piên piền piến piên piển piễn  Piêng piềng piếng piệng piểng piễng  Pinh pình pính pịnh pỉnh pĩnh Píp pịp Piếp piệp Pít pịt Piết piệt Piêu piều piếu piệu piểu piễu

Qui quì quí quị quỉ quĩ      Quy quỳ quý quỵ quỷ quỹ       Quyên  quyền quyến quyên quyển quyễn

Quia quìa quía quịa quỉa quĩa  Quiếc quiệc  Quích quịch  Quim quìm quím quịm quỉm quĩm  Quiêm quiềm quiếm quiệm quiểm quiễm  Quinquìn quín quịn quỉn quĩn  Quiên quiền quiến quiện quiển quiễn  Quiêngquiềng quiếng quiệng quiểng quiễng  Quinh quình quính quỉnh quĩnhQuíp quịp  Quiết quiệt  Quiêu quiều quiếu quiệu quiểu quiễu

Ri rì rí rị rỉ rĩ         Ry rỳ rý rỵ rỷ rỹ

Ria rìa ría rịa rỉa rĩa  Riếc riệc  Rích rịch  Rim rìm rím rịm rỉm rĩm  Riêmriềm riếm riệm riểm riễm  Rin rìn rín rịn rỉn rĩn  Riên riền riến riện riển riễn  Riêng riềng riếng riệng riểng riễng  Rinh rình rính rịnh rỉnh rĩnhRíp rịp  Riếp riệp Rít rịt  Riết riệt Riu rìu ríu rịu rỉu rĩu  Riêu riều riếu riệu riểu riễu

Si sì sí sị sỉ sĩ       Sy sỳ sý sỵ sỷ sỹ

Sia sìa sía sịa sỉa sĩa  Siếc siệc  Sích sịch  Sim sìm sím sịm sỉm sĩm  Siêmsiềm siếm siệm siểm siễm  Sin sìn sín sịn sỉn sĩn  Siên siền siến siện siển siễn  Siêng siềng siếng siệng siểng siễng  Sinh sình sính sịnh sỉnh sĩnh Síp sịp Siếp siệp  Sít sịt  Siết siệt Siu sìu síu sịu sỉu sĩu  Siêu siều siếu siệu siểu siễu

Ti tì tí tị tỉ tĩ      Ty tỳ tý tỵ tỷ tỹ

Tia tìa tía tịa tỉa tĩa  Tiếc tiệc Tích tịch  Tim tìm tím tịm tỉm tĩm  Tiêmtiềm tiếm tiệm tiểm tiễm  Tin tìn tín tịn tỉn tĩn  Tiên tiền tiến tiện tiển tiễn  Tiêng tiềng tiếng tiệng tiểng tiễng  Tinh tình tính tịnh tỉnh tĩnh Típtịp Tiếp tiệp  Tít tịt  Tiết tiệt  Tiu tìu tíu tịu tỉu tĩu  Tiêu tiều tiếu tiệu tiểu tiễu

Thi thì thí thị thỉ thĩ       Thy thỳ thý thỵ thỷ thỹ

Thia thìa thía thịa tỉa thĩa  Thiếc thiệc  Thích thịch  Thim thìm thím thịm thỉm thĩm  Thiêm thiềm thiếm thiệm thiểm thiễm  Thin thìn thín thịn thỉn thĩn  Thiên thiền thiến thiện thiển thiễn  Thiêng thiềng thiếng thiệng thiểng thiễng  Thinh thình thính thịnh thỉnh thĩnh  Thíp thịp Thiếp thiệp Thít thịt Thiết thiệt  Thiu thìu thíu thịu thỉu thĩu  Thiêu thiều thiếu thiệu thiểu thiễu

Tri trì trí trị trỉ trĩ

Tria trià  tría trịa trỉa trĩa  Triếc triệc  Trích trịch  Trim trìm trím trịm trỉm trĩm  Triêm triềm triếm triệm triểm triễm  Trin trìn trín trịn trỉn trĩn  Triên triền triến triện triển triễn  Triêng triềng triếng triệng triểng triễng  Trinh trình trính trịnh trỉnh trĩnh  Tríp trịp Triếp triệp Trít trịt  Triết triệt  Triu trìu tríu trịu trỉu trĩu  Triêu triều triếu triệu triểu triễu

Vi vì ví vị vỉ vĩ        Vy vỳ vý vỵ vỷ vỹ

Via vìa vía vịa vỉa vĩa  Viếc việc Vích vịch Vim vìm vím vịm vỉm vĩm  Viêmviềm viếm việm viểm viễm  Vin vìn vín vịn vỉn vĩn  Viên viền viến viện viển viễn  Viêng viềng viếng việng viểng viễng  Vinh vình vính vịnh vỉnh vĩnh  Víp vịp viếp việp  vít vịt  Viết việt  Viu vìu víu vịu vỉu vĩu  Viêu viều viếu việu viểu viễu

Xi xì xí xị xỉ xĩ         Xy xỳ xý xỵ xỷ xỹ

Xia xìa xía xịa xỉa xĩa  Xiếc xiệc Xích xịch  Xim xìm xím xịm xỉm xĩm Xiêm xiềm xiếm xiệm xiểm xiễm  Xin xìn xín xịn xỉn xĩn  Xiên xiền xiến xiện xiển xiễn  Xiêng xiềng xiếng xiệng xiểng xiễng  Xinh xình xính xịnh xỉnh xĩnh  Xíp xịp Xiếp xiệp Xít xịt Xiết xiệt Xiu xìu xíu xịu xỉu xĩu Xiêuxiều xiếu xiệu xiểu xiễu

Vần O

Bo bò bó bọ bỏ bõ

Bóc bọc  Boi bòi bói bọi bỏi bõi  Bom bòm bóm bọm bỏm bõm  Bon bòn bón bọn bỏn bõn  Bong bòng bóng bọng bỏng bõng  Boong boòng boóng boọng boỏng boõng  Bóp bọp  Bót bọt

Co cò có cọ cỏ cõ 

Cóc cọc  Coi còi cói cọi cỏi cõi  Com còm cóm cọm cỏm cõm  Con còn cón cọn cỏn cõn  Cong còng cóng cọng cỏng cõng  Coong coòng coóng coọng coỏng coõng  Cóp cọp Cót cọt

Do dò dó dọ dỏ dõ

Dóc dọc  Doi dòi dói dọi dỏi dõi  Dom dòm dóm dọm dỏm dõm  Don dòn dói dọn dỏn dõn Dong dòng dóng dọng dỏng dõng  Doong doòng doóng doọng doỏng doõng  Dóp dọp Dót dọt

Đo đò đó đọ đỏ đõ

Đóc đọc  Đoi đòi đói đọi đỏi đõi  Đom đòm đóm đọm đỏm đõm  Đon đòn đón đọn đỏn đõn  Đong đòng đóng đọng đỏng đõng  Đoong đoòng đoóng đoọng đoỏng đoõng  Đóp đọp  Đót đọt

Go gò gó gọ gỏ gõ

Góc gọc  Goi gòi gói gọi gỏi gõi  Gom gòm góm gọm gỏm gõm  Gon gòn gón gọn gỏn gõn  Gong gòng góng gọng gỏng gong  Goong goòng goóng goọng goỏng goõng  Góp gọp  Gót gọt

Gho ghò ghó ghọ ghỏ ghõ

Ghóc ghọc  Ghoi ghòi ghói ghọi ghỏi ghõi  Ghom ghòm ghóm ghọm ghỏm ghõm  Ghon ghon ghón ghọn ghỏn ghõn  Ghong ghong ghong ghọng ghỏng ghong  Ghoong ghoòng ghoóng ghoọng ghoỏng ghoõng Ghóp ghọp  Ghót ghọt

Ho hò hó họ hỏ hõ

Hóc học  Hoi hòi hói họi hỏi hõi  Hom hòm hóm họm hỏm hõm  Hon hòn hón họn hỏn hõn  Hong hòng hóng họng hỏng hõng  Hoong hoòng hoóng hoọng hoỏng hoõng  Hóp họp  Hót họt

Ko kò kó kọ kỏ kõ

Kóc kọc  Koi kòi kói kọi kỏi kõi  Kom kòm kóm kọm kỏm kõm  Kon kòn kón kọn kỏn kõn  Kong kòng kóng kọng kỏng kõng  Koong koòng koóng koọng koỏng koõng  Kóp kọp  Kốt kột

Kho khò khó khọ khỏ khõ

Khóc khọc Khoi khòi khói khọi khỏi khỏi  Khom khòm khóm khọm khỏm khõm  Khon khòn khón khọn khỏn khõn  Khong khòng khóng khọng khỏng khõng Khoong khoòng khoóng khoọng khoỏng khoõng

Lo lò ló lọ lỏ lõ

Lóc lọc  Lòi lói lọi lỏi lõi  Lom lòm lóm lọm lỏm lõm  Lon lòn lón lọn lỏn lõn  Long lòng lóng lọng lỏng long  Loong loòng loóng loọng loỏng loõng Lóp lọp  Lót lọt

Mo mò mó mọ mỏ mõ

Móc mọc  Moi mòi mói mọi mỏi mõi  Mom mòm móm mọm mỏm mõm Mon mòn món mọn mỏn mõn  Mong mòng móng mọng mỏng mõng Moong moòng moóng moọng moỏng moõng  Móp mọp  Mót mọt

No nò nó nọ nỏ nõ

Nóc nọc Noi nòi nói nọi nỏi nõi  Nom nòm nóm nọm nỏm nõm  Non non nòn nón nọn nỏn nõn  Nong nòng nóng nọng nỏng nõng  Noong noòng noóng noọng noỏng noõng  Nóp nọp  Nót nọt

Po pò pó pọ pỏ põ

Póc pọc  Pói pọi  Poi pòi pói pọi pỏi põi  Pom pòm póm pọm pỏm põm Pon pòn pón pọn pỏn põn  Pong pòng póng pọng pỏng põng  Poongpoòng poóng poọng poỏng poõng  Póp pọp  Pót pọt

Pho phò phó phọ phỏ phõ

Phóc phọc  Phoi phoi  Phòm phóm phọm phỏm phõm  Phon phòn phón phọn phỏn phõn  Phong phòng phóng phọng phỏng phõng  Phoongphoòng phoóng phoọng phoỏng phoõng  Phóp phọp  Phót phọt

Quo quò quó quọ quỏ quõ

Quóc quọc  Quói quọi  Quom quòm quóm quọm quỏm quõm  Quon quòn quón quọn quỏn quõn  Quong quòng quóng quọng quỏng quõng  Quópquọp  Quót quọt

Ro rò ró rọ rỏ rõ

Róc rọc  Roi ròi rói rọi rỏi rõi  Rom ròm róm rọm rỏm rõm  Ron ròn rón rọn rỏn rõn Rong ròng róng rọng rỏng rõng  Roong ròong roóng rọong rỏong rõong  Róp rọp  Rót rọt

So sò só sọ sỏ sõ

Sóc sọc  Soi sòi sói sọi sỏi sõi  Som sòm sóm sọm sỏm sõm  Son sòn són sọn sỏn sõn  Song sòng sóng sọng sỏng sõng  Soong soòng soóng soọng soỏng soõng  Sóp sọp  Sót sọt

To tò tó tọ tỏ tõ

Tóc tọc  Toi tòi tói tọi tỏi tõi  Tom tòm tóm tọm tỏm tõm  Ton tòn tón tọn tỏn tõn  Tong tòng tóng tọng tỏng tõng  Toong toòng toóng toọng tỏong tõong  Tóp rọp  Tót tọt

Tho thò thó thọ thỏ thõ

Thóc thọc  Thoi thòi thói thọi thỏi thõi  Thom thòm thóm thọm thỏm thõm  Thon thòn thón thọn thỏn thõn  Thong thòng thóng thọng thỏng thõng  Thoong thoòng thoòng thoọng thoỏng thoõng Thóp thọp  Thótthọt

Tro trò tró trọ trỏ trõ

Tróc trọc  Troi tròi trói trọi trỏi trõi  Trom tròm tróm trọm trỏm trõm  Tron  tròn trón trọn trỏn trõn  Trong tròng tróng trọng trỏng trõng  Troong troòng troóng troọng troỏng troõng  Tróp trọp  Trót trọt

Vo vò vó vọ vỏ võ

Vóc vọc  Voi vòi vói vọi vỏi või  Vom vòm vóm vọm vỏm võm  Von vòn vón vọn vỏn võn  Vong vòng vóng vọng vỏng võng  Voong voòng voóng voọng voỏng voõng  Vóp vọp  Vót vọt

Xo xò xó xọ xỏ xõ

Xóc xọc  Xoi xòi xói xọi xỏi xõi  Xom xòm xóm xọm xỏm xõm  Xon xón xón xọn xỏn xõn  Xong xòng xóng xọng xỏng xõng  Xoong xoòng xoóng xoọng xoỏng xoõng  Xóp xọp  Xót xọt

Vần Ô

Bô bồ bố bộ bổ bỗ

Bốc bộc  Bôi bồi  Bôm bồm bốm bộm bổm bỗm  Bôn bồn bốn bộn bổn bỗn  Bông bồng bống bộng bổng bỗng Bốp bộp  Bốt bột

Cô cồ cố cộ cổ cỗ 

Cốc cộc  Côi cồi cối cội cổi cỗi  Côm cồm cốm cộm cổm cỗm  Côn cồn cốn cộn cổn cỗn Công cồng cống cộng cổng cỗng  Cốp cộp Cốt cột

Dô dồ dố dộ dổ dỗ

Dốc dộc  Dôi dồi dối dội dổi dỗi  Dôm dồm dốm dộm dổm dỗm  Dôn dồn dốn dộn dổn dỗn  Dông dồng dống dộng dổng dỗng  Dốp dộp  Dốt dột

Đô đồ đố độ đổ đỗ

Đốc  độc  Đôi đồi đối đội đổi đỗi  Đom đòm đóm đọm đỏm đõm  Đôn đồn đốn độn đổn đỗn  Đông đồng đống động đổng đỗng  Đốp độp  Đốt đột

Gô gồ gố gộ gổ gỗ

Gốc gộc  Gôi gồi gối gội gổi gỗi  Gôm gồm gốm gộm gổm gỗm  Gôn gồn gốn gộn gổn gỗn  Gông gồng gống gộng gổng gỗng  Gốp gộp  Gốt gột

Ghô ghồ ghố ghộ ghổ ghỗ

Ghốc ghộc  Ghôi ghồi ghối ghội ghổi ghỗi  Ghôm ghồm ghốm ghộm ghổm ghỗm  Ghôn ghồn ghốn ghộn ghổn ghỗn Ghông ghồng ghống ghộng ghổng ghỗng  Ghốp ghộp  Ghốt ghột

Hô hồ hố hộ hổ hỗ

Hốc hộc  Hôi hồi hối hội hổi hỗi  Hôm hồm hốm hộm hổm hỗm  Hôn hồn hốn hộn hổn hỗn  Hông hồng hống hộng hổng hỗng  Hốp hộp  Hốt hột

Kô kồ kố kộ kổ kỗ

Kốc kộc  Kôi  kồi kối kội kổi kỗi  Kôm kồm kốm kộm kổm kỗm  Kôn kồn kốn kộn kổn kỗn  Kông kồng kống kộng kổng kỗng  Kốp kộp  Kốt kột

Khô khồ khố khộ khổ khỗ

Khốc khộc  Khôi khồi khối khội khổi khỗi  Khôm khồm khốm khộm khổm khỗm  Khôn khồn khốn khộn khổn khỗn  Không khồng khống khộng khổng khỗng  Khốp khôp  Khốt khột

Lô lồ lố lộ lổ lỗ

Lốc lộc  Lôi lồi lối lội lổi lỗi  Lôm lồm lốm lộm lổm lỗm  Lôn lồn lốn lộn lổn lỗn  Lông lồng lống lộng lổng lỗng  Lốp lộp  Lốt lột

Mô mồ mố mộ mổ mỗ

Mốc mộc  Môi mồi mối mội mổi mỗi  Môm mồm mốm mộm mổm mỗm Môn mồn mốn mộn mổn mỗn  Mông mồng mống mộng mổng mỗng  Mốp mộp  Mốt một

Nô nồ nố nộ nổ nỗ

Nốc nộc  Nôi nồi nối nội nổi nỗi  Nôm nồm nốm nộm nổm nỗm  Nôn nồn nốn nộn nổn nỗn  Nông nồng nống nộng nổng nỗng  Nốp nộp  Nốt nột

Pốc pộc   Pôi pồi pối pội pổi pỗi  Pôm pồm pốm pộm pổm pỗm  Pôn pồn pốn pộn pổn pỗn  Pông pồng pống pộng pổng pỗng  Pốp pộp  Pốt pột

Phô phồ phố phộ phổ phỗ

Phốc phộc  Phôi phồi phối phội phổi phỗi  Phôm phồm phốm phộm phổm phỗm Phôn phồn phốn phộn phổn phỗn  Phông phồng phống phộng phỗng  Phốp phộp  Phốt phột

Quô quồ quố quộ quổ quỗ

Quốc quộc  Quôi quồi quối quội quổi quỗi  Quôm quồm quốm quộm quổm quỗm  Quôn quồn quốn quộn quổn quỗn  Quốp quộp  Quốt quột

Rô rồ rố rộ rổ rỗ

Rốc rộc  Rôi rồi rối rội rổi rỗi  Rôm rồm rốm rộm rổm rỗm  Rôn rồn rốn rộn rổn rỗn  Rông rồng rống rộng rổng rỗng  Rốp rộp  Rốt rột

Sô sồ số sộ sổ sỗ

Sốc sộc  Sôi sồi sối sội sổi sỗi  Sôm sồm sốm sộm sổm sỗm  Sôn sồn sốn sộn sổn sỗn  Sông sồng sống sộng sổng sỗng  Sốp sộp  Sốt sột

Tô tồ tố tộ tổ tỗ

Tốc tộc  Tôi tồi tối tội tổi tỗi  Tôm tồm tốm tỗm tổm tỗm  Tôn tồn tốn tộn tổn tỗn  Tông tồng tống tộng tổng tỗng  Tốp tộp  Tốt tột

Thô thồ thố thộ thổ thỗ

Thốc thộc  Thôi thồi thối thội thổi thỗi  Thôm thồm thốm thộm thổm thỗm  Thôn thồn thốn thộn thổn thỗn  Thông thồng thống thộng thổng thỗng  Thôông thôồng thôống thôộng thôổng thôỗng  Thốp thộp  Thốtthột

Trô trồ trố trộ trổ trỗ

Trốc trộc  Trôi trồi trội trổi trỗi  Trôm trồm trốm trộm trổm trỗm  Trôntrổn trốn trộn trổn trỗn  Trông trồng trống trộng trổng trỗng  Trôôngtrôồng trôống trôộng trôổng trôỗng  Trốp trộp Trốt trột

Vô vồ vố vộ vổ vỗ

Vốc vộc  Vôi vồi vối vội vổi vỗi  Vôm vồm vốm vộm vổm vỗm  Vôn vồn vốn vộn vổn vỗn  Vông vồng vống vộng vổng vỗng  Vốp vộp  Vốt vột

Xô xồ xố xộ xổ xỗ

Xốc xộc  Xôi xồi xối xội xổi xỗi  Xôm xồm xốm xộm xổm xỗm  Xôn xồn xốn xộn xổn xỗn  Xông xồng xống xộng xổng xỗng  Xốp xộp  Xốt xột

Vần Ơ

Bơ bờ bớ bợ bở bỡ

Bớc bợc  Bơi bời bới bợi bởi bỡi  Bơm bờm bớm bợm bởm bỡm  Bơn bờn bớn bợn bởn bỡn Bơng bờng bớng bợng bởng bỡng  Bớp bợp  Bớt bợt

Cơ cờ cớ cợ cở cỡ

Cớc cợc Cơi cời cới cợi cởi cỡi  Cơm cờm cớm cợm cởm cỡm  Cơn cờn cớn cợn cởn cỡn  Cơng cờng cớng cợng cởng cỡng  Cớp cợp Cớt cợt

Dơ dờ dớ dợ dở dỡ

Dớc dợc  Dơi dời dới dợi dởi dỡi  Dơm dờm dợm dởm dỡm  Dơn dờn dớn dợn dởn dỡn  Dơng dờng dớng dợng dởng dỡng  Dớp dợp  Dớt dợt

Đơ đờ đớ đợ đỡ

Đớc đợc  Đơi đời đới đợi đởi đỡi  Đơm đờm đớm đợm đởm đỡm  Đơnđờn đớn đợn đởn đỡn  Đớp đợp Đớt đợt

Gơ gờ gớ gợ gở gỡ

Gớc gợc  Gơi gời gới gợi gởi gỡi  Gơm gờm gớm gợm gởm gỡm  Gơn gờ gớn gợn gởn gỡn  Gơng gờng gớng gởng gỡng  Gớp gợp  Gớt gợt

Hơ hờ hớ hợ hở hỡ

Hớc hợc  Hơi hời hới hợi hởi hỡi Hơm hờm hớm hợm hởm hỡm  Hơnhờn hớn hợn hởn hỡn  Hơng hờng hợng hởng hỡng Hớp hợp  Hớt hợt

Kơ kờ kớ kợ kở kỡ

Kớc kợc  Kơi kời kới kợi kởi kỡi  Kơm kờm kớm kợm kởm kỡm  Kơn kờn kớn kợn kởn kỡn  Kơng kơng kờng kớng kợng kởng kỡng  Kớp kợp

Kớt kợt

Khơ khờ khớ khợ khỡ

Khớc khợc  Khơi khời khới khợi khởi khỡi  Khơm khờm khớm khợm khởm khỡm  Khơn khờn khớn khợn khỡn khỡn Khơng khờng khớng khợng khởng khỡng Khớp khợp  Khớt khợt

Lơ lờ lớ lợ lở lỡ

Lớc lợc  Lơi lời lới lợi lởi lỡi  Lơm lờm lớm lợm lởm lỡm  Lơn lờn lớn lợn lởn lỡn  Lơng lờng lớng lợng lởng lỡng  Lớp lợp  Lớt pợt

Mơ mờ mớ mợ mở mỡ

Mớc mợc  Mơi mời mới mợi mởi mỡi  Mơm mờm mớm mợm mởm mỡm Mơn mờn mớn mợn mởn mỡn  Mơng mờng mớng mợng mởng mỡng  Mớp mợp  Mớt mợt

Nơ nờ nớ nợ nở nỡ

Nớc nợc  Nơi nời nới nợi nởi nỡi  Nơm nờm nớm nợm nởm nỡm  Nơn nờn nớn nợn nởn nỡn  Nớp nợp  Nớt nợt

Pơ pờ pớ pợ pở pỡ

Pớc pợc  Pơi pời pới pợi pởi pỡi  Pơm pờm pớm pợm pởm pỡm  Pơn pờn pớn pợn pởn pỡn  Pơng pờng pớng pợng pởng pỡng  Pớp pợp  Pớt pợt

Phơ phờ phớ phợ phở phỡ

Phớc phợc  Phơi phời phợi phới phởi phỡi  Phơm phờm phớm phợm phởm phỡm  Phơn phờn phớn phợn phởn phỡn  Phớp phợp  Phớt phợt

Quơ quờ quớ quợ quở quỡ

Quớc quợc  Quơi quời quới quợi quởi quỡi  Quơm quờm quớm quợm quởm quỡm Quơn quờn quớn quợn quởn quỡn   Quớp quợp  Quớt quợt

Rơ rờ rớ rớ rợ rở rỡ

Rớc rợc  Rơi rời rới rợi rởi rỡi  Rơm rờm rớm rợm rởm rỡm  Rơn rờn rớn rợn rởn rỡn  Rơng rờng rớng rợng rởng rỡng  Rớp rợp  Rớt rợt

Sơ sờ sớ sợ sở sỡ

Sớc sợc  Sơi sời sới sợi sởi sỡi  Sơm sờm sớm sợm sởm sỡm  Sơn sờn sớn sợn sởn sỡn  Sơng sờng sớng sợng sởng sỡng  Sớp sợp  Sớt sợt

Tơ tờ tớ tợ tở tỡ

Tớc tợc  Tơi tời tới tợi tởi tỡi  Tơm tờm tớm tợm tởm tỡm  Tơn tờn tớn tợn tởn tỡn  Tơng tờng tớng tợng tởng tỡng  Tớp tợp  Tớt tợt

Thơ thờ thớ thợ thở thỡ

Thớc thợc  Thơi thời thới thợi thởi thỡi  Thơm thờm thớm thợm thởm thỡm  Thơn thờn thớn thợn thởn thỡn  Thơng thờng thớng thợng thởng thỡng  Thớp thợp  Thớt thợt

Trơ trờ trớ trợ trở trỡ

Trớc trợc  Trơi trời trới trợi trởi trỡi  Trơm trờm trớm trợm trỡm trỡm  Trơn trờn trớn trợn trởn trỡn  Trơng trờng trớng trợng trởng trỡng  Trớp trợp  Trớt trợt

Vơ vờ vớ vợ vở vỡ

Vớc vợc  Vơi vời với vợi vởi vỡi  Vơm vờm vớm vợm vởm vỡm  Vơn vờn vớn vợn vởn vỡn  Vơng vờng vớng vợng vởng vỡng  Vớp vợp  Vớt vợt

Xơ xờ xớ xợ xở xỡ

Xớc xợc  Xơi xời xới xợi xởi xỡi  Xơm xờm xớm xợm xởm xỡm  Xơn xơn xờn xớn xợn xởn xỡn  Xơng xờng xớng xợng xởng xỡng  Xớp xợp  Xớtxợt

Vần U

Bu bù bú bụ bủ bũ

Bua bùa búa bụa bủa bũa  Búc bục  Buốc buộc  Bui bùi búi bụi bủi bũi Buôi buồi buối buội buổi buỗi  Bum bùm búm bụm bủm bũm  Buômbuồm buốm buộm buổm buỗm Bun bùn bún bụn bủn bũn  Buôn buồn buốn buộn buổn buỗn  Bung bùng búng bụng bủng bũng  Buông buồng buống buộng buổng buỗng  Búp bụp  Buốp buộp  Bút bụt  Buốt buột

Cu cù cú cụ củ cũ

Cua cùa cúa cụa của cũa  Cúc cục  Cuốc cuộc  Cui cùi cúi cụi củi cũi  Cuôicuồi cuối cuội cuổi cuỗi  Cum cùm cúm cụm củm cũm Cuôm cuồm cuốm cuộm cuổm cuỗm  Cun cùn cún cụn củn cũn  Cung cùng xúng cụng củng cũng   Cuôn cuồn cuốn cuộn cuổn cuỗn  Cuông cuồng cuống cuộng cuổng cuỗng  Cúp cụp  Cuốp cuộp  Cút cụt  Cuốt cuột

Du dù dú dụ dủ dũ

Dua dùa dúa dụa dủa dũa  Dúc dục  Duốc duộc  Dui dùi dúi dụi dủi dũi Duôi duồi duối duội duổi duỗi  Dum dùm dúm dụm dủm dũm  Duômduồm duốm duộm duổm duỗm  Dun dùn dún dụn dủn dũn  Dung dùng dúng dụng dủng dũng  Duôn duồn duốn duộn duổn duỗn  Duông duồng duống duộng duổng duỗng  Dúp dụp  Duốp duộp  Dút dụt  Duốt duột  Duy dùy dúy dụy dủy dũy  Duyên duyền duyến duyện duyển duyễn  Duyêng duyềng duyếng duyệng duyểng duyễng  Duyếc duyệc  Duyếtduyệt

Đu đù đú đụ đủ đũ

Đua đùa đúa đụa đủa đũa  Đúc đục  Đuốc đuộc  Đui đùi đúi đụi đủi đũi Đuôi đuồi đuối đuội đuổi đuỗi Đum đùm đúm đụm đủm đũm  Đuômđuồm đuốm đuộm đuổm đuỗm  Đun đùn đún đụn đủn đũn  Đung đùng đúng đụng đủng đũng  Đuôn đuồn đuốn đuộn đuổn đuỗn  Đuông đuồng đuống đuộng đuổng đuỗng  Đúp đụp  Đuốp đuộp  Đút đụt  Đuốt đuột Đuy đùy đúy đụy đủy đũy  Đuyên đuyền đuyến đuyện đuyển đuyễn  Đuyêng đuyềng đuyếng đuyệng đuyểng đuyễng  Đuyếc đuyệc  Đuyếtđuyệt

Gu gù gú gụ gủ gũ

Gua gùa gúa gụa gủa gũa  Gúc gục  Guốc guộc  Gui gùi gúi gụi gủi gũi Guôi guồi guối guội guỗi  Gum gùm gúm gụm gủm gũm  Guôm guồm guốm guộm guổm guỗm  Gun gùn gún gụn gủn gũn   Gung gùng gúng gụng gủng gũng  Guôn guồn guốn guộn guổn guỗn  Guông guồng guống guộng guổng guỗng  Gúp gụp  Guốp guộp  Gút gụt  Guốt guột  Guy gùy gúy gụy gủy gũy  Guyên guyền guyến guyện guyển guyễn  Guyêng guyềng guyếng guyệng guyểng guyễng  Guyếc guyệc  Guyết guyệt

Ghu ghù ghú ghụ ghủ ghũ

Ghua ghùa ghúa ghụa ghủa ghũa  Ghúc ghục  Ghuốc ghuộc  Ghui ghùi ghúi ghụi ghủi ghũi  Ghuôi ghuồi ghuối ghuội ghuổi ghuỗi  Ghum ghùm ghúm ghụm ghủm ghũm  Ghuôm ghuồm ghuốm ghuộm ghuổm ghuỗm Ghun ghùn ghún ghụn ghủn ghũn  Ghung ghùng ghúng ghụng ghủng ghũng  Ghuôn ghuồn ghuốn ghuộn ghuổn ghuỗn  Ghuông ghuồng ghuống ghuộng ghuổng ghuỗng  Ghúp ghụp  Ghuốp ghuộp  Ghút ghụt Ghuốt ghuột  Ghuy ghùy ghúy ghụy ghủy ghũy  Ghuyên ghuyền ghuyến ghuyện ghuyển ghuyễn  Ghuyêng ghuyền ghuyếng ghuyệng ghuyểng ghuyễng  Ghuyếc ghuyệc  Ghuyết ghuyệt

Hu hù hú hụ hủ hũ

Hua hùa húa hụa hủa hũa  Húc hục  Huốc huộc  Hui hùi húi hụi hủi hũi Huôi huồi huối huội huổi huỗi  Hum hùm húm hụm hủm hũm  Huômhuồm huốm huộm huổm huỗm  Hun hùn hún hụn hủn hũn  Hung hùng húng hụng hủng hũng  Huôn huồn huốn huộn huổn huỗn  Huông huồng huống huộng huổng huỗng  Húp hụp  Huốp huộp  Hút hụt Huốt huột  Huy hùy húy hụy hủy hũy  Huyên huyền huyến huyện huyển huyễn  Huyêng huyềng huyếng huyệng huyểng huyễng  Huyếc huyệc  Huyếthuyệt

Ku kù kú kụ kủ kũ

Kua kuạ kuá kuạ kuả kuã  Kúc kục  Kuốc kuộc  Kui kùi kúi kụi kủi kũi Kuôi kuồi kuối kuội kuổi kuỗi  Kum kùm kúm kụm kủm kũm Kuômkuồm kuốm kuộm kuổm kuỗm  Kun kùn kún kụn kủn kũn  Kung kùng kúng kụng kủng kũng  Kuôn kuồn kuốn kuộn kuổn kuỗn  Kuông kuồng kuống kuộng kuổng kuỗng  Kúp kụp  Kuốp kuộp  Kút kụt  Kuốt kuột  Kuykùy kúy kụy kủy kũy  Kuyên kuyền kuyến kuyện kuyển kuyễn            Kuyêng kuyềng kuyếng kuyệng kuyểng kuyễng  Kuyếc kuyệc  Kuyếtkuyệt

Khu khù khú khụ khủ khũ

Khua khùa khú khụa khủa khũa  Khúc khục  Khuốc khuộc  Khui khùi khúi khụi khủi khũi  Khuôi khuồi khuối khuội khuổi khuỗi  Khum khùm khúm khụm khủm khũm  Khuôm khuồm khuốm khuộm khuổm khuỗm Khunkhùn khún khụn khủn khũn  Khung khùng khúng khụng khủng khũng  Khuôn khuồn khuốn khuộn khuổn khuỗn  Khuông khuồng khuống khuộng khuổng khuỗng  Khúp khụp  Khuốp khuộp  Khút khụt  Khuốtkhuột  Khuy khùy khúy khụy khủy khũy  Khuyên khuyền khuyến khuện khuyển khuyễn    Khuyêng khuyềng khuyếng khuyệng khuyểng khuyễng  Khuyếc khuyệc  Khuyết khuyệt

Lu lù lú lụ lủ lũ

Lua lùa lúa lụa lủa lũa  Lúc lục  Luốc luộc  Lui lùi lúi lụi lủi lũi  Luôi luồi luối luội luổi luỗi  Lum lùm lúm lụm lủm lũm  Luôm luồm luốm luộm luổm luỗm Lun lùn lún lụn lủn lũn  Lung lùng lúng lụng lủng lũng  Luônluồn luốn luộn luổn luỗn  Luông luồng luống luộng luổng luỗng  Lúp lụp Luốp luộp  Lút lụt  Luốt luột  Luy lùy lúy lụy lủy lũy  Luyên luyền luyến luyện luyển luyễn  Luyêng luyềng luyếng luyệng luyểng luyễng  Luyếcluyệc Luyết luyệt

Mu mù mú mụ mủ mũ

Mua mùa múa mụa mủa mũa  Múc mục  Muốc muộc  Mui mùi múi mụi mủi mũi  Muôi muồi muối muội muổi muỗi  Mum mùm múm mụm mủm mũm  Muôm muồm muốm muộm muổm muỗm  Mun mùn mún mụn mủn mũn  Mung mùng múng mụng mủng mũng  Muôn muồn muốn muộn muổn muỗn  Muông muồng muống muộng muổng muỗng Múp mụp  Muốp muộp  Mút mụt  Muốt muột  Muy mùy múy mụy mủy mũy

Nu nù nú nụ nủ nủ

Nua nùa núa nụa nủa nũa  Núc nục  Nuốc nuộc  Nui nùi núi nụi nũi nũi Nuôi nuồi nuối nuội nuổi nuỗi  Num nùm núm nụm nủm nũm   Nuômnuồm nuốm nuộm nuổm nuỗm  Nuôi nuồi nuối nuội nuổi nuỗi  Nun nùn nún nụn nủn nũn  Nung nùng núng nụng nủng nũng  Nuông nuồng nuống nuộng nuổng nuỗng  Núp nụp  Nuốp nuộp  Nút nụt  Nuốt nuột  Nuy nùy núy nụy nủy nũy  Nuyên nuyền nuyến nuyện nuyển nuyễn  Nuyêng nuyềng nuyếng nuyệng nuyểng nuyễng  Nuyếc nuyệc Nuyếtnuyệt

Pu pù pú pụ pủ pũ

Pua pùa púa pụa pủa pũa  Púc pục  Puốc puộc  Pui pùi púi pụi pủi pũi Puôi puồi puối puội puổi puỗi  Pum pùm púm pụm pủm pũm  Puômpuồm puốm puộm puổm puỗm  Pun pùn pún pụn pủn pũn  Pung pùng púng pụng pủng pũng  Puôn puồn puốn puộn puổn puỗn  Puông puồng puống puộng puổng puỗng  Púp pụp  Puốp puộp  Pút pụt  Puốt puột

Phu phù phú phụ phủ phũ

Phua phùa phúa phụa phủa phũa  Phúc phục  Phuốc phuộc  Phui phùi phúi phụi phủi phũi  Phuôi phuồi phuối phuội phuổi phuỗi  Phum phùm phúm phụm phủm phũm  Phuôm phuồm phuốm phuộm phuổm phuỗm Phun phùn phún phụn phủn phũn  Phung phùng phúng phụng phủng phũng  Phuôn phuồn phuốn phuộn phuổn phuỗn  Phuông phuồng phuống phuộng phuổng phuỗng  Phúp phụp  Phuốp phuộp  Phút phụt Phuốt phuột

Ru rù rú rụ rủ rũ

Rua rùa rúa rụa rủa rũa  Rúc rục  Ruốc ruộc  Rui rùi rúi rụi rủi rũi  Ruôiruồi ruối ruội ruổi ruỗi  Rum rùm rúm rụm rủm rũm  Ruôm ruồm ruốm ruộm ruổm ruỗm  Run rùn rún rụn rủn rũn  Rung rùng rúng rụng rủng rũng  Ruôn ruồn ruốn ruộn ruổn ruỗn  Ruông ruồng ruống ruộng ruổng ruỗng  Rúp rụp  Ruốp ruộp  Rút rụt  Ruốt ruột  Ruy rùy rúy rụy rủy rũy  Ruyên ruyền ruyến ruyện ruyển ruyễn  Ruyêng ruyềng ruyếng ruyệng ruyểng ruyễng  Ruyếc ruyệc  Ruyết ruyệt

Su sù sú sụ sủ sũ

Sua sùa súa sụa sủa sũa  Súc sục  Suốc suộc  Sui sùi súi sụi sủi sũi  Suôisuồi suối suội suổi suỗi  Sum sùm súm sụm sủm sũm  Suôm suồm suốm suộm suổm suỗm  Sun sùn sún sụn sủn sũn  Sung sùng súng sụng sủng sũng  Suôn suồn suốn suộn suổn suỗn  Suông suồng suống suộng suổng suỗng  Súp sụp  Suốp suộp  Sút sụt  Suốt suột    Suy sùy súy sụy sủy sũy  Suya suỳa suýa suỵa suỷa suỹa  Suyên suyền suyến suyện suyển suyễn  Suyêng suyềng suyếng suyệng suyểng suyễng  Suyếc suyệc  Suyết suyệt

Tu tù tú tụ tủ tũ

Tua tùa túa tụa tủa tũa  Túc tục  Tuốc tuộc  Tui tùi túi tụi tủi tũi  Tuôi tuồi tuối tuội tuổi tuỗi  Tum tùm túm tụm tủm tũm  Tuôm tuồm tuốm tuộm tuổm tuỗm  Tun tùn tún tụn tủn tũn  Tung tùng túng tụng tủng tũng  Tuôn tuồn tuốn tuộn tuổn tuỗn  Tuông tuồng tuống tuộng tuổng tuỗng Túp tụp  Tuốp tuộp  Tút tụt  Tuốt tuột  Tuy tùy túy tụy tủy tũy  Tuya tuỳa tuýa tuỵa tuỷa tuỹa  Tuyên tuyền tuyến tuyện tuyển tuyễn  Tuyêngtuyềng tuyếng tuyệng tuyểng tuyễng  Tuyếc tuyệc  Tuyết tuyệt

Thu thù thú thụ thủ thũ

Thua thùa thúa thụa thủa thũa  Thúc thục  Thuốc thuộc  Thui thùi thúi thụi thủi thũi  Thuôi thuồi thuối thuội thuổi thuỗi  Thum thùm thúm thụm thủm thũm  Thuôm thuồm thuốm thuộm thuổm thuỗm  Thun thùn thún thụn thủn thũn  Thung thùng thúng thụng thủng thũng  Thuônthuồ thuốn thuộn thuổn thuỗn  Thuông thuồng thuống thuộng thuổng thuỗng  Thúp thụp  Thuốp thuộp  Thút thụt  Thuốt thuột  Thuy thùy thúy thụy thủy thũy  Thuya thuỳa thuýa thuỵa thuỷa thuỹa  Thuyên thuyền thuyến thuyện thuyển thuyễn  Thuyêng thuyềng thuyếng thuyệng thuyểng thuyễng  Thuyếc thuyệc  Thuyết thuyệt

Tru trù trú trụ trủ trũ

Trua trùa trúa trụa trủa trũa  Trúc trục  Truốc truộc  Trui trùi trúi trụi trủi trũi  Truôi truồi truối truội truổi truỗi  Trum trùm trúm trụm trủm trũm  Truôm truồm truốm truộm truổm truỗm  Trun trùn trún trụn trủn trũn  Trung trùng trúng trụng trủng trũng  Truôn truồn truốn truộn truổn truỗn  Truông truồng truống truộng truổng truỗng  Trúp trụp Truốptruộp  Trút trụt Truốt truột  Truy trùy trúy trụy trủy trũy  Truya trùya trúya trụya trủya trũya  Truyên truyền truyến truyện truyển truyễn  Truyêng truyềng truyếng truyệng truyểng truyễng  Truyếc truyệc  Truyết truyệt

Vu vù vú vụ vủ vũ

Vua vùa vúa vụa vủa vũa  Vúc vục  Vuốc vuộc  Vui vùi vúi vụi vủi vũi  Vuôivuồi vuội vuổi vuỗi  Vum vùm vúm vụm vủm vũm  Vuôm vuồm vuốm vuộm vuổm vuỗm  Vun vùn vún vụn vủn vũn  Vung vùng vúng vụng vủng vũng  Vuôn vuồn vuốn vuộn vuổn vuỗn  Vuông vuồng vuống vuộng vuổng vuỗng  Vúp vụp  Vuốp vuộp  Vút vụt  Vuốt vuột

Xu xù xú xụ xủ xũ

Xua xùa xú xụa xủa xũa  Xúc xục  Xuốc xuộc  Xui xùi xùi xúi xụi xủi xũi  Xuôi xuồi xuối xuội xuổi xuỗi  Xum xùm xúm xụm xủm xũm  Xuômxuồm xuốm xuộm xuổm xuỗm  Xun xùn xún xụn xủn xũn  Xung xùng xúng xụng xủng xũng  Xuôn xuồn xuốn xuộn xuộn xuổn xuỗn  Xuôngxuồng xuống xuộng xuổng xuỗng  Xúp xụp  Xuốp xuộp  Xút xụt  Xuốtxuột  Xuy xùy xúy xụy xủy xũy  Xuya xuỳa xuýa xuỵa xuỷa xuỹa  Xuyênxuyền xuyến xuyện xuyển xuyễn  Xuyêng xuyềng xuyếng xuyệng xuyểng xuyễng  Xuyếc xuyệc  Xuyết xuyệt

Vần Ư

Bư bừ bứ bự bử bữ

Bưa bừa bứa bựa bửa bữa  Bức bực Bước bược  Bươi bười bưới bượi bưởi bưỡi  Bươm bườm bướm bượm bưởm bưỡm  Bươn bườn bướn bượn bưởn bưỡn  Bưng bừng bứng bựng bửng bững Bương bường bướng bượng bưởng bưỡng  Bướp bượp Bướt bượt  Bưu bừu bứu bựu bửu bữu Bươu bườu bướu bượu bưởu bưỡu

Cư cừ cứ cự cử cữ

Cưa cừa cứa cựa cửa cữa  Cức cực  Cước cược  Cươi cười cưới cượi cưởi cưỡi  Cươm cườm cướm cượm cưởm cưỡm  Cươn cườn cướn cượn cưởn cưỡn  Cưng cừng cứng cựng cửng cững  Cương cường cướng cượng cưởng cưỡng  Cứp cựp  Cướp cượp Cứt cựt  Cướt cượt  Cưu cừu cứu cựu cửu cữu  Cươu cườu cướu cướu cượu cưởu cưỡu

Dư dừ dứ dự dử dữ

Dưa dừa dứa dựa dửa dữa  Dức dực  Dước dược  Dươi dười dưới dượi dưởi dưỡi  Dươm dườm dướm dượm dưởm dưỡm  Dươn dườn dướn dượn dưởn dưỡn  Dưng dừng dứng dựng dửng dững  Dương dường dướng dượng dưởng dưỡng  Dứp dựp  Dướp dượp  Dứt dựt  Dướt dượt  Dưu dừu dứu dựu dửu dữu  Dươu dườu dướu dượu dưởu dưỡu

Đư đừ đứ đự đử đữ

Đưa đừa đứa đựa đửa đữa  Đức đực  Đước được  Đươi đười đưới đượi đưởi đưỡi  Đươm đườm đướm đượm đưởm đưỡm  Đươn đườn đướn đượn đưởn đưỡn Đưng đừng đứng đựng đửng đững   Đương đường đướng đượng đưởng đưỡng Đứp đựp  Đướp đượp  Đứt đựt  Đướt đượt Đưu đừu đứu đựu đửu đữu  Đươu đườu đướu đượu đưởu đưỡu

Gư gừ gứ gự gử gữ

Gưa gừa gứa gựa gửa gữa  Gức gực  Gước gược  Gười gưới gượi gưởi gưỡi Gươm gườm gướm gượm gưởm gưỡm  Gươn gườn gướn gượn gưởn gưỡn  Gưng gừng gứng gựng gửng gững  Gương gường gướng gương gưởng gưỡng  Gứp gựp  Gướp gượp  Gứt gựt  Gướt gượt g  Gưu gừu gứu gựu gửu gữu  Gươu gườu gướu gượu gưởu gưỡu

Ghư ghừ ghứ ghự ghử ghữ

Ghưa ghừa ghứa ghựa ghửa ghữa  Ghức ghực  Ghước ghược  Ghươi ghười ghưới gượi ghưởi ghưỡi  Ghươm ghườm ghướm ghượm ghưởm ghưỡmGhươn ghườn ghướn ghượn ghưởn ghưỡn  Ghưng ghừng ghứng ghựng ghửng ghững  Ghương ghường ghướng ghượng ghưởng ghưỡng  Ghứpghựp  Ghướp  ghượp  Ghứt ghựt  Ghướt ghượt  Ghưu ghừu ghứu ghựu ghửu ghữu  Ghươu ghườu ghướu ghượu ghưởu ghưỡu

Hư hừ hứ hự hử hữ

Hưa hừa hứa hựa hửa hữa  Hức hực  Hước hược  Hươi hười hưới hượi hưởi hưỡi  Hươm hườm hướm hượm hưởm hưỡm  Hươn hườn hướn hượn hưỡn  Hưng hừng hứng hựng hửng hững  Hương hường hướng hượng hưởng hưỡng  Hứp hựp  Hướp hượp  Hứt hựt  Hướt hượt  Hưuhừu hứu hựu hửu hữu  Hươu hườu hướu huợu huởu huỡu

Kư kừ kứ kự kử kữ

Kưa kừa kứa kựa kửa kữa  Kức kực  Kước kược  Kười kưới kượi kưởi kưỡiKươm kườm kướm kượm kưởm kưỡm  Kươn kườn kướn kượn kưởn kưỡn  Kưng kừng kứng kựng kửng kững  Kương kường kướng kượng kưởng kưỡng  Kứp kựp  Kứt kựt  Kướt kượt  Kưu kừu kứu kựu kửu kữu Kươu kườu kướu kượu kưởu kưỡu

Khư khừ khứ khự khử khữ

Khưa khừa khứa khựa khửa khữa  Khức khực  Khước khược  Khươi khười khưới khượi khưởi khưỡi  Khươm khườm khướm khượm khưởm khưỡm Khươn khườn khướn khượn khưởn khưỡn  Khưng khừng khứng khựng khửng khững  Khương khường khướng khượng khưởng khưỡng  Khứpkhựp  Khướp khượp  Khứt khựt  Khướt khượt  Khưu khừu khứu khựu khửu khữu  Khươu khườu khướu khượu khưởu khưỡu

Lư lừ lứ lự lử lữ

Lưa lừa lứa lựa lửa lữa  Lức lực  Lước lược  Lươi lười lưới lượi lưởi lưỡi Lươm lườm lướm lượm lưởm lưỡm  Lươn lườn lướn lượn lưỡn lưỡn  Lưnglừng lứng lựng lửng lững  Lương lường lướng lượng lưởng lưỡng  Lứp lựp  Lướp lượp  Lứt lựt  Lướt lượt  Lưu lừu lứu lựu lửu lữu  Lươu lườu lướu lượu lưởu lưỡu

Mư mừ mứ mự mử mư

Mưa mừa mứa mựa mửa mữa  Mức mực  Mước mược  Mươi mười mưới mượi mưởi mưỡi  Mươm mườm mướm mượm mưởm mưỡm  Mươnmườn mướn mượn mưởn mưỡn  Mưng mùng mứng mựng mửng mững  Mương mường mướng mượng mưởng mưỡng  Mứp mựp  Mướp mượp Mướt mượt  Mưu mừu mứu mựu mửu mữu  Mươu mườu mướu mượu mưởu mưỡu

Nư nừ nứ nự nử nữ

Nưa nừa nứa nựa nửa nữa  Nức nực  Nước nược  Nươi nười nưới nượi nưởi nưỡi  Nươm nườm nướm nượm nưởm nưỡm  Nươn nườn nướn nượn nưởn nưỡn  Nưng nừng nứng nựng nửng nững  Nương nường nướng nượng nưởng nưỡng  Nứp nựp  Nướp nượp  Nứt nựt  Nướt nượt Nưu nừu nứu nựu nửu nữu  Nươu nườu nướu nượu nưởu nưỡu

Pư pừ pứ pự pử pữ

Pưa pừa pứa pựa pửa pữa  Pức pực  Pước pược  Pươi pười pưới pượi pưởi pưỡi  Pươm pườm pướm pượm pưởm pưỡm  Pươn pườn pướn pượn pưởn pưỡn  Pưng pừng pứng pựng pửng pững  Pương pường pướng pượng pưởng pưỡng  Pứp pứp  Pướp pượp  Pứt pựt  Pướt pượt  Pưu pừu pứu pựu pửu pữu  Pươu pườu pướu pượu pưởu pưỡu

Phư phừ phứ phự phử phữ

Phưa phừa phứa phựa phửa phữa  Phức phực  Phước phược  Phươi phười phưới phượi phưởi phưỡi  Phươm phườm phướm phượm phưởm phưỡm Phươn phườn phướn phượn phưởn phưỡn  Phưng phừng phứng phựng phửng phững  Phương phường phướng phượng phưởng phưỡng  Phứpphứp  Phướp phượp  Phứt phựt  Phướt phượt  Phưu phừu phứu phựu phửu phữu  Phươu phườu phướu phượu phưởu phưỡu

Quư quừ quứ quự quử quữ

Quưa quừa quứa quựa quửa quữa

Sư sừ sứ sự sử sữ

Sưa sừa sứa sựa sửa sữa  Sức sực  Sước sược  Sươi sười sưới sượi sưởi sưỡi  Sươm sườm sướm sượm sưởm sưỡm  Sươn sườn sướn sượn sưởn sưỡn Sưng sừng sứng sựng sửng sững   Sương sường sướng sượng sưởng sưỡng  Sứp sựp Sướp sượp  Sứt sựt  Sướt sượt  Sưu sừu sứu sựu sửu sữu Sươu sườu sướu sượu sưởu sưỡu

Tư từ tứ tự tử tữ

Tưa từa tứa tựa tửa tữa  Tức tực  Tước tược  Tươi tười tưới tượi tưởi tưỡi Tươm tườm tướm tượm tưởm tưỡm  Tươn tườn tướn tượn tưởn tưỡnTưng từng tứng tựng tửng tững   Tương tường tướng tượng tưởng tưỡng Tứp tựp  Tướp tượp  Tứt tựt  Tướt tượt Tưu từu tứu tựu tửu tữu  Tươutườu tướu tượu tưởu tưỡu

Thư thứ thự thử thữ

Thưa thừa thứa thựa thửa thữa  Thức thực  Thước thược  Thươi thuời thưới thượi thưởi thưỡi  Thươm thườm thượm thưởm thưỡm  Thươnthườn thướn thượn thưởn thưỡn  Thưng thừng thứng thựng thửng thững  Thương thường thướng thượng thưởng thưỡng  Thứp thựp  Thướpthượp  Thứt thựt  Thướt thượt  Thưu thừu thứu thựu thửu thữu  Thươuthuờu thuớu thuợu thuởu thuỡu

Trư trừ trứ trự trử trữ

Trưa trừa trứa trựa trửa trữa  Trức trực  Trước trược  Trươi trười trưới trượi trưởi trưỡi  Trươm trườm trướm trượm trưởm trưỡm  Trươn trườn trướn trượn trưởn trưỡn  Trưng trừng trứng trựng trửng trững  Trươngtrường trướng trượng trưởng trưỡng  Trứp trựp  Trướp trượp  Trứt trựt  Trướt trượt

Vư vừ vứ vự vử vữ

Vưa vừa vứa vựa vửa vữ  Vức vực  Vước vược  Vươi vười vưới vượi vưởi vưỡi  Vươm vườm vướm vượm vưởm vưỡm  Vươn vườn vướn vượn vưởn vưỡn  Vưng vừng vứng vựng vửng vững  Vương vường vướng vượng vưởng vưỡng  Vứp vựp Vướp vượp  Vứt vựt  Vướt vượt  Vưu vừu vứu vựu vửu vữu  Vươu vườu vướu vượu vưởu vưỡu

Xư xừ xứ xự xử xữ

Xưa xừa xứa xựa xửa xữa  Xức xực  Xước xược  Xươi xười xưới xượi xưởi xưỡi  Xươm xườm xướm xượm xưởm xưỡm  Xươn xườn xướn xượn xưởn xưỡn  Xưng xừng xứng xựng xửng xững  Xương xường xướng xượng xưởng xưỡng  Xứp xựp  Xướp xượp  Xứt xựt  Xướt xượt  Xưu xừu xứu xựu xửu xữu  Xươu xườu xướu xượu xưởu xưỡu

Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Góp ý, Thảo luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: